Zpět na úvodní stránku

Informace MZ ČR v souvislosti s vydáním novely vyhlášky č. 185/2009 Sb.

5. 1. 2011

K zajištění jednotného postupu v souvislosti s vydáním novely vyhlášky č. 185/2009 Sb., která nabývá účinnosti 1. ledna 2011, vydává Ministerstvo zdravotnictví toto sdělení:

Část I.

Vyhláška č. 361/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, s účinností od 1. ledna 2011, přináší tyto změny:

  • počet základních kmenů, které jsou součástí základních oborů, se zvyšuje z 10 na 16 základních kmenů, a to o základní kmeny dermatovenerologický, neurologický, oftalmologický, ortopedický, otorinolaryngologický a urologický,
  • soudní lékařství je z nástavbových oborů převedeno na základní obor, počet základních oborů se tedy zvyšuje na 41,
  • zvyšuje se počet nástavbových oborů pro lékaře o nástavbový obor klinická výživa a intenzivní metabolická péče, onkochirurgie a koloproktologie,
  • nástavbový obor paliativní medicína a léčba bolesti se rozděluje na dva nástavbové obory – obor paliativní medicína a obor algeziologie,
  • zvyšuje se počet nástavbových oborů pro farmaceuty o farmakoekonomiku.

Část II.

Vyhláška č. 361/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, obsahuje dvě přechodná ustanovení:

  • 1. přechodné ustanovení umožňuje lékařům, zubním lékařům a farmaceutům zařazeným do základního oboru, základního kmene nebo nástavbového oboru dokončit vzdělávání podle stávajících právních předpisů,
  • 2. přechodné ustanovení zavádí rovnocennost úspěšně ukončeného společného základu a základního kmene ve vyjmenovaných případech.

Část III.

Ministerstvo zdravotnictví garantuje, že všichni lékaři, zubní lékaři a farmaceuti, zařazení do základního oboru, základního kmene nebo nástavbového oboru, kteří se specializačně vzdělávají podle vzdělávacích programů z roku 2005 nebo 2009 a 2010, mohou na základě své volby pokračovat ve vzdělávání podle nových vzdělávacích programů, které budou vydávány v průběhu roku 2011 v návaznosti na vydání vyhlášky č. 361/2010 Sb. Splnění podmínek vzdělávacího programu, podle kterého se lékař vzdělával (který si zvolil), dokládá lékař až spolu se žádostí o vykonání atestační zkoušky na Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Lékaři zařazení do základního oboru, u kterého byl vyhláškou č. 361/2010 Sb. změněn základní kmen, mohou přestoupit do vzdělávacího programu, který bude vydán v roce 2011 a bude obsahovat nový základní kmen. Do doby vydání nových vzdělávacích programů se mohou začít lékaři vzdělávat v základním oboru podle stávajících vzdělávacích programů počínaje vlastním specializovaným výcvikem. Vzdělávání v nově zavedených základních kmenech si mohou doplnit následně po vydání nového vzdělávacího programu. K přestoupení do jiného základního kmene postačí oznámení změny základního kmene na Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, který provede změnu v evidenci specializačního vzdělávání lékaře.
Předpokladem pro vykonání atestační zkoušky zůstává splnění všech požadavků stanovených vzdělávacím programem, podle kterého se lékař vzdělával (který si zvolil).

Lékaři, který se zařadí do jiného specializačního oboru, bude podle § 5 odst. 8 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb. započítána odborná praxe absolvovaná v původním specializačním oboru, pokud její obsah odpovídá příslušnému vzdělávacímu programu.
Žádost se podává přes aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků EZP.

Lékař, který absolvoval společný základ podle 2. přechodného ustanovení, může požádat o vydání certifikátu o splnění podmínek příslušného základního kmene Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.
Žádost se podává na tiskopise, který je uveden v příloze (ve formátu .doc).
 

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 5. 1. 2011