Zpět na úvodní stránku

Základní požadavky na design izolační jednotky pro vysoce nebezpečné nákazy

M. Holub, 27. 6. 2013

      V poslední době se u nás oživila diskuze o vybudování izolační jednotky pro vysoce nebezpečné nákazy (IJ-VNN). Z tohoto důvodu je dobré uvést zkušenosti ze zemí, které IJ-VNN již provozují. V anglicky psané literatuře, která se uvedenému tématu věnuje, jsou IJ-VNN uváděny pod termínem high-level isolation units (HLIU). Na doplnění je dobré uvést, že pod termínem BSL jednotky, který se u nás někdy mylně používá pro jednotku pro izolaci pacientů s vysoce nebezpečnými nákazami (VNN), se v literatuře rozumí laboratoře s úrovní 3 až 4 biologické ochrany (biosafety level – BSL-3, BSL-4). V Evropě odborné řešení VNN zaštiťuje odborná společnost nazvaná European Network of Highly Infectious Diseases (EuroNHID), kterou tvoří zástupci 16 evropských zemí – tj. Belgie, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Holandska, Itálie, Irska, Lucemburska, Německa, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska a Švédska.

      EuroNHID definuje VNN jako nákazu, která je vysoce kontagiózní, šíří se z člověka na člověka a je život ohrožující. Nákaza současně představuje závažné riziko v nemocničním prostředí a vyžaduje zvláštní hygienická opatření. IJ-VNN jsou pak definovány jako zdravotnická zařízení, která jsou specificky určena pro bezpečnou a kvalitní péči s optimálním omezením šíření infekce pro jednoho nemocného nebo případně pro malý počet pacientů, kteří mají nebo mohou mít VNN.

     Zástupci EuroNHID jsou jednotní v tom, že IJ-VNN mají být v Evropě dostupné, neboť VNN vyžadují specializovanou péči, která nemůže být poskytnuta jinde než na specializovaných pracovištích. Některé evropské země pak mají více než jednu IJ-VNN (např. Německo, Švédsko a Spojené království), jiné mají jednotku pouze jednu (např. Estonsko, Lucembursko a Španělsko) a další mají případnou péči o pacienty s VNN zajištěnu pomocí mezivládních dohod s centry v sousedních zemích (např. Rakousko).

     Je velmi zajímavé, jakým způsobem EuroNHID definuje základní pravidla pro design IJ-VNN:

 • 1) tato jednotka má být dostupná ze kterékoliv části příslušného státu do 6 hodin,
 • 2) má být umístěna v blízkosti nebo přímo v nemocnici III. typu s dostupnou péčí specialistů,
 • 3) má se nacházet v nejlidnatějším městě země, ve kterém se současně nachází nejfrekventovanější mezinárodní letiště.
       Zástupci EuroNHID se rovněž domnívají, že při péči o pacienty s VNN je vhodná úzká spolupráce mezi civilním sektorem a armádou, což vede k redukci zbytečných duplicit.

  Interiér IJ-VNN v L'Hôpital Nord v Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille ve Francii

  Interiér IJ-VNN v L' Hôpital Nord v Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille ve Francii*)
    IJ-VNN na klinice Goethe-Universität Frankfurt am Main v Německu během ošetřování případu hemoragické horečky v roce 2006

  IJ-VNN na klinice Goethe-Universität Frankfurt am Main v Německu během ošetřování případu hemoragické horečky v roce 2006*)

  Plastický (Trexlerův) izolátor v Royal Free Hospital v Londýně

  Plastický (Trexlerův) izolátor v Royal Free Hospital v Londýně*)
    Budovaná IJ-VNN v římském Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazarro Spallanzani

  Budovaná IJ-VNN v římském Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazarro Spallanzani*)

       Vybudování, provozování a udržování IJ-VNN je velmi nákladné. Z tohoto důvodu EuroNHID doporučuje budovat tzv. flexibilní jednotky, které umožňují využití v širším rozsahu péče a izolačních režimů. Podobné IL-VNN jsou již vybudovány v Německu (např. Berlín a Lipsko) a Itálii (Řím). Důvodem je vedle snížení provozních nákladů, stálá přítomnost vyškoleného týmu zdravotníků a pravidelná údržba nákladného zařízení. Izolační jednotka je tedy za běžné situace využívána pro hospitalizace infekčních chorob, které nepředstavují takové riziko jako VNN. Při nutnosti zajistit hospitalizaci nemocného s podezřením na VNN EuroNHID doporučuje, aby přemístění pacientů a uvolnění IJ-VNN pro nemocného s VNN netrvalo déle než 4 hodiny bez toho, aby došlo k ohrožení péče.

       EuroNHID velmi zdůrazňuje, že IJ-VNN jsou určeny jen pro malý počet nemocných. Příkladem může být IJ-VNN v Lipsku, která má tři lůžka pro standardní péči a tři lůžka pro péči intenzivní. Spádovou oblast pro tuto jednotku přitom představuje 14 milionů obyvatel ze tří spolkových zemí Německa – tj. Saska, Horního Saska a Durynska. Do tohoto počtu nejsou zahrnuti obyvatelé dvou spolkových zemí Rakouska, ze kterých by se při výskytu VNN na jejich území transportovali nemocní s VNN do Lipska. EroNHID se současně domnívá, že jakmile se objeví autochtonní mezilidsky přenosná vysoce kontagiózní infekce, IJ-VNN nepředstavují alternativu pro zajištění péče. Je proto nutné plánovat alternativní kapacity a centra pro případ velké epidemie nebo pandemie.

       Doufejme, že při plánování vybudování IJ-VNN pro civilní sektor v České republice budou tyto názory a především zkušenosti kolegů z evropských zemí vzaty v potaz. Ekonomické ukazatele naší země nejsou příznivé a se společnými prostředky je více než kdy jindy nutno nakládat racionálně.


  Literatura

  • Brouqui P, Puro V, Fusco FM, Bannister B, Schilling S, Follin P, Gottschalk R, Hemmer R, Maltezou HC, Ott K, Peleman R, Perronne C, Sheehan G, Siikamäki H, Skinhoj P, Ippolito G; EUNID Working Group. Infection control in the management of highly pathogenic infectious diseases: consensus of the European Network of Infectious Disease. Lancet Infect Dis. 2009;9(5):301-11. doi: 10.1016/S1473-3099(09)70070-2. [Abstrakt]


  *) Obrázky z článku: Fusco FM, Schilling S, Puro V et al. EuroNHID checklists for the assessment of high-level isolation units and referral centres for highly infectious diseases: results from the pilot phase of a European survey Clin Microbiol Infect. 2009;15(8):711-9 [Online zde]

 • Zpět
  Archiv zpráv
  Úvodní stránka

  SIL © 27. 6. 2013