Zpět na úvodní stránku

Seznam esenciálních antiinfektiv pro Českou republiku
(Věstník MZ ČR, ročník 2012, částka 7)

24. 10. 2013

Úvod

      Antibiotika spolu s ostatními antiinfektivy tvoří unikátní skupinu kauzálních léčiv, jejichž účinek je zaměřen na inaktivaci mikrobiálních původců infekcí. V České republice však trvale chybí některá antiinfektiva volby pro léčbu určitých infekcí. Opakovaně se vyskytuje situace, kdy některá antiinfektiva volby chybí dočasně. Nahrazování těchto nepostradatelných léčiv alternativami významně snižuje účinnost léčby, zvyšuje výskyt nežádoucí rezistence mikrobů a téměř vždy zvyšuje náklady na léčbu. Je proto vysoce naléhavé zajistit trvalou dostupnost antiinfektiv volby, která ve srovnání s ostatními mají nejvyšší účinnost na původce infekce a současně co možná nejnižší vliv na stimulaci rezistence mikrobů.

      Infekce ohrožující život pacientů se vyskytují v komunitách i v nemocnicích na celém světě. Odpověď mikrobiálních původců infekcí na účinek antiinfektiv je však druhově specifická, mění se v čase a liší se v různých zemích podle stavu rezistence mikrobů k antiinfektivům. Proto v návaznosti na Doporučení Rady EU (2002/77/ES) o obezřetném používání antimikrobiálních látek v lékařství a Doporučení Rady EU ze dne 9. června 2009 o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí (2009/ C151/01) ustanovila vláda ČR v roce 2009 Národní antibiotický program (dále jen „NAP“). v roce 2011 pak vláda ČR přijala Akční plán NAP pro roky 2011-2013, který v rámci své priority č. 3 (s názvem „Doporučené postupy pro používání antibiotik a kontrolu antibiotické rezistence“) předpokládá vytvoření seznamu esenciálních antibiotik, zařazených podle zásad národní antibiotické politiky v ČR, které jsou formulované na základě jejich nenahraditelné pozice v léčbě a podle stavu podrobně zmapované rezistence hlavních původců infekčních onemocnění v ČR1.

      Seznam esenciálních antiinfektiv pro ČR vychází ze 17. vydání vzorového seznamu Světové zdravotnické organizace (dále jen „WHO“) s názvem „ WHO Model List of Essential Medicines“, který zveřejnila WHO v břenu 2011 a který akceptuje WHO defi nice pro tzv. základní a speciální esenciální léčiva. Základní nepostradatelná léčiva zahrnují nejúčinnější, bezpečné a cenově přístupné léky pro minimální potřeby základního zdravotního systému, která jsou přednostně vybírána podle jejich současného a předpokládaného budoucího významu pro ochranu veřejného zdraví a schopnosti léčit bezpečně a ekonomicky. Seznam speciálních léčiv obsahuje esenciální léčiva pro nejvýznamnější onemocnění, která vyžadují specializované diagnostické nebo monitorovací vybavení, specializovanou péči nebo specializovanou průpravu. v určitých případech mohou být do této skupiny zařazena některá léčiva s trvale vyšší cenou nebo s nižší efektivností nákladů. Ostatní antiinfektiva mohou být potřebná pro situace, které nejsou explicitně zahrnuty v definicích pro základní a speciální použití. Jejich nezařazení do esenciálního seznamu neznamená, že jsou zbytečná a jejich registrace či dovoz mohou být ukončeny.

