Zpět na úvodní stránku

Doporučený postup komplexní péče o dospělé infikované HIV

Doporučený postup Společnosti infekčního lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Verze pro tisk
Verze pro tisk

Autoři: Rozsypal H1, Staňková M1, Sedláček D2, Snopková S3, Kapla J4, Aster V1, Machala L1, Jilich D1, Dlouhý P5, Kolčáková J6, Zjevíková A6, Jerhotová J7, Olbrechtová L6

1 AIDS centrum FN Na Bulovce, Infekční klinika, Budínova 2, Praha 8, 180 81
2 AIDS centrum Plzeň, Infekční klinika FN, Dr. Beneše 13, Plzeň, 305 99
3 AIDS centrum Brno, Infekční klinika FN Bohunice, Jihlavská 20, Brno, 639 00
4 AIDS centrum Hradec Králové, Infekční klinika FN, H. Králové, 500 05
5 AIDS centrum Ústí nad Labem, Infekční oddělení Masarykovy nemocnice, Ústí n/L
6 AIDS centrum Ostrava, Infekční klinika FNsP, 17. listopadu 1790, Ostrava-Poruba, 708 52
7 AIDS centrum České Budějovice, infekční oddělení nemocnice, B. Němcové 54, České Budějovice, 370 01

Odborný garant: Terapeutická skupina Národní komise pro řešení problematiky HIV/AIDS v ČR

Datum vydání: červen 2010

Verze: 1


Souhrn

      Autoři předkládají návod k provádění antiretrovirové terapie v podmínkách českého zdravotnictví, přičemž čerpají jednak ze zahraničních doporučení, jednak z vlastních zkušeností v péči o pacienty s HIV/AIDS. Doporučení vychází ze systematického vyšetření pacienta, vede k preciznímu zhodnocení diagnózy a formulaci doporučení podle jednotných kritérií. Dokument poskytuje konkrétní návod k rozhodnutí o zahájení antiretrovirové léčby, k volbě jednotlivých léků a k postupu při sledování efektu léčby, nežádoucích účinků a k reakci na případné selhání léčby. Zvláštní pozornost je věnována aplikaci antiretrovirotik gravidním ženám a pacientům s komorbiditou, zejména tuberkulózou nebo hepatitidami. Doporučený postup je doplněn tabelárním přehledem jednotlivých antiretrovirotik. Předkládaný dokument je oporou pro jednání odborné společnosti se státními orgány a s plátci zdravotní péče.

Klíčová slova

      infekce HIV – lidský virus imunodeficience (HIV) – kombinovaná antiretrovirová terapie – cART – antiretrovirotika


1. Úvod

      Ač infekci virem lidské imunodeficience (human immunodeficiency virus, HIV) nelze vyléčit, dnešní terapeutické možnosti dovolují významně omezit dopad infekce na zdravotní stav nakažených, snížit nemocnost, zlepšit kvalitu života a prodloužit délku života. Základem efektivní péče je kombinovaná antiretrovirová terapie (combination antiretroviral therapy, cART), spočívající v důmyslné aplikaci kombinace antiretrovirových léků a vycházející z pravidelně získávaných anamnestických a laboratorních údajů o pacientovi a viru. Primární účinek cART vede k potlačení virové replikace, což se příznivě odrazí ve zlepšení měřených parametrů i funkce buněčné imunity a ve svém důsledku na zdravotní stav a zlepšení jeho ukazatelů. Vedle antiretrovirové léčby jsou dalšími součástmi léčebně preventivní péče profylaxe oportunních infekcí, očkování, diagnostika a léčba komplikujících oportunních infekcí i nesouvisejících komorbidit. Zdravotní péče se uskutečňuje v AIDS centrech ve spolupráci se specialisty různých oborů a praktickými lékaři. Ambulantní péče je organizována formou zdravotních prohlídek zahrnujících klinické vyšetření a laboratorní testy. Pokud to vyžaduje zdravotní stav, popřípadě epidemiologické okolnosti, pacient se umísťuje na lůžkové infekční oddělení. Specializovanou léčebnou pomoc však musí v případě nutnosti poskytnout jakékoli zdravotnické zařízení.


