Zpět na úvodní stránku

Novinky v atestační přípravě

Prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D., 16. 1. 2012

Podmínky pro získání specializované způsobilosti

 • Zařazení do příslušného oboru specializace
 • Absolvování základního kmene
 • Absolvování specializovaného výcviku
 • Úspěšné složení atestační zkoušky

Zařazení do specializačního vzdělávání

 • Lékař podá žádost o zařazení do základního specializačního oboru
 • Žádost se dosud podávala prostřednictvím MZ ČR, resp. IPVZ - tato činnost bude ukončena 28. 11. 2011
 • Žádost lze nyní podat i na LF (Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání)
 • Po uvedeném datu lze žádost o zařazení do základního specializačního oboru podat pouze na LF
 • Lékaři již zařazení mohou přípravu (kurzy, stáže) dokončit na IPVZ, mohu však požádat o převedení na některou z LF, kde budou skládat atestace

Obory specializace – základní obory

 • LF budou od 1.1.2012 zajišťovat 42 základních oborů
 • IPVZ nadále zajišťuje všeobecná praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost
 • IPVZ nadále zajišťuje nástavbové vzdělávání lékařů a vzdělávání nelékařů
 • Infekční lékařství je základní obor: 4letý navazující na interní nebo pediatrický kmen

Koordinační oborová rada (KOR) a Specializační oborová rada (SOR)

 • KOR koordinuje atestační přípravu na jednotlivých LF (předseda prof. Aleš Linhart , 1. LF UK)
 • SOR koordinuje atestační přípravu v základních oborech specializačního vzdělávání
 • SOR v oboru infekční lékařství – 6 zástupců: 1. LF UK (prof. Holub), 2. LF UK (doc. Marešová – předsedkyně), 3. LF UK (doc. Beneš), LF UK v Plzni (doc. Sedláček), LF UK v Hradci Králové (doc. Plíšek – místopředseda) a LF MU (prof. Husa)
 • Již stanoveny termíny a místa atestací pro rok 2012: Praha, květen a Hradec Králové, říjen
 • Nově povinný 5 denní vzdělávací kurz „Novinky v infekčním lékařství“, Praha 1. LF UK, duben

Vzdělávací programy

 • Vzdělávací programy pro specializační vzdělávání – dostupné na webových stránkách LF, MZ ČR i IPVZ
 • Logbook – slouží k záznamu absolvované praxe, provedených výkonů a činností
 • Základní kmen> – výcvik v základním kmeni trvá 24 měsíců a dosud byl ukončen testem
 • Certifikát – potvrzení o ukončení základního kmenu – vydává příslušná LF, u niž je lékař registrován
 • Vlastní specializovaný výcvik – v oboru Infekční lékařství je v trvání minimálně 24 měsíců
 • Uznávání odborné praxe – může být uznána část praxe v jiném oboru, v rámci PGS, i v zahraničí

Platné vzdělávací programy pro obor infekční lékařství

 • Infekční lékařství 2005
 • Infekční lékařství 2009/2010
 • Infekční lékařství 2011
 • Atestant pokračuje podle vzdělávacího programu platného v době zařazení
 • Atestační přípravu může ukončit i dle vzdělávacího programu 2011, ale musí splnit všechny požadavky tohoto programu

Vlastní specializovaný výcvik v oboru infekční lékařství

 • 24 měsíců po ukončení základního kmene
 • Příprava probíhá pod vedením školitele
 • V našich podmínkách je celá příprava na pracovišti s nejvyšší akreditaci (HIV/AIDS, tropická medicína – Nemocnice Na Bulovce a FN Brno - Bohunice)
 • 4 týdny na JIP
 • 4 týdny na Oddělení klinické mikrobiologie (antibiotické středisko)
 • Nově - absolvování povinného 5denního kurzu

Předpoklady pro přístup k atestační zkoušce

 • Záznamy o průběžném hodnocení školitelem se specializovanou způsobilostí
 • Absolvování základního kmene, včetně doložení provedených výkonů, absolvování povinných vzdělávacích akcí
 • Absolvování odborné praxe pro specializovaný výcvik
 • Absolvování povinných vzdělávacích akcí, předložení a obhajoba atestační práce

Povinný kurz „Novinky v infekčním lékařství“

 • Kurz zajišťuje 1. LF UK, garant kurzu Holub
 • Kurz proběhne 16.-20. 4. 2012 v malé zasedací síni děkanátu 1. LF UK
 • Program
  • HIV/AIDS, infekce u imunokompromitovaných pacientů (5 hod.)
  • Antiinfekční léčivé přípravky, zásady správné antibiotické praxe (5 hod.)
  • Importované nákazy, parazitární infekce, cestovní medicína (4 hod.)
  • Akutní život-ohrožující stavy v infektologii (4 hod.)
  • Diagnostika infekčních nemocí a interpretace laboratorních nálezů (4 hod.)
  • Neuroinfekce a další orgánově definované infekce (4 hod.)
  • Nozokomiální nákazy, problémy rezistence, izolační režimy (3 hod.)
  • Vysoce nebezpečné nákazy, režimy BSL 1-4, bioterorismus (2 hod.)
  • Prevence a profylaxe, vakcinace pasivní a aktivní, komplikace (2 hod.)
  • Novinky v infekčním lékařství (2 hod.)
  • Infekční hepatologie (2 hod.)
  • Vertikálně přenosné infekce a jejich profylaxe a prevence (2 hod.)

Vlastní atestační zkouška

 • Teoretická část: 3 odborné otázky, které se losují, obhajoba atestační práce
 • Praktická část: vyšetření pacienta, diagnostika a diferenciální diagnóza, vyšetřovací postup a navržená léčba
 • Přesné termíny atestací budou na webu MZ ČR, IPVZ i jednotlivých LF
 • Platby za atestační zkoušky:
  • 1. termín - 500 Kč (teoret. zk. 250 Kč, prakt. zk. 250 Kč)
  • 1. opakování – 3 500 Kč (2 000/1 500 Kč)
  • 2. opakování – 5 000 Kč (3 000/2 000 Kč)

Organizace atestačního vzdělávání na 1. LF UK

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 16. 1. 2012, aktualizace 24. 1. 2012 (kurzívou)