Zpět na úvodní stránku

Pracovní skupina SIL pro infekce spojené se zdravotní péčí

Charakteristika skupiny a její cíle

      V rámci naší odborné společnosti vznikla v lednu 2013 pracovní skupina pro infekce spojené se zdravotní péčí. Její vznik souvisí s probíhajícími změnami v náplni našeho oboru i s významem této problematiky v každém moderním zdravotnickém systému. Pracovní skupina se chce podílet na práci ustanoveného Národního referenčního centra pro infekce spojené se zdravotní péčí v SZÚ Praha. Jejím cílem bude vnášet praktický pohled na diagnostiku, terapii a prevenci těchto infekcí a významně se podílet na vybudování lokální infrastruktury programu jejich prevence a kontroly ve zdravotnických zařízeních. Pracovní skupina je otevřena všem zájemcům z řad naší společnosti o tuto problematiku. Internetové stránky sekce na stránkách infekce.cz by měly sloužit jako informační a vzdělávací kanál.

Nahoru

Vymezení pojmů

1. Infekce spojené se zdravotní péčí (health care-associated infections, HAI)

      Infekce spojené se zdravotní péčí jsou infekce, které vznikly v souvislosti s interakcí s nemocniční, ambulantní nebo následnou zdravotní péčí a nebyly přítomny nebo nebyly v inkubační době na začátku této interakce. HAI prokazatelně vedou k vzestupu morbidity a mortality a mají negativní vliv na ekonomické a výkonnostní ukazatele poskytované zdravotní péče v každém zdravotnickém zařízení. Přesné uplatňování definičních kriterií jednotlivých infekcí je nezbytnou podmínkou pro hodnocení trendů ve výskytu těchto infekcí a pro srovnatelnost výsledků surveillance mezi zdravotnickými zařízeními. Nejčastěji používaná definiční kriteria jednotlivých typů HAI odpovídají definicím používaným americkým Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), který má i nejpropracovanější postupy v prevenci a kontrole těchto infekcí. Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) ve Stokholmu se snaží koordinovat přípravu doporučených postupů v prevenci a kontrole HAI v rámci EU a zároveň provádět a koordinovat surveillanci nejzávažnějších typů těchto infekcí a závažných fenoménů rezistence v jednotlivých členských zemích EU.

      Základní koncepce programu prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí vychází z Doporučení Rady EU pro bezpečí pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí (HAI) z 9.6. 2009 (2009/C 151/01). Hodnocení plnění těchto doporučení v jednotlivých státech EU z roku 2012 ukazuje na rozdílnou úroveň aktivity zainteresovaných státních institucí i odborných společností v členských státech EU.

      Vytvoření vlastního programu prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí v každém zdravotnickém zařízení poskytující akutní péči v ČR vychází z platné legislativy, tj. zákona č. 372/2011 Sb. paragrafu 47, který ukládá zdravotnickému zařízení povinnost zpracovat tento program a zajistit jeho činnost.

2. Program prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí

     Do péče (ambulantní, konsiliární, standardní a intenzívní) oboru infekční nemoci patří pacienti s následujícími chorobami (čísla v závorkách dle Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů - 10. revize):

3. Surveillance infekcí spojených se zdravotní péčí

      Surveillance infekcí spojených se zdravotní péčí je kontinuální shromažďování, analýza, interpretace a zpětná distribuce všech údajů, které mají vztah k infekcím spojených se zdravotní péčí. Nejpropracovanější systém surveilance HAI ve světě představuje americký National Healthcare Safety Network (NNSH). V Evropě je surveillance HAI organizována ECDC prostřednictvím Healthcare-Associated Infections Surveillance Network (HAI–Net). Standartizovaná metodika v rámci HAI-Netu je zaměřená na infekce v oblasti intenzivní péče, na infekce v místě chirurgického výkonu a na infekce spojené se zdravotní péčí a jejich antibiotickou terapii v zařízeních dlouhodobé péče.

Nahoru

Doporučené postupy a metodické návody

  • Doporučený postup diagnostiky a léčby kolitidy vyvolané Clostridium difficile
  • Věstník č.2/2013 Program prevence a kontroly infekcí v zdravotnických zařízeních poskytovatelů akutní lůžkové péče
  • Věstník č.5/2012 Metodický návod Hygiena rukou při poskytování zdravotní péče
  • Věstník č.7/2012 Ustanovení NRC pro infekce spojené se zdravotní péčí
  • Věstník č.8/2012 Metodický postup Kontrola importovaných případů kolonizace/infekce enterobakteriemi produkujícími karbapenemázu