2. Náplň vstupního a kontrolních vyšetření

      Vstupní vyšetření zahrnuje získání anamnestických údajů se zaměřením na
- pravděpodobný způsob přenosu, poslední negativní test HIV
- pohlavně přenosné nemoci
- hepatitidy
- očkování: TAT, proti VH
- škodlivé návyky: kouření, alkohol, drogy.

      Ve fyzikálním nálezu nesmí chybět měřené parametry: m (BMI), P, TK a pečlivé vyšetření kůže, dutiny ústní a lymfatických uzlin.

      Rozsah a frekvenci laboratorních testů a pomocných vyšetření uvádí tabulka č. 1.

      Výběrově se ordinují odběry biologického materiálu na další laboratorní testy. Navrhovanou frekvenci vyšetření přizvanými specialisty uvádí tabulka č. 2.

      Výhledově se počítá se zařazením screeningu neurokognitivních nemocí a afektivních poruch (depresí) nejspíše pomocí dotazníků a kostních nemocí (osteoporózy, osteomalacie) pomocí denzitometrie.


3. Iniciální zhodnocení a doporučení

      Výsledkem vyšetření je zhodnocení stavu, stupně imunodeficitu, potřeby antiretrovirové léčby a profylaxe oportunních infekcí a dalších postupů. V dokumentaci musí být zřetelně zdůrazněno, že byl pacient informován o stavu, možnostech léčby a potřebě protiepidemických opatření. Musí být vybídnut k vyšetření sexuálního partnera/ partnerky. Po první návštěvě se posílá hlášení Národní referenční laboratoři pro AIDS. Přesná formulace diagnostického závěru a doporučení slouží k sdělení výstižné a spolehlivé informace ostatním lékařům a přispívá k racionálnímu vedení léčby.

      Diagnostický závěr musí obsahovat upřesňující údaje o

 • trvání pozitivity HIV – alespoň rok diagnózy (např. „diagnostikovaná II/07)
 • klinickém a laboratorním stadiu dle CDC 1993, popř. dle WHO 2007, u AIDS definující diagnózu (např. „A3“ nebo „C3 pro pneumocystovou pneumonii IX/08“)
 • vývoji počtu CD4+ lymfocytů (iniciální – [nadir –] poslední: např. „CD4+ 55..20..170/ml“)
 • aktuální virové náloži HIV (např. „VL HIV 38 000 kopií/ml“)
 • dosavadní léčbě (např. „cART od …“ nebo „bez cART“), případně stručné zhodnocení adherence (např. „užívá nespolehlivě, opakované svévolné přerušení léčby“)
 • aktuální komplikaci (např. „orofaryngeální kandidóza“)
 • důležité komorbiditě (např. „syphilis latens recens“, „chronická hepatitida C“, „dyslipidémie“)
 • dalších stavech ovlivňujících prognózu, výběr léčby apod. (např. „alergie na …“, „syndrom závislosti na pervitinu“).

      V doporučení je nutné vyjádřit se k

 • antiretrovirové léčbě
 • profylaxi oportunních infekcí (např. „profylaxe oportunních infekcí není indikovaná“)
 • očkování, která je nutné doplnit, naléhavě doporučit, výhledově doplnit (upravuje samostatný doporučený postup [4])
 • životosprávě – abstinenci alkoholu, drog …
 • poučení o bezpečnějším sexu, o významu adherence, o režimových omezeních atd.

      Je třeba explicitně uvést „Poučení podepsal(a), hlášení odesláno“, aby se předešlo nedorozuměním a následným duplicitním krokům.

