Zpět na úvodní stránku

Výtah klíčových informací z Rozhodnutí vydaného MZd ČR 25. 11. 2009

2. 12. 2009

      Rozhodnutí ukládá povinnost provozovatelům zdravotnických zařízení – vakcinačním centrům a praktickým lékařům – provádět očkování proti pandemické chřipce H1N1 2009 mimořádným opatřením MZd ČR z 25. 11. 2009 (č.j. MZDR 54680/2009/KHH) dle par. 69 odst. 1) písm. h) zákona o ochraně veřejného zdraví.

Povinnosti vakcinačních center

Očkovací látka Pandemrix se aplikuje těmto pacientům a osobám:

 • (1) stigmatizovaným pacientům zahrnující:
  • srdeční selhání NYHA III a IV nebo s EF <30 % bez ohledu na funkční třídu NYHA, nemocné s implantovanými biventrikulárními kardiostimulátory bez ohledu na funkční třídu NYHA, nemocní po infarktu myokardu, chirurgické revaskularizaci a nemocné po implantaci umělých chlopní do 1 roku od příhody
  • chronickou bronchitidu, bronchiektázie, difúzní plicní fibrózy, alergickou alveolitidu, CHOPN stupně 3 (těžké) a stupně 4 (velmi těžké), bronchiální astma stupně 4 (těžké perzistující),
  • pacienty po transplantaci orgánů,
  • pacienty v hemodialyzačním programu
 • (2) těhotným ženám ve II. a III. trimestru (kterým vystaví doporučení gynekolog)
 • (3) osobám vykonávajícím činnosti nezbytnými pro chod státu – dle oboru, postavení pracovníka, subjektu poskytujícího veřejnou službu a konkrétní vykonávané činnosti – podle přílohy č. 2 (ve formátu .doc).
 • (4) vybraným skupinám osob pracujících v zařízení zdravotních a sociálních služeb – zdravotnickým pracovníkům dle pracovněprávního vztahu, odbornosti a činnosti v nemocnici - podle přílohy č. 2 (ve formátu .doc).

      Většina pacientů je očkována jednou dávkou, vybraní pacienti – s imunodeficitem, v hemodialyzačním programu – dostanou druhou dávku do tří týdnů po první dávce. Očkovací látka se aplikuje intramuskulárně, při kontraindikaci i.m. aplikace pak subkutánně v dvoudávkovém schématu.
      Očkovací látka je dodávána prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví.
      Očkovací látka se přebírá, skladuje a aplikuje podle instrukcí, očkovanému se poskytuje příbalová informace a samolepící štítek se vlepuje do zdravotnické dokumentace očkovaného.
      Údaje o očkování – počty očkovaných – se hlásí krajské hygienické stanici.

Povinnosti praktických lékařů

Očkovací látka Pandemrix se aplikuje

 • pacientům uvedeným výše
 • samému praktickému lékaři, praktickému lékaři pro děti a dorost a všem zdravotním sestrám v ordinaci (kdo mají zájem o očkování).

Tímto se ruší rozhodnutí MZd ČR č.j. MZDR 53530/2009-1/PRO ze dne 20. 11. 2009.

Odůvodnění: Nárůst nemocných chřipkou H1N1 a pacientů se závažným průběhem.

Podepsáno ministryní zdravotnictví Danou Juráskovou     

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 2. 12. 2009