      Seznam esenciálních antiinfektiv pro ČR vypracovali členové Poradního sboru Státního ústavu pro kontrolu léčiv pro antiinfektiva (dále jen „POAI SÚKL“) a Subkomise pro antibiotickou politiku České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále jen „SKAP“). Zahrnuje antibiotika, antituberkulotika, antimykotika, antivirotika a antiparazitika, tedy antiinfektiva nepostradatelná pro léčbu bakteriálních, mykotických, virových a parazitárních infekcí. Seznam esenciálních antibiotik pro ČR byl upraven členy SKAP podle objektivní situace v antibiotické rezistenci původců bakteriálních komunitních a nozokomiálních infekcí, seznam ostatních antiinfektiv vypracovali příslušní experti POAI SÚKL na danou problematiku. Vzhledem ke specifickým vlastnostem původců infekcí a zejména v důsledku změn stavu jejich rezistence se předpokládá pravidelná každoroční revize seznamu esenciálních antiinfektiv pro ČR.


Definice

      Speciální esenciální léčiva jsou esenciální léčiva pro nejvýznamnější onemocnění, která vyžadují specializovaná diagnostická nebo monitorovací vybavení, specializovanou péči, nebo specializovanou průpravu. V určitých případech mohou být do této skupiny zařazena některé léčiva s trvale vyšší cenou nebo s nižší efektivností nákladů. Seznam nepostradatelných léčiv může být v jednotlivých zemích upraven podle specifických podmínek (prevalence nemocí, epidemiologická situace apod.).

     Tabulky byly mírně upraveny, sjednoceny, místy opraveny a rovněž doplněny podle aktualizace ze 4. 10. 2013. Tabulka antituberkulotik byla zjednodušena uspořádáním ze čtyř do dvou skupin.