      Při předávání pacienta do péče jiného AIDS centra se uvádí mj. zejména

 • předchozí použitá antiretrovirotika a vyšetření rezistence
 • nesnášenlivost či alergie proti použitým lékům
 • předchozí léčba interferonem
 • přeléčení syfilidy
 • případné neúspěšné očkování proti hepatitidám (non-responder)
 • zjištěný haplotyp HLA B*5701
aby se zbytečně neopakovala vyšetření a léčebné postupy.


4. Indikace AR léčby

      Antiretrovirotika se podávají v léčbě akutní (primární) infekce HIV i v dalším průběhu, rovněž za účelem profylaxe infekce HIV.

Primární infekce HIV:
1. Symptomatická primární infekce HIV klinicky a laboratorně jednoznačná
     (pro níž svědčí věrohodný údaj o expozici, klinický obraz, vysoká virová nálož HIV, popř. zachycená sérokonverze)
2. Pravděpodobná primární infekce HIV s CD4+ opakovaně (za 3 měsíce) <350/ml
3. Pravděpodobná primární infekce HIV s těžkými či prolongovanými příznaky

Chronická infekce HIV:
1. Symptomatická HIV infekce
     (kategorie B a C dle CDC, nefropatie asociovaná s infekcí HIV)
2. Asymptomatická HIV infekce pokud:
     - CD4+ <350/ml
     - CD4+ 350-500/ml pokud je současně:
           významný pokles CD4+ (o >50-100/ml za rok)
           VL >100 000 kopií/ml
           koinfekce VHB nebo VHC
           věk >50 roků
           gravidita
           významná komorbidita (kardiovaskulární onemocnění, nádorové onemocnění apod.)
      - CD4+ >500/ml – za specifických okolností

Riziko infekce HIV: (profylaxe vertikálního přenosu a postexpoziční profylaxe) jsou řešeny samostatně.

Obecné podmínky před zahájení léčby: Než se nově zahájí antiretrovirová léčba, musí být splněny tyto podmínky:

 • vyšetření CD4+ lymfocytů, při hodnotách CD4+ >200/ml i opakovaně (pro získání věrohodnějších údajů, kdy nehrozí nebezpečí z prodlení)
 • provedený odběr krve k stanovení VL (alespoň zamrazit pro následné vyšetření)
 • zahájená profylaxe oportunních infekcí u pacientů s těžkým imunodeficitem CD4+ <200/ml
 • připravenost (ochota) pacienta k léčbě
 • momentální dostupnost konkrétních léků na trhu.

Akceptovatelná prodleva:
      Indikovaná antiretrovirová léčba se u pacientů s definujícím onemocněním pro AIDS zahajuje ihned po splnění výše uvedených podmínek, u některých onemocnění je vhodnější zahájit léčbu oportunní infekce a s ohledem na nežádoucí účinky léků, lékové interakce a zánětový imunorestituční syndrom (IRIS) zahájit antiretrovirovou léčbu za 2-8 týdnů.
     Antiretrovirotika podaná z indikace postexpoziční profylaxe a při pozdním záchytu infekce HIV před porodem se musí podat ihned, bez jakéhokoli prodlení, odklad zahájení léčby řádově v hodinách významně snižuje účinnost profylaxe.


5. Délka AR léčby

      Předpokládané trvání léčby:

 • primární infekce HIV: 6 měsíců až neomezeně
 • chronická infekce HIV: časově neomezené (obecně celoživotně)
 • profylaxe vertikálního přenosu (ne léčba ženy): do porodu
 • postexpoziční profylaxe: 4 týdny


6. Volba antiretrovirových léků

Doporučená kombinace 1. volby

     ([1 NRTI + 1 NtRTI] nebo 2 NRTI) + (NNRTI nebo IP/r) *)

          NtRTI: TDF
          NRTI: FTC, 3TC, ABV
          NNRTI: EFV, NVP
          IP/r: LPV/r, DRV/r, ATV/r

*) vzájemně se nekombinují FTC a 3TC, ABV a NVP.

