Zpět na úvodní stránku

Antibiotická politika

MUDr. Jan Galský, Ph.D.,
teze přednášky z X. setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení v Černém Dole, 28.-30. 4. 2010

Verze pro tisk
Verze pro tisk


Ustanovení národního antibiotického programu (NAP)

      MZ na základě Usnesení vlády č. 595 ze dne 4. 5. 2009

 • Doporučení Rady EU 2002/77/ES –
        o obezřetném používání antimikrobiálních látek v lékařství
 • Doporučení Rady EU 2009/C 151/01 –
        o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí

Východiska

 • Účinnost antibiotik je ohrožena narůstající a rychle se šířící resistencí mikrobů, zvláště od 2000.
 • Příčinou vzestupu nadužívání a nesprávné používání antibiotik v humánní i veterinární praxi
 • Studie zaměřená na hodnocení kvality preskripce antibiotik v ČR – neadekvátní v ambulantní i nemocniční péči
 • Stav vyžaduje neodkladnou implementaci systémových, odborně kompetentních nákladově efektivních opatření
 • Prevence a kontrola antibiotické resistence je nákladově efektivní

Cíle a principy NAP

 • Cílem NAP je zajištění dlouhodobě dostupné, účinné, bezpečné a nákladově efektivní antibiotické léčby pacientů s infekčními onemocněními
 • Základní principem NAP je tzv. mezisektorový koordinační mechanismus, zajištění efektivní koordinace činností mezi humánním a veterinárním zdravotnictvím a všemi zainteresovanými subjekty

Subjekty

 • Státní správa (ministerstva)
 • Státní zdravotnické instituce (SZÚ, SÚKL)
 • Státní veterinární instituce
 • Profesní organizace (ČLS JEP, SKAP, ČLK, ČAS, Komora veterinárních lékařů)
 • Plátci zdravotní péče
 • Zdravotnická zařízení (Asociace nemocnic, apod.)
 • Vzdělávací instituce (LF, IPVZ, Veterinární a farmaceutická univerzita)
 • Vědecké instituce (AV, univerzity, grantová odd.)
 • Ostatní organizace (pacientské, sdělovací prostředky, mediální agentury, neziskové organizace)

Činnost a funkce

 • Dlouhodobá strategie
 • Akční plány
 • Hlavní činnost
  • Formulace a průběžná aktualizace zásad ATB politiky
  • Sledování a analýza ATB resistence
  • Sledování a analýza strukturované spotřeby
  • Realizace systémových opatření trvalé zlepšování kvality
  • Realizace systémových opatření na prevenci a kontrolu infekcí
  • Vzdělávání a informování odborné a laické veřejností
  • Podpora vědy a výzkumu, koordinace mezinárodní

Organizační uspořádání

CKS NAP zástupci

 • MZd
  • Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví
  • Sekce zdravotní péče
  • Sekce zdravotního pojištění
 • MZe
 • SÚKL
 • SZÚ
 • SKAP
 • Svaz zdravotních pojišťoven


Ustanovení Národního antibiotického programu, Věstník MZ ČR, ročník 2009, částka 9, vydáno 18. prosince 2009


Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 6. 5. 2010