Antibiotika

Tab. 1. Esenciální antibiotika

Název léčivé látky Lékové formy Zdůvodnění
ZÁKLADNÍ ANTIBIOTIKA
amoxicilin tekutá perorální forma: 125 mg (trihydrát)/5 ml; 250 mg (trihydrát)/5 ml [c]
Pevná perorální forma: 250 mg; 500 mg; 1 g (trihydrát)
léčivý přípravek volby (bakteriální respirační infekce v komunitě)
fenoxymetylpenicilin tekutá perorální forma: 250 mg (draselná sůl)/5 ml;
tablety: 250 mg; 500 mg; 750 mg (draselná sůl)
léčivý přípravek volby (akutní tonzilofaryngitida)
kloxacilin x * tekutá perorální forma: 125 mg (sodná sůl)/5 ml
tobolka: 250 mg, 500 mg; 1 g (sodná sůl)
lokální stafylokokové infekce v komunitě vyžadující terapii
doxycyklin [a] pevná perorální forma: 50 mg [c]; 100 mg (hyklát) léčivý přípravek volby (mykoplazmata, chlamydie, použití u dětí mladších 8 let jen u život ohrožujících infekcí bez alternativy)
spiramycin tablety: 1,5 mil. j.; 3 mil. j. léčivý přípravek volby (mykoplasma, chlamydie u dětí, toxoplazmóza těhotných)
nitrofurantoin x * tekutá perorální forma: 25 mg/5 ml;
tablety: 100 mg
léčivý přípravek volby pro komunitní močové infekce
SPECIÁLNÍ ANTIBIOTIKA
ampicilin prášek pro injekce: 500 mg; 1 g (sodná sůl) v lahvičce léčivý přípravek volby (listerie, enterokoky)
benzatin benzylpenicilin prášek pro injekce: 900 mg (= 1,2 mil. j.); 1,44 g (= 2,4 mil. j.) léčivý přípravek volby (syfilis)
benzylpenicilin prášek pro injekce: 600 mg (= 1 mil. j.), 3 g (= 5 mil.) léčivý přípravek volby (meningokoky, pneumokoky)
cefotaxim [c] prášek pro injekce: 250 mg (sodná sůl) v lahvičce úvodní léčba infekcí CNS; cefalosporin 3. generace volby pro hospitalizované novorozence
ceftazidim prášek pro injekce: 250 mg; 1 g (pentahydrát) v lahvičce rezistentní gramnegativní infekce (včetně Pseudomonas aeruginosa)
kloxacilin x * prášek pro injekce: 1 g (sodná sůl) v lahvičce léčivý přípravek volby pro stafylokokové infekce (místo oxacilinu)
oxacilin prášek pro injekce: 1 g (sodná sůl) v lahvičce léčivý přípravek volby (stafylokoky)
piperacilin prášek pro injekce: 2 g (sodná sůl) v lahvičce léčivý přípravek volby (Pseudomonas aeruginosa)
piperacilin/tazobaktam prášek pro injekce: 2 g/0,25 g; 4 g/0,5 g (sodná sůl) v lahvičce rezistentní gramnegativní infekce
meropenem prášek pro injekce: 500 mg; 1 g (trihydrát a bezvodý uhličitan sodný) v lahvičce život ohrožující multirezistentní nozokomiální infekce, včetně meningitidy
[a] věk >3 měsíce (na rozdíl od imipenemu)
amoxicilin / klavulanová kyselina tekutá perorální forma: 125 mg amoxicilinu + 31,25 mg klavulanové kyseliny/5 ml, 250 mg amoxicilinu + 62,5 mg klavulanové kyseliny/5 ml
tablety: 875 mg amoxicilinu (trihydrát) + 125 mg klavulanové
alternativa aminopenicilinů (producent beta-laktamasy)
ampicilin / sulbactam prášek pro injekce: 1 g ampicilinu (sodná sůl) + 500 mg sulbactamu (sodná sůl) v lahvičce alternativa aminopenicilinů (producent beta-laktamasy)
cefadroxil [c] pevná perorální forma: 250 mg; 500 mg (monohydrát) alternativa penicilinů (přecitlivělost) v komunitě
cefazolin [a] x prášek pro injekce: 1 g (sodná sůl) v lahvičce profylaxe v chirurgii
[a] věk >1 měsíc
cefepim prášek pro injekce 1 g; 2 g (dihydrochlorid monohydrát) rezistentní gramnegativní infekce
