Zpět na úvodní stránku

Začlenění Společnosti pro nemocniční epidemiologii a hygienu (SNEH) mezi organizační složky České lékařské společnosti JEP

MUDr. Marie Kolářová, CSc., 20. 8. 2010

      Začlenění Společnosti pro nemocniční epidemiologii a hygienu (SNEH) jako organizační složky ČLS JEP představuje završení aktivit Společnosti nemocniční hygieny (SNH). Ta existuje již od roku 1991 na bázi občanského sdružení pracovníků ve zdravotnictví činných v oblasti nemocniční hygieny a epidemiologie. Společnost byla založena prof. Benckem a odborníky v oblasti hygieny a epidemiologie na základě sílící potřeby vytvořit profesní platformu zabývající se specifickou problematikou nemocniční epidemiologie, která by byla schopna definovat potřeby moderního zdravotnického zařízení a určovat směr, kterým by se péče o pacienty a jejich bezpečnost v nemocnicích měla ubírat.

      Vzhledem k vzrůstajícímu zájmu o obor nemocniční epidemiologie a hygieny ze strany odborné veřejnosti, managementů nemocnic, klinických lékařů, ale i médií a zejména pacientů samotných, dospěli jsme k potřebě přehodnotit současný statut naší společnosti z formy občanského sdružení na formu, která by více odpovídala oficiálnímu a odbornému zaměření společnosti a mohla by být i do budoucna rovnocenným partnerem pro jednání s externími partnery i kolegy z jiných oborů. Ve správnosti naší úvahy nás utvrdila i výzva MZ z počátku roku 2009, kdy jsme byli požádáni o úzkou a velmi konkrétní spolupráci na přípravě a plnění programů WHO v oblasti Bezpečnosti a zdraví pacientů, konkrétně k odborné garanci prevalenčních studií nozokomiálních nákaz, jejichž pravidelné provádění v členských státech EU bylo navrženo Evropským centrem pro kontrolu infekcí (ECDC), k čemuž se ČR přihlásila (viz níže uvedená pilotní studie na odd. ARO a JIP ve ZZ v ČR realizovaná na podzim 2009).

      Činnost nemocničních epidemiologů a dosavadního SNH je rovněž bohatě dokumentována v rámci Sdružení fakultních nemocnic (dnes Asociace nemocnic), kde jsme se významně podíleli na přípravě akreditačních standardů a přípravě k akreditaci v kategorii Sledování nemocničních infekcí. Po dobu své dosavadní existence si naše společnost vydobyla spolehlivý kredit mezi odbornou veřejností, což dokazuje zejména vysoká účast na našich konferencích a seminářích (mezinárodní konference nemocniční hygieny se konají pravidelně jedenkrát ročně již po dobu 18 let), včetně aktivní účasti renomovaných přispěvatelů z naší republiky i ze zahraničí. Od roku 1999 je SNH členem Mezinárodního sdružení pro kontrolu infekcí (International Federation of Infection Control).

      Většina aktivních členů společnosti jsou pravidelnými přispěvateli do odborných periodik, včetně impaktovaných, a rovněž tak se aktivně účastní konferencí a vzdělávacích akcí různých lékařských oborů u nás i v zahraničí.

      Od roku 2005 dále provádíme ve vybraných ZZ prevalenční studie nozokomiálních nákaz na vybraných odděleních. Tyto studie se setkaly s širokou odezvou ze strany lékařské veřejnosti i managementů ZZ. Metodika těchto prevalenčních studií se stala podkladem pro celonárodní prevalenční studii organizované Ministerstvem zdravotnictví ČR na odděleních ARO a JIP na podzim roku 2009.

      Cíle SNEH ČSL JEP:

 • Vyvíjet obecně prospěšné aktivity vedoucí ke zkvalitnění péče o pacienta a jeho bezpečí z pohledu nemocničních infekcí.
 • Přispívat k rozvoji a rozšiřování vědecky podložených poznatků preventivních lékařských oborů i oborů příbuzných, zejména organizováním vzdělávacích aktivit a publikační činností.
 • Usilovat o využívání nových poznatků z oboru v péči o pacienta spoluprací s managementy nemocnic i spoluprací se zákonodárnými orgány formou konzultací k úpravám či tvorbě souvisejících právních předpisů a metodických pokynů.
 • Klást zvláštní důraz na preventivní činnost ve zdravotnických zařízeních nerepresivního charakteru.
 • Podílet se na vytváření koncepce oboru nemocniční epidemiologie a hygiena.

      Členskou základnu naší společnosti tvoří zejména nemocniční epidemiologové a hygienici z fakultních nemocnic a dalších, převážně nadregionálních zdravotnických zařízení a ústavů. Na ustavující schůzi dne 29. 3. 2010 byl zvolen výbor SNEH ve složení:

 • předseda: MUDr. Marie Kolářová, CSc., FN Brno,
 • místopředseda: MUDr. Pavel Totušek, IKEM Praha,
 • jednatel: MUDr. Beata Čečetková, FTN Praha,
 • pokladník: MUDr. Jaroslav Jirouš, FN Plzeň,
 • členové výboru: MUDr. Jaromíra Kratochvílová, FN USA v Brně,
 • MUDr. Eva Míčková, FN Hradec Králové,
 • MUDr. Iva Šípová, Nemocnice České Budějovice, a.s.
 • předseda revizní komise: MUDr. Václava Ryantová, FN KV Praha
 • členové revizní komise: MUDr. Jarmila Kohoutová, FN Olomouc,
 • MUDr. Věra Kůrková, Nemocnice Písek.

      Čestnými členy výboru byli jmenováni:

 • Prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc., 1. LF UK v Praze
 • MUDr. Zuzana Kancelová, FTN Praha

      Aktuálně připravujeme 18. mezinárodní konferenci Nemocniční epidemiologie a hygieny ve dnech 19. a 20. října v Brně na výstavišti BVV - program (ve formátu .pdf).

      Informace o připravovaných i proběhlých akcích, včetně pravidelně aktualizovaných informací z oboru, naleznete na www.sneh.cz.

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 20. 8. 2010