Alternativní kombinace 1. volby

     2 NRTI + (IP/r nebo II)

          NRTI: ZDV, 3TC, ddI
          IP/r: FPV, SQV
          II: RLV

Další kombinace – vyšší volby po selhání režimu až po záchrannou (salvage) terapii:

Krom uvedených léků přichází v úvahu léčba těmito antivirotiky: TPV, IDV, d4T, T20, MVC.

     Při výběru léků se zohledňuje:

 • dávkování (přednost mají režimy 1-2×/d a s nižším počtem tablet)
 • poruchy tukového metabolizmu před léčbou (z PI méně vhodné LPV/r, FPV, SQV)
 • psychické poruchy (nevhodný EFV)
 • hepatopatie (nevhodný NVP, méně vhodné PI)
 • nefropatie (nevhodný TDF)
 • periferní neuropatie (nevhodný ddI, d4T)
 • anémie (nevhodný ZDV) atd.


7. Sledování toxicity, adherence a efektu léčby

7.1. Hodnocení nežádoucích účinků a efektu léčby

Hodnocení nežádoucích účinků léčby:
- časné nežádoucí účinky do 4-6 týdnů na základě:
     anamnézy
     (fyzikálního vyšetření – např. exantém)
     laboratorních testů: KO, kreatinin, JT, AMS
- pozdní nežádoucí účinky za >6 týdnů – v odběrech za 3, 6 a více měsíců:
     laboratorní testy: KO, kreatinin, JT, AMS, cholesterol, TG

Hodnocení efektu léčby:
- za 3 měsíce:
     VL HIV RNA <400 kopií/ml
     (zvýšení CD4+)
- za 6 měsíců:
     VL HIV RNA <50 kopií/ml

 

7.2. Selhání AR léčby

Virologické ukazatele selhání léčby:
VL HIV RNA >50 kopií/ml 6 měsíců po zahájení léčby

Zhodnocení příčiny: - prověřit
     - náhodu (překontrolovat za 1-2 měsíce)
     - non-compliance (z důvodu intolerance, toxicity, non-adherence)
     - možnost lékové interakce
     - rezistence (testování in vitro).

 

7.3. Nová kombinace AR léků

Po vyloučení non-adherence, vytvoření přehledu dosavadní léčby, obdržení výsledku testování rezistence následuje
     - změna AR kombinace: nahradit alespoň 2-3 léky v trojkombinaci
     - zhodnocení nového režimu
     - optimalizace nového režimu (s ohledem na obdržené výsledky testování rezistence)


8. Antiretrovirová léčba za specifických okolností

8.1. Těhotenství

Indikace:
Na základě klinických a laboratorních údajů je třeba rozlišit, zda sama těhotná žena
(1) vyžaduje léčbu HIV infekce
     - již léčená:
          pokračovat v cART (bez EFV)
     - dříve léčená:
          znovu zahájit (event. s vyšetřením rezistence HIV)
     - dosud neléčená:
          zahájit léčbu v 2. trimestru [do 28. gestačního týdne] – 3kombinací
(2) nevyžaduje léčbu:
          zahájit léčbu v 3. trimestru – 2-3kombinací.

Volba antiretrovirových léků:
U těhotné ženy nevyžadující léčbu lze vystačit s 2kombinací, jinak léčit 3kombinací.
Antiretrovirotika v těhotenství:

     - preferovaná:
          ZDV + (3TC nebo ABV) + PI
     - nevhodná:
          3 NNRTI nebo 2 NNRTI + 1 NtRTI
          NVP při CD4+ >250/ml
          RLV, DRV – chybí zkušenosti
     - kontraindikovaná:
          EFV – teratogenita
          ddI + d4T – laktátová acidóza (mitochondriální toxicita)

Porod

 • se uskuteční na specializovaném pracovišti
 • provází aplikace infúze zidovudinu
 • vede se císařským řezem (lze opominout, pokud VL HIV RNA <50 kopií/ml)
Po porodu se zastavuje laktace (antagonisty prolaktinu) a dítě se od narození nekojí.