ceftriaxon [a] prášek pro injekce: 250 mg; 1 g (sodná sůl) v lahvičce alternativa cefotaximu pro úvodní léčbu infekcí CNS
[a] věk >41 týdnů donošeného kojence
cefuroxim tekutá perorální forma: 125 mg/5 ml; 250 mg/5 ml (axetil); pevná perorální forma: 125 mg; 250 mg; 500 mg (axetil) alternativa cefadroxilu (při přecitlivělosti k penicilinům u kojenců nebo při rezistenci k 1. generaci cefalosporinů).
imipenem prášek pro injekce: imipenem 250 mg; 500 mg (monohydrát) (+ cilastatin) v lahvičce alternativa meropenemu (kromě meningitidy)
prokain benzylpenicilin prášek pro injekce: 1 g (= 1 mil. j.); 3 g (= 3 mil. j.) alternativa p.o. podání fenoxymethylpenicilinu
ciprofloxacin x tablety: 250 mg; 500 mg (hydrochlorid) rezistentní gramnegativní infekce; sekvenční léčba po parenterálním podání
roztok pro IV infuzi: 2 mg/ml (hyklát) [c] rezistentní gramnegativní infekce
gentamicin x injekce: 40 mg; 80 mg (sulfát) ve 2 ml lahvičce léčivý přípravek volby pro gramnegativní infekce; v kombinaci u grampozitivních infekcí
kolistin prášek pro injekce: 1 mil.j. (methát sodný) v lahvičce život ohrožující multirezistentní nozokomiální infekce
linezolid tablety: 250 mg; 500 mg (hydrochlorid) multirezistentní grampozitivní infekce
roztok pro IV infuzi: 2 mg/ml (hyklát) [c]
metronidazol x infuze: 500 mg ve 100 ml lahvičce anaerobní infekce (včetně Clostridium difficile)
tablety: 250 mganaerobní infekce; sekvenční léčba po parenterálním podání
rifampicin tobolky: 150 mg; 300 mg kombinovaná léčba stafylokokových infekcí (biofilm, endokarditida)
injekce: 600 mg
spiramycin prášek pro infuzi: 1,5 mil. j. v lahvičce léčivý přípravek volby (mykoplasma, chlamydie) u dětí, toxoplazmóza těhotných
erytromycin injekce: 500 mg (laktobionát) v lahvičce léčivý přípravek volby (pertuse, legionelová pneumonie; mykoplasma a chlamydie u kojenců)
streptomycin injekce: 1 g (sulfát) v lahvičce enterokoková endokarditida (rezistence ke gentamicinu)
sulfamethoxazol / trimetoprim tekutá perorální forma: 200 mg + 40 mg/5 ml rezistentní močové, závažné střevní infekce, nokardióza, infekce způsobené Stenotrophomonas maltophilia a jiné citlivé gramnegativní nefermentující tyčky
tablety: 100 mg + 20 mg; 400 mg + 80 mg; 800 mg + 160 mg
injekce: 80 mg + 16 mg/ml v 5 ml ampuli; 80 mg + 16 mg/ml v 10 ml ampuli
vankomycin prášek pro injekce: 500 mg (hydrochlorid) v lahvičce rezistentní infekce (MRSA, Clostridium difficile); endokarditida
amikacin injekce: 100 mg; 500 mg; 1 g (sulfát) v lahvičce alternativa při rezistenci ke gentamicinu
chloramfenikol prášek pro injekce: 1 g (sukcinát sodný) v lahvičce infekce CNS (alternativa beta-laktamů)
klindamycin tobolky: 150 mg, 300 mg (hydrochlorid) sekvenční léčba po parenterálním podání
klindamycin injekce: 150 mg/ml; 600 mg/ml; 900 mg/ml (fosfát) závažné streptokokové a stafylokokové infekce (s penicilinem, resp. oxacilinem); anaerobní a smíšené infekce
klaritromycin pevná perorální forma: 500 mg kombinovaná eradikační léčba infekce Helicobacter pylori
trimetoprim [a] tablety: 100 mg; 200 mg alternativa (při rezistenci) pro močové infekce v komunitě
[a] věk >6 měsíců

