Zpět na úvodní stránku

Pokyny hlavního hygienika ředitelům KHS pro řešení problematiky nové chřipky A(H1N1)

18. 6. 2009

1. Zásady odběru a transportu materiálu:
(1) Odběrová transportní média jsou trvale k dispozici v NRL pro chřipku SZÚ, pro tento účel jsou rozplněna po 1,5 ml.
(2) Do JEDNÉ zkumavky s médiem je vložena štětička s výtěrem z krku a DRUHÁ s výtěrem z nosu.
(3) Řádně vyplňte průvodku.
(4) Materiál je nutné transportovat v TROJOBALU (vzorky obsahující klinický materiál spadají do kategorie, UN 2814, izoláty obsahující virus UN 2814) a v CHLADU.
(5) V NRL pro chřipku SZÚ je materiál standardně přebírán od 7,00 do 16,00, po pracovní době do 20,00 a během víkendu po předchozím ohlášení na tel. číslo 724 362 602.
(6) Negativní a předběžné pozitivní výsledky vyšetření metodou PCR vzorku, který je převzat do 9,00 jsou k dispozici týž den. Výsledky materiálu převzatého po 9 hodině jsou k dispozici následující den. Pokud se jedná o případ vysoce suspektní a tlak na výsledek je oprávněně značný, je nutné tyto okolnosti neprodleně oznámit NRL i MZ. NRL je připravena tyto situace řešit maximálně rychle (po převzetí materiálu řádově v hodinách).
(7) Při vyplňování žádanek o vyšetření biologického materiálu je třeba důsledně respektovat ustanovení odst. 3 § 5 vyhl. č. 195/2005 Sb., s doplněním cestovní anamnézy a především kontaktu na indikujícího lékaře (aktuální tel. číslo).

2. Vykazování místa hospitalizace suspektních případů nové chřipky A(H1N1) v tabulce denního hlášení podávaného z KHS Ministerstvu zdravotnictví se vždy řídí místem trvalého bydliště hospitalizované osoby.

3. Dennímu hlášení podávanému MZ je třeba věnovat náležitou pozornost. Je zcela nepřípustné, aby vykazované počty (kumulace a nová suspektní onemocnění) jevily početní diskrepance a aby bylo hlášení podáváno později než do 12,00. Text se nesmí psát přímo do tabulky programu MO Excel.

4. U osob, které nemají klinické příznaky a byly v kontaktu s osobami, které pro respirační obtíže vyhledaly lékaře, se odběr biologického materiálu neprovádí. Celkový kumulativní počet osob, u kterých byl odebrán biologický materiál, musí odpovídat celkovému počtu skutečně vyšetřovaných vzorků. (Pokud nebude z jakéhokoli důvodu odebraný biologický materiál vyšetřen, je potřeba odběr provést znovu.)

5. Ředitelé KHS jsou povinni zajistit vstup do budovy KHS i po jejím případném zakódování v mimopracovní době pracovníkům odd. epidemiologie.

6. Zasílání biologického materiálu k vyloučení nové chřipky A(H1N1) z infekčních klinik a oddělení, popř. z jiných zdravotnických zařízení do SZÚ Praha nebo ZÚ Ostrava je třeba zabezpečit denně. Dodání materiálu v mimopracovní době je třeba předem telefonicky oznámit na tel. SZÚ Praha 724 362 602 nebo ZÚ Ostrava 724 020 306 nebo 602 535 749.

7. Informace poskytované z KHS MZ o potvrzených případech A(H1N1) musí být ověřené, nikoliv neúplné, nesprávné a zkreslené.

8. Osobám ve skutečně úzkém osobním a pracovním kontaktu s potvrzeným případem nové chřipky A(H1N1) metodou PCR je třeba postexpozičně (do 48 hod. po posledním kontaktu) nabídnout podání antivirových přípravků. Protiepidemická opatření stanovená v ohnisku nákazy jsou stanovována na dobu 7 dní od data posledního kontaktu se suspektním onemocněním v souladu s doporučením SZO.

9. Je nezbytné striktně dodržovat zásady šetření v ohnisku nákazy a prokazatelně s nimi seznámit příslušné pracovníky OOVZ.

10. V případě záchytu pravděpodobného nebo potvrzeného případu se vyplní formulář SZO (ve formátu .doc) a obratem zašle MZ. Zde je Komentář k vyplnění (ve formátu .doc). V současné době musí MZ hlásit jednotlivé případy jak ECDC cestou EWRS formuláře, tak přímo SZO, jak stanoví IHR.

11. Doporučený potup při vyšetřování pacienta s podezřením na onemocnění novou chřipkou A(H1N1) pro zdravotnická zařízení je zde (ve formátu .doc). Musí být k dispozici všem zdravotnickým zařízením v regionu.

12. Aktuální informace SZO najdete na stránkách

Rozesílané materiály SZO

Ředitelům KHS rozeslal MUDr. M. Vít, Ph.D., hlavní hygienik ČR a náměstek ministryně.
Lehce zjednodušili a pro web upravili Doc. MUDr. M. Staňková, CSc. a MUDr. H. Rozsypal, CSc.

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 18. 6. 2009