 

8.2. Současná infekce tuberkulózou

      Koinfekce tuberkulózou vyžaduje současné užívání antituberkulotik.

Volba AR léků: Preferované AR kombinace zahrnují:
      TDF + FTC + EFV (event. v upraveném dávkování)
      TDF + FTC + PI (pokud je místo rifampicinu použit rifabutin)
      ZDV + 3TC + ABV ± TDF (pokud je VL HIV <100 000 kopií/ml)

Dávkování AR léků při léčbě AT kombinací:
     - s rifampicinem:
          NRTI a NtRTI: úpravy dávky netřeba
          EFV: >60 kg: 800mg/d, <60 kg: 600 mg/d
          PI/r: kontraindikovány
          RLV: 2× 800 mg/d
          MVC: 2× 600 mg/d
          T-20: normální dávky
     - s rifabutinem:
          NRTI a NtRTI: úpravy dávky netřeba
          EFV: normální dávka (však rifabutin 450 mg/d)
          PI/r: normální dávka, rifabutin 3× 150 mg/týden
          RLV: nejsou údaje
          MVC: normální dávka
          T-20: normální dávky

Doporučuje se monitorování hladin antituberkulotik.

 

8.3. Současná infekce hepatitidou

Koinfekce HIV + VHB:

Kombinace AR léků při současné chronické hepatitidě B:
     - preferované:
          TDF + (FTC nebo 3TC) + …
     - nevhodné a u cirhózy kontraindikované:
          NRTI: ddI, d4T, ZDV
          NNRTI: NVP.

Koinfekce HIV + VHC:

Kombinace AR léků při současné chronické hepatitidě C:
     - nevhodné a u cirhózy kontraindikované:
          NRTI: ddI, d4T, ZDV
          NNRTI: NVP.

Podrobnosti léčby chronických virových hepatitid uvádí samostatné doporučené postupy. [5, 6]

 

8.4. Další komorbidity

Dyslipidémie:

      V léčbě statiny při podávání potencovaných inhibitorů HIV proteinázy, tj. s přídavkem ritonaviru (PI/r), se musí brát v úvahu lékové interakce na úrovni cytochromových enzymů. Potencované inhibitory HIV proteinázy (PI/r) zvyšují hladiny některých statinů, čímž se zvyšuje riziko rhabdomyolýzy, event. až renální insuficience. Důležité je sledování klinického stavu a kontrola CK, LDH, event. myoglobinu.
Ze statinů jsou
     - vhodné
          fluvastatin (Lescol)
          atorvastatin (Sortis, Torvacard, Tulip)
          rosuvastatin (Crestor, Rosucard)
     - nevhodné
          lovastatin (Mevacor, Lovacard)
     - kontraindikované
          simvastatin (Siocor, Simgal, Simvacard, Simvor, Vasilip).
Z racionální léčby byly vyřazeny pravastatin (Lipostat) a cerivastatin (Lipobay).

Vážné poruchy ledvin a jater:

      Renální onemocnění a hepatopatie vyžadují zodpovědný výběr léků a případně úpravu jejich dávkování.