Vysvětlivka

[a] omezení z hlediska věku nebo váhy
[c] specifická indikace k restrikci u dětí
x antibiotikum ze skupiny antibiotik s podobným spektrem účinku na bakterie, u něhož je nejvíce důkazů o efektivitě a bezpečnosti, nebo je nejlevnější
* v ČR není registrovánAntimykotika

Tab. 2. Esenciální antimykotika

Název léčivé látky Lékové formy Zdůvodnění
ZÁKLADNÍ ANTIMYKOTIKA
fluconazol tablety základní antimykotikum pro léčbu dětí i dospělých (ambulantní i hospitalizační) všech forem kandidózy (systémové, slilzniční i kožní); u imunokompetentního i imunoalterovaného klinicky stabilizovaného pacienta; velmi dobrá tolerance, nevýznamná toxicita, nevýznamné lékové interakce
perorální suspenze
nitrožilní infuze
nystatin * pevná perorální forma k profylaxi a léčbě mykózy sliznic GIT – nevstřebává se; široké spektrum
SPECIÁLNÍ ANTIMYKOTIKA
amphotericin konvenční (d-AmB) nitrožilní infuze kvasinkové (kandidy, kryptokoky) i vláknité (aspergily, zygomykózy, fusaria) houbové infekce u imunoalterovaného pacienta; indikaci a léčbu určuje a řídí specialista či lékař speciálních oddělení (hematologie, KAR, ARO, JIP)
amphotericiny vázané na tukovém vehikulu
 - ABLC
 - ABCD
nitrožilní infuze proti d-AmB pouze 20% nefrotoxicitu a jsou ve vybraných indikacích nenahraditelná
vorikonazol nitrožilní infuze
tobolky
perorální suspenze
indikace: léčivý přípravek 1. volby invazivní aspergilózy a kandidózy; léčbu určuje a řídí specialista či lékař speciálních oddělení (hematologie, KAR, ARO, JIP); aplikace v rámci hospitalizace, ve vybraných případech i ambulantně
itrakonazol nitrožilní infuze
tobolky
perorální suspenze
účinný na flukonazol-rezistentní kandidy; u imunoalterovaných široce užíván v profylaxi; riziko významných lékových interakcí; léčbu určuje a řídí specialista či lékař speciálních oddělení (hematologie, KAR, ARO, JIP); aplikace v rámci hospitalizace i ambulantně
posakonazol perorální suspenze léčivý přípravek 1. volby v profylaxi při indukční léčbě akutních leukémií a po transplantaci kostní dřeně a GVHD (reakce štěpu proti hostiteli); lék 2. volby v léčbě kvasinkových i vláknitých mykotických infekcí u imunoalterovaného pacienta; léčbu určuje a řídí specialista či lékař speciálních oddělení (hematologie, KAR, ARO, JIP); aplikace v rámci hospitalizace, i ambulantně
kaspofungin
     nebo
anidulafungin
     nebo
mikafungin
nitrožilní infuze léčivý přípravek 1. volby pro invazivní kandidová onemocnění, v některých případech 2. volby pro invazivní aspergilózy; antimykotická profylaxe a empirická léčba u imunoalterovaných nemocných; léčbu určuje a řídí specialista či lékař speciálních oddělení (hematologie, KAR, ARO, JIP); aplikace v rámci hospitalizace, ve vybraných případech i ambulantně
terbinafin perorální tablety onychomykóza a mykotické infekce kůže; indikuje dermatolog

Vysvětlivka

* v ČR není registrovánAntiparazitika

Tab. 3. Esenciální antiparazitika

Název léčivé látky Lékové formy Zdůvodnění
ZÁKLADNÍ ANTIPARAZITIKA
metronidazol tablety: 250 mg
infuze: 500 mg/100 ml
tekutá orální forma: 250 mg (bezoát)/5 ml
tablety: vaginální 100–500 mg
indikace: amébóza, giardióza, trichomoniáza; zařazen i mezi antibiotiky; kombinované přípravky
pyrimethamin * tablety: 25 mg indikace: toxoplasmóza; obor, který indikuje použití: infekce, gynekologie, pediatrie, oční
sulfadiazin * tablety: 500 mg indikace: toxoplasmóza; obor, který indikuje použití: infekce, gynekologie, pediatrie, oční
spiramycin tablety: 1,5 MIU, 3 MIU indikace: toxoplasmóza; obor, který indikuje použití: infekce, gynekologie, pediatrie. Zařazen i mezi antibiotiky
sulfametoxazol/trimetoprim injekce: 80 mg + 16 mg/ml v 5 ml ampuli; 80 mg+16 mg/ml v 10 ml ampuli
tekutá orální forma: 200 mg + 40 mg/5 ml
tablety: 100 mg + 20 mg; 400 mg + 80 mg; 800 mg + 160 mg
indikace: pneumocystóza, isosporóza, cyklosporóza. Zařazen i mezi antibiotiky
doxycyklin tablety: 100 mg indikace: malárie (terapie/profylaxe), amébóza; zařazen i mezi antibiotiky
klindamycin tobolky: 150 mg, 300 mg indikace: malárie (terapie), toxoplasmóza, pneumocystóza. Zařazen i mezi antibiotiky
chlorochin / hydroxychlorochin tablety: 150 mg báze indikace: malárie (terapie), amébóza
artemether / lumefantrin ** tablety: 20 mg + 120 mg indikace: malárie (terapie)
atovakvon / proguanil tablety: 200 mg + 100 mg indikace: malárie (terapie, profylaxe)
meflochin tablety: 250 mg. indikace: malárie (terapie, profylaxe)
chinin (di)hydrochlorid * injekce: 125 mg/ml indikace: komplikovaná malárie (terapie)
mebendazol tablety: 100 mg; suspenze: 100 mg/5 ml indikace: střevní nematodózy (roup, škrkavka), trichinelóza
albendazol ** tablety: 200 mg, 400 mg; suspenze: 100 mg/5 ml indikace: střevní nematoda, echinokokóza, giardióza, larva migrans cutanea. KI v těhotenství
prazikvantel * tablety: 150 mg, 600 mg indikace: schistosomóza, střevní cestodózy, cysticerkóza, trematodózy
permethrin 1) šampón, krém, suspenze indikace: ektoparazité (vši, zákožky)
SPECIÁLNÍ ANTIPARAZITIKA
amphotericiny vázané na lipidovém vehikulu infuze: 5 mg/ml indikace: viscerální, kožní leishmanióza; zařazen i mezi antimykotiky
paromomycin * tablety: 250 mg indikace: amébóza, giardióza, kryptosporidióza; lze použít v těhotenství
pentamidin prášek pro injekci: 300 mg/amp indikace: pneumocystóza, leishmaniózy, trypanosomiáza
meglumin antimonát * injekce: 405 mg Sb/5 ml amp indikace: kožní leismanióza
chinin sulfát * tablety: 200 mg indikace: malárie (terapie)
primachin * tablety: 15 mg indikace: malárie (antirelapsová terapie)
proguanil * tablety: 100 mg indikace: malárie (profylaxe)
ivermectin * tablety: 3 mg indikace: filariózy, strongyloidóza, ektoparazité
diethylkarbamazin * tablety: 50 mg indikace: larvální toxokaróza, filariózy

