Zpět na úvodní stránku

Historie infekčního oddělení v Teplicích

MUDr. Jiří Švejda, CSc., 1. 2. 2012

      Infekční oddělení v Lázních Teplice, již dávno zrušené (1991), se zapsalo do dějin našeho oboru tak významně, že je podle mého názoru nelze v přehledu odborných pracovišť vynechat. I když rozsahem nevelké – pokud se pamatuji, mělo asi 70 lůžek – svou odbornou úrovní a osobností svého primáře MUDr. Vojtěcha Zimáka rozhodně nepřehlédnutelné.

      Podle dobových záznamů bylo založeno v roce 1953, aby se zvýšil počet lůžek pro značný počet nemocných stižených dětskou obrnou, jejíž epidemie právě tehdy probíhala. Přednostou oddělení byl jmenován (a zůstal jím po celou dobu fungování zařízení) MUDr. Vojtěch Zimák. Byl známý svou vysokou erudicí v oboru. Však také jako jeden z vůbec prvních složil nástavbovou atestaci z přenosných nemocí, i když se ho povinnost absolvovat ji tehdy ještě netýkala. Měl i rozsáhlé znalosti z oboru neurologie, a nástup na jeho oddělení, třeba jen na tzv. „kolečko“, vyžadoval od příslušného adepta předem důkladné studium. Pan primář totiž neváhal občas uprostřed velké vizity zkoušet znalosti sekundáře z různých oblastí, takže například neznalost všech mozkových nervů poškodila prestiž dotčeného lékaře. Není překvapující, že jedním z prvních sekundářů na Zimákově oddělení byl pozdější přední československý odborník v oboru neuroinfekcí prof. MUDr. Stanislav Doutlík, DrSc. Dlouholetými spolupracovnicemi prim. Zimáka byly lékařky MUDr. Fošenbauerová-Moravcová, která později působila na infekční klinice na Bulovce, a – až do uzavření oddělení v roce 1991 – MUDr. Věra Ptáčková a MUDr. Miloslava Ferdinandová.

      Vzhledem k umístění většiny infekčních oddělení ve starých budovách nebylo dosaženo potřebného počtu izolačních lůžek a až do výstavby moderních pavilonů v Ústí nad Labem a Mostě v 70. letech bylo teplické oddělení určeno k hospitalizaci neuroinfekcí z rozsáhlé oblasti od Děčína až po Chomutov a Louny, tedy z celého tehdejšího Severočeského kraje kromě Liberecka. Po zvládnutí epidemie dětské obrny v Teplicích se zde ošetřovaly serózní i purulentní meningitidy a encefalitidy i neurologické komplikace jiných infekčních chorob. Kritickou a deprimující situaci zažilo toto (a zčásti i ústecké) oddělení při epidemii hnisavé meningitidy zcela neznámé etiologie na počátku 60. let.

 

MUDr. Vojtěch Zimák

Primář MUDr. Vojtěch Zimák na fotografii z roku 1992

Postihovala navíc mladé, vesměs dvacetileté studenty Pedagogické fakulty v Ústí n. L., kteří absolvovali v letních měsících v Ústí plavecký kurz. Nemoc měla u všech perakutní průběh s úmrtím zpravidla během 24 hodin. Jelikož v té době ještě nebyla zřízena oddělení ARO a zdravotnická technika včetně ventilátorů neexistovala (i když 1-2 přístroje zapůjčila ze svých zdrojů armáda), všechna dostupná antibiotika byla bez účinku a výsledky mikrobiologických vyšetření negativní, veškeré léčebné úsilí bylo bez efektu. Zákeřné nemoci tenkrát podlehlo celkem 16 mladých lidí. Až o mnoho let později a na základě práce publikované v Austrálii se zpětně prokázalo, že se jednalo o vzácný typ purulentní meningoencefalitidy, způsobený amébou Naegleria fowleri. Ta byla posléze izolována z termálního bazénu v Ústí n. L.

      Až do roku 1978, kdy bylo v Ústí n. L. otevřeno moderní infekční oddělení s JIP a kde bylo možno na 120 lůžkách hospitalizovat a izolovat všechny druhy infekcí, se na teplickém zařízení nic nezměnilo. Potom se však provoz teplické infekce i počet lůžek postupně snižoval, přecházel více do ambulantní složky a v roce 1991 bylo oddělení zrušeno a posléze zbouráno.

      Osobnost primáře MUDr. Zimáka si však zaslouží více pozornosti, neboť se jednalo o primáře moudrého, vzdělaného a všeobecně oblíbeného. Byl nejen na slovo vzatým odborníkem v medicínských oborech, kterým se věnoval, ale také člověkem se širokým kulturním a společenským rozhledem. Věnoval se publikační a přednáškové činnosti, po mnoho let byl platným členem výboru Společnosti infekčního lékařství a do okruhu jeho zájmů patřila kultura, zvláště divadlo, i sport. Mnoho let byl lékařem špičkového teplického oddílu zápasníků, ve kterém vyrostla řada reprezentantů. Mezi jeho oblíbené sporty patřilo plavání, volejbal a zvláště tenis, ve kterém vynikal. Jelikož přednášel v teplické Zdravotnické škole, byl často tenisový kurt, na němž hrál, obklopen zástupem jeho mladých obdivovatelek. Dále nelze nevzpomenout společenských úspěchů Zimákových. Byl výborným společníkem a vypravěčem, a pokud se někde sešla trojice přátel prim. Zimák, prim. Leon Bíla z Krče a českobudějovický prim. Marsa, dala se očekávat vtipná zábava do pozdních nočních hodin. Dr. Zimák nezatrpkl ani po zrušení svého bývalého oddělení, stále se živě zajímal o novinky v oboru, personální záležitosti, a byl mně osobně – po mém jmenování primářem ústecké infekce v roce 1981 – dlouholetým rádcem a přítelem. Často jsme se navštěvovali a probírali spolu různé problémy. Přes značný věkový rozdíl mezi námi mi brzy nabídl tykání a projevoval své přátelství, takže na něj uchovávám v mysli tu nejlepší vzpomínku.

  MUDr. Jiří Švejda, CSc.,
emeritní primář infekčního oddělení v Ústí n.L.

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 1. 2. 2012