Zkratky

Zkratka Význam
ABV abacavir
AIDS acquired immunodeficiency syndrome
AMS amyláza
AR antiretrovirový
AT antitubekulózní
ATV atazanavir
BMI Body Mass Index
cART combination antiretroviral therapy
CK kreatinfosfokináza
ddI didanosin
d4T stavudin
DRV darunavir
EA epidemiologická anamnéza
EFV efavirenz
ETV etravirin
FPV fosamprenavir
FTC emtricitabin
HIV human immunodeficiency virus
II inhibitor integrázy
IRIS immune restore inflammatory syndrome, zánětový imunorestituční syndrom
KO krevní obraz
LDH laktátdehydrogenáza
LPV/r lopinavir/ritonavir
MVC maraviroc
NFV nelfinavir
NNRTI nenukleosidový inhibitor reverzní transkriptázy
NRTI nukleosidový inhibitor reverzní transkriptázy
NtRTI nukleotidový inhibitor reverzní transkriptázy
NVP nevirapin
P puls
PCR polymerázová řetězová reakce
PI inhibitor prote(in)ázy
PI/r inhibitor prote(in)ázy „boostovaný“ ritonavirem
RLV raltegravir
RNA ribonukleová kyselina
RPR rychlý plazmatický reagin (netreponemový test na syfilis)
STD´s sexuálně přenosné nemoci
SQV saquinavir
TAT tetanový anatoxin
TDF tenofovir
TK arteriální krevní tlak
TPHA Treponema pallidum hemaglutinační test (treponemový test na syfilis)
TPV tipranavir
T-20 enfuvirtid
VH virová hepatitida
VHA virová hepatitida A
VHB virová hepatitida B
VHC virová hepatitida C
VL viral load, virová nálož
ZDV zidovudin
3TC lamivudin


Literatura

 1. Sedláček D, Staňková M, Machala L, Rozsypal H, Snopková S, Dostál V, Kolčáková J, Dlouhý P, Jerhotová J. Komplexní postup antiretrovirové léčby osob infikovaných virem lidské imunodeficience (HIV) v České republice. Klin mikrobiol inf lék, 2007;13(1):28-34. On-line: http://kmil.trios.cz/dopcart1.htm.
 2. EACS Guidelines. Clinical management and treatment of HIV infected adults in Europe. Version 5. On-line: http://www.europeanaidsclinicalsociety.org/.
 3. Guidelines for the use of antiretroviral agents in HIV-1-infected adults and adolescents. December 1, 2009. Developed by the DHHS Panel on Antiretroviral Guidelines for Adults and Adolescents – A Working Group of the Office of AIDS Research Advisory Council (OARAC). On-line: http://www.aidsinfo.nih.gov/.
 4. Jilich D, Machala L, Rozsypal H, Aster V, Staňková M. Návrh doporučeného postupu očkování u dospělých osob infikovaných virem HIV-1. Klin mikrobiol inf lék, 2008;14(2):59-64. On-line: http://kmil.trios.cz/kmil08023c.htm.
 5. Husa P, Plíšek S, Šperl J, Urbánek P, Galský J, Hůlek P, Kümpel P, Němeček V, Volfová M. Diagnostika a léčba chronické hepatitidy B. Klin mikrobiol inf lék, 2008;14(1):36-44. On-line: https://infektologie.cz/DoporVHB09.htm.
 6. Urbánek P, Husa P, Šperl J, Kümpel P, Galský J, Hůlek P, Němeček V, Plíšek S, Volfová M. Diagnostika a léčba chronické hepatitidy C. Doporučený postup České hepatologické společnosti a Společnosti infekčního lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Klin mikrobiol inf lék, 2005;11(5):182-188. On-line: http://kmil.trios.cz/gdhvc05.htm.

Text byl schválen na schůzi výboru Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP dne 8. 6. 2010.

Otištěno v časopisu Klinická mikrobiologie a infekční lékařství 2010;16(5):181-189