Vysvětlivka

* v ČR není registrován
** v ČR není k dispozici
1) lze jiný insekticid na ektoparazity: Infectoscab 5% krém, Parasidose 0,2% šampón apod.Antituberkulotika

Tab. 4. Esenciální antituberkulotika

Název léčivé látky Lékové formy Zdůvodnění
ZÁKLADNÍ ANTITUBERKULOTIKA
etambutol tekutá perorální forma: 25 mg/ml [c]
tablety: 100 mg, 400 mg (hydrochlorid)
léčivé přípravky první volby
streptomycin prášek pro injekce: 1 g (sulfát) v lahvičce***
isoniazid tablety: 100 mg, 250 mg
pyrazinamid tablety: 500 mg
rifampicin pevná perorální forma: 150 mg; 300 mg
isoniazid * perorální tekutá forma: 50 mg/5 ml [c]
tablety: 100 mg***
IV forma: 250 mg; 500 mg
pyrazinamid * tekutá perorální forma: 30 mg/ml [c]
rifampicin * tablety (rozpustné): 150 mg***
SPECIÁLNÍ ANTITUBERKULOTIKA
amikacin prášek pro injekce: 100 mg; 500 mg; 1 g (sulfát) v lahvičce alternativní léčivé přípravky pro léčbu multirezistentní tuberkulózy **
clofazimin tablety: 50 mg***
ofloxacin **** tablety: 200 mg
p-aminosalicylová kyselina granule: 4 g v sáčku
tablety: 500 mg
rifabutin tobolka: 150 mg
rifampicin prášek pro i.v. injekce (sodná sůl): 300 mg; 600 mg
moxifloxacin infuzní roztok: 400 mg/250 ml
tablety: 400 mg
capreomycin * prášek pro injekce: 1 g (sulfát) v lahvičce
cykloserin * pevná perorální forma: 250 mg
dapson * tablety: 25 mg; 50 mg; 100 mg
ethionamid * tablety: 125 mg; 250 mg
kanamycin * prášek pro injekce: 1 g (sulfát) v lahvičce