Nahoru

Odkazy na internetové stránky

Adresa Vysvětlivka
http://www.szu.cz/narodni-referencni- centrum-pro-infekce-spojene-se-zdravotni Národní referenční centrum pro infekce spojené se zdravotní péčí
http://www.cdc.gov/hai/ HAI odpovídají definicím používaným americkým Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí
http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/ Healthcare-associated_infections/Pages/index.aspx Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí
http://ec.europa.eu/health/patient_safety/ docs/council_2009_cs.pdf Doporučení Rady EU pro bezpečí pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí
http://ec.europa.eu/health/patient_safety/ docs/council_2009_report_en.pdf Hodnocení plnění doporučení členskými státy EU
http://www.mzcr.cz/obsah/doporuceni-rady-eu_2837_29.html Hodnocení plnění doporučení členskými státy EU
http://www.cdc.gov/nhsn/ National Healthcare Safety Network (NNSH)
http://www.ecdc.europa.eu/en/activities/ surveillance/hai/pages/default.aspx Healthcare-Associated Infections Surveillance Network (HAI–Net)
http://www.shea-online.org/Portals/0/CDI%20hand%20hygiene%20Update.pdf Hygiena rukou při péči o pacienty s CDI
http://whqlibdoc.who.int/hq/2009/WHO_IER_ PSP_2009.07_eng.pdf WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care: a Summary
http://www.nrls.npsa.nhs.uk/alerts/?entryid45=59860 WHO Surgical Safety Checklist (Issue 26 January 2009)
http://www.rcpi.ie/content/docs/000001/1006 5_media.pdf Preventing Surgical Site Infections: Key Recommendations for Practice (Royal College of Physicians of Ireland)
http://www.hopkinsmedicine.org/quality safety research_group/_files/clabsi_toolkit/ Appendix L_Central_Line_Insertion Checklist.pdf Johns Hopkins Health System: Central Line Insertion Care Team Checklist
http://www.health.mil/Libraries/PSP Documents/CLABSI_Guide_Final.pdf Implementation Guide for Central Line Associated Blood Stream Infection

Nahoru

Účast v týmech pro prevenci o kontrolu infekcí spojených se zdravotní péčí v nemocnicích

Zdravotnické zařízení Infektolog - člen týmu
Brno-Bohunice: Fakultní nemocnice Brno-Bohunice MUDr. P. Polák
Břeclav: Nemocnice Břeclav Prim. MUDr. O. Měšťánková
České Budějovice: Nemocnice České Budějovice, a.s. Prim. MUDr. V. Chmelík
Havířov: Nemocnice s poliklinikou Havířov Prim. MUDr. I. Mifek
Havlíčkův Brod: Nemocnice Havlíčkův Brod  
Hradec Králové: Fakultní nemocnice Hradec Králové Prim. MUDr. J. Kapla, Ph.D., MUDr. P. Prášil, Ph.D. *)
Hranice: Nemocnice Hranice, a.s.  
Jihlava: Nemocnice Jihlava  
Karlovy Vary: Karlovarská krajské nemocnice, a.s. Prim. MUDr. J. Poustková, MUDr. K. Záleská *)
Kyjov: Nemocnice Kyjov Prim. MUDr. J. Blažek
Liberec: Krajská nemocnice Liberec Prim. MUDr. A. Vitouš
Mělník: Nemocnice Mělník Prim. MUDr. M. Dyrhonová, MUDr. J. Zítová *)
Náchod: Oblastní nemocnice Náchod MUDr. E. Hanková *)
Nové Město na Moravě: Nemocnice Nové Město na Moravě Prim. MUDr. M. Šťastník *)
Opava: Slezská nemocnice v Opavě MUDr. J. Macurová, MUDr. P. Kűmpel, MUDr. I. Hiemer *)
Ostrava: Fakultní nemocnice Ostrava MUDr. P. Širůček
Pardubice: Krajská pardubická nemocnice, a.s. MUDr. Z. Halamíčková, MUDr. S. Bunčeková *)
Plzeň: Fakultní nemocnie Plzeň Doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.
Praha-Bulovka: Nemocnice Na Bulovce, Praha Prim. MUDr. H. Roháčová, Ph.D., Prof. MUDr. J. Beneš, CSc., MUDr. S. Polívková
Praha-Motol: Fakultní nemocnice Motol, Praha MUDr. J. Hobstová, CSc.
Praha-Krč: Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha  
Prostějov: Nemocnice Prostějov MUDr. A. Zeidlerová *)
Příbram: Oblastní nemocnice Příbram, a.s.  
Tábor: Nemocnice Tábor, a.s. Prim. MUDr.J. Sýsová
Třebíč: Nemocnice Třebíč Prim. MUDr. Z. Pospíšil
Třinec: Nemocnice Třinec  
Uherské Hradiště: Uherskohradišťská nemocnice, a.s. MUDr. L. Turková, MUDr. L´. Miškovič *)
Ústí nad Labem: Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Prim. MUDr. P. Dlouhý *)
Vsetín: Nemocnice Vsetín  
Zlín: Krajské nemocnice T. Bati a.s., Zlín  
Znojmo: Nemocnice Znojmo Prim. MUDr. A. Krkoška

 
*) současně v antibiotickém středisku

Nahoru

Diskuze k tématu infekce spojené se zdravotní péčí

Diskuze je zde

Nahoru
Zpět
Úvodní strana

© SIL
Aktualizace 16. 3. 2014