Tabelární příloha

Tabulka 1: Laboratorní testy a pomocná rutinní vyšetření

Vyšetření Frekvence Podmínka, poznámka
krevní obraz a diferenciál 1×/ 3-6 měsíců*  
moč chemicky (a sediment) 1×/ 3-6 měsíců*  
základní biochemické vyšetření séra (plazmy): glykémie, urea, kreatinin, bilirubin, laktát, ionty, jaterní enzymy, amylasa, LDH, CRP, cholesterol (i frakce), triacylglyceroly 1×/ 3-6 měsíců*  
PSA 1×/ 6 měsíců muži >45 r.
imunologické vyšetření: CD4+ (a CD8+) 1×/ 3-6 měsíců*  
virová nálož (VL) HIV RNA PCR 1×/ 3-6 měsíců* zamrazit k případnému vyšetření rezistence
sérologické markery VHA, VHB, VHC 1×/ rok opakovaná vyšetření lze za určitých okolností omezit i vyloučit
virémie HCV RNA výběrově u IV toxikomanů s hepatopatií
a-fetoprotein (a-FP) 1×/ rok při cirhóze
sérologie syfilidy – screening: RPR, TPHA 1×/ 6 měsíců  
sérologie toxoplasmózy 1×/ rok vstupní u všech, dále u negativních
sérologie cytomegaloviru (CMV) výběrově CD4+ <100/ml
protilátky ke kontrole očkování výběrově  
haplotyp HLA B*5701 vstupní  
tropismus R5 výběrově  
stolice na okultní krvácení 1×/ 2 roky >50 r.
elektrokardiogram (EKG) vstupní, dále výběrově  
skiagram plic 1×/ 2 roky dle uvážení lze opakovaná vyšetření vynechat
sonografie břicha 1×/ 1-2 roky u hepatopatie
echokardiografie vhodné vstupní  

* delší interval je přípustný u pacientů s nesignifikantním nebo mírným imunodeficitem a stabilizovanými hodnotami

 

Tabulka 2: Konziliární vyšetření

Vyšetření Frekvence Podmínka, poznámka
gynekologické (+ onkologická cytologie) 1×/ rok  
mamografie 1×/ 2 roky ženy >45 r.
venerologické výběrově  
stomatologické 1×/ rok  
oftalmologické (oční pozadí) 1×/ rok CD4+ <100/ml
psychiatrické a psychologické výběrově  

 

Tabulka 3: Přehled nukleosidových a nukleotidových inhibitorů reverzní transkriptázy

Generický název
Zkratka
Obchodní název
Dávkování Hlavní nežádoucí účinek Poznámka
zidovudin (azidothymidin)
ZDV (AZT)
Retrovir
2× 250-300 mg/d anémie, méně neutropenie
nauzea
xerostomie, pigmentace nehtů
myopatie
kontroly krevního obrazu
didanosin
ddI
Videx EC
<60 kg: 1×250 mg/d,
>60 kg: 1×400 mg/d
pankreatitida (6 %)
periferní neuropatie
průjem, nauzea, cefalgie
nalačno
lamivudin
3TC
Epivir
2× 150 mg/d nebo 1× 300 mg/d výjimečně cefalgie, únava  
emtricitabin
FTC
Emtriva
1× 200 mg/d průjem, nauzea, cefalgie
hyperpigmentace dlaní, plosek a nehtů
 
stavudin
d4T
Zerit
<60 kg: 1× 30 mg/d,
>60 kg: 1× 40 mg/d
periferní neuropatie
pankreatitida
nauzea, zvracení, průjem, elevace aminotransferáz
vyšší riziko lipoatrofie
abacavir
ABV
Ziagen
2× 300mg/d nebo 1× 600 mg/d hypersenzitivní reakce (5 %) nebezpečí hypersenzitivní reakce, lze anticipovat po průkazu haplotypu HLA-B*5701, opětovné zahájení léčby může být život ohrožující
tenofovir
TDF
Viread
1× 300 mg/d nauzea, zvracení, průjem
renální insuficience
kontroly renálních funkcí (s ddI, ATV)

 