Vysvětlivka

[c] specifická indikace k restrikci u dětí
* v ČR není registrován
** aplikace ve specializovaných centrech dodržujících standardy WHO pro léčbu tuberkulózy
*** specifický léčebný program
**** pro HIV pacienty léčené inhibitory proteasyAntivirotika

Tab. 5. Esenciální antivirotika

Název léčivé látky Lékové formy Zdůvodnění
ZÁKLDNÍ ANTIVIROTIKA
aciclovir tablety: 200 mg, 400 mg;
sirup
infekce vyvolané HSV-1 a VZ virem
injekce: 250 mg těžká onemocnění vyvolaná HSV-1 a VZ virem
oseltamivir tablety: 75 mg základní antivirotikum léčby těžké a komplikované chřipky
SPECIÁLNÍ ANTIVIROTIKA
peramivir ** injekce: 200 mg jediný parenterální léčivý přípravek proti chřipce, zejména pro léčbu těžké chřipkové pneumonie
ganciclovir injekce: 500 mg pro léčbu CMV infekce u imunodeficience
valganciclovir tablety: 500 mg pro udržovací léčbu a profylaxi CMV infekce u imunodeficience
foscarnet injekce: 6 g/250 ml pro rezistentní CMV infekce u imunodeficience (není zkřížená rezistence s ganciclovirem)
lamivudin tablety: 100 mg základní antivirotikum k léčbě hepatitidy B
adefovir tablety: 10 mg účinnější alternativa první volby k léčbě hepatitidy B
tenofovir tablety: 245 mg v léčbě hepatitidy B účinnější než lamivudin a adefovir, účinný i na mutanty rezistentní k lamivudinu
entecavir tablety: 0,5 mg a 1,0 mg v léčbě hepatitidy B účinnější než lamivudin a adefovir, účinný i na mutanty rezistentní k lamivudinu
ribavirin tablety: 200 mg pro léčbu hepatitidy C v kombinaci s interferonem-alfa
abacavir tablety: 300 mg základní člen trojkombinace, kde nelze podat jiný nukleosidový inhibitor reverzní transkriptázy, popř. jako lék první volby
darunavir tablety: 300 mg, 400 mg možná součást trojkombinace první volby, nutný při rezistenci na jiné inhibitory proteinázy a nenukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy nebo při nežádoucích účincích jiných inhibitorů proteinázy
emtricitabin tablety: 200 mg nejobvyklejší součást trojkombinace první volby
efavirenz tablety: 600 mg základní nenukleosidový inhibitor reverzní transkriptázy – součást trojkombinace první volby, kde nelze podat inhibitory proteinázy
lamivudin tablety: 150 mg možná součást trojkombinace první volby, jediný do kombinace se zidovudinem u těhotných, výhodný u dětí a koinfekce s infekcí virem hepatitidy B
lopinavir / ritonavir tablety: 200 mg/50 mg základní inhibitor proteinázy
raltegravir tablety: 400 mg jediný inhibitor integrázy, zejména v kombinacích, kde nelze podat antiretrovirotikum ze skupiny nenukleosidových inhibitorů reverzní transkriptázy a inhibitorů proteinázy, popř. i součást trojkombinace první volby
ritonavir tablety: 100 mg prostředek k optimalizaci účinku většiny inhibitorů proteinázy
tenofovir tablety: 245 mg nejobvyklejší (téměř pravidelná) součást trojkombinace k léčbě infekce HIV
zidovudin tablety: 100 mg základní lék HIV encefalopatie, trombocytopenie asociované s infekcí HIV, profylaxe vertikální infekce HIV podávaná těhotné i novorozenci, jako alternativní součást trojkombinace v ostatních případech

Vysvětlivka

* v ČR není registrován
** v ČR není k dispozici


Zdroj

  • Věstník MZ ČR, ročník 2012, částka 7, str. 9-17 (Text online [na stránce Ministerstva zdravotnictví ČR])


Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 24. 10. 2013