Tabulka 4: Přehled nenukleosidových inhibitorů reverzní transkriptázy

Generický název
Zkratka
Obchodní název
Dávkování Hlavní nežádoucí účinek Poznámka
efavirenz
EFV
Stocrin, (Sustiva)
1× 600 mg/d (večer) vertigo, nespavost, „živé“ sny, zmatenost
exantém
kontraindikován v graviditě
neúčinný u subtypu O a HIV typu 2
nevirapin
NVP
Viramune
1× 200 mg/d 14 dní, dále 2× 200 mg/d exantém (37 %)
hepatitida, jaterní selhání – častěji u žen, vyššího počtu CD4+ a chronických hepatopatiích
relativní kontraindikace u žen s CD4+ >250/ml a u mužů s CD4+ >400/ml
neúčinný u subtypu O a HIV typu 2
etravirin
ETV
Intelence
2× 200 mg/d (2× 2 tablety/d) exantém zatím není registrován v ČR

 

Tabulka 5: Přehled inhibitorů proteinázy

Generický název
Zkratka
Obchodní název
Dávkování
(s RTV = potencování malou dávkou RTV)
Hlavní nežádoucí účinek Poznámka
lopinavir/ritonavir
LPV/r
Kaletra
2× 400/100 mg/d (2× 2 tabl/d)
s EFV či NVP: 2× 600/150 mg/d (2× 3 tabl/d)
průjem
hyperlipidémie
elevace aminotransferáz
 
darunavir
DRV
Prezista
s RTV: 1× 800/100 mg/d (u naivních pacientů),
2× 600/100 mg/d (u předléčených pacientů)
exantém, průjem, nauzea užívat s jídly, odlišný profil rezistence
nelfinavir
NFV
Viracept
2× 1250 mg/d průjem (20 %), někdy těžký užívat s jídly
atazanavir
ATV
Reyataz
1× 400 mg/d,
s RTV: 1× 300/100 mg/d
nepřímá hyperbilirubínémie až viditelný ikterus
prodloužení PR na EKG
nepodávat současně s H2 inhibitory a inhibitory protonové pumpy
fosamprenavir
FPV
Telzir
2× 1400 mg/d,
s RTV: 2× 700/100 mg/d nebo 1× 1400/200mg/d
exantém
průjmy
 
tipranavir
TPV
Aptivus
s RTV: 2× 500/200 mg/d nauzea, zvracení, průjem, exantém (více u žen), hepatitida, hyperlipémie užívat s jídly
pozor u alergie na sulfonamidy
saquinavir
SQV
Invirase
3× 600-1200 mg/d,
s RTV: 2× 1000/100 mg/d
nauzea, bolesti břicha, plynatost, bolesti břicha, cefalgie  
indinavir
IDV
Crixivan
3× 400 mg/d,
s RTV: 1× 800/100 mg/d
krystalurie, nefrolitiáza, renální kolika, intersticiální nefritida
xerodermie, alopecie, abnormity nehtů
nepřímá hyperbilirubinémie
nalačno
vysoký příjem tekutin (>1,5 l/d)

 

Tabulka 6: Přehled zástupců dalších skupin (inhibitorů fúze, inhibitorů vstupu [antagonistů CCR5], inhibitorů integrázy)

Generický název
Zkratka
Obchodní název
Dávkování Hlavní nežádoucí účinek Poznámka
enfuvirtid
T-20
Fuzeon
2× 90 mg/1ml/d s.c. kožní iritace v místě vpichu – bolest a zarudnutí po aplikaci
periferní neuropatie (2 %)
záněty horních dýchacích cest až pneumonie
náročná příprava (ředění) a vlastní aplikace
maraviroc
MVC
Celsentri, (Selzentry)
2× 300 mg/d,
s inhibitory CYP3A4: 2× 150 mg/d,
s induktory CYP3A4: 2× 600 mg/d *)
  vyžaduje vyšetření tropismu ke koreceptoru CCR5 (tropotypu C5) [Trofile assay]
raltegravir
RLV
Isentress
2× 400 mg/d průjem, nauzea, bolest hlavy, horečka  

*) přehled léčiv potenciálně ovlivňujících hladinu maravirocu je uveden v tabulce 7

 

Tabulka 7: interakce na úrovni jaterních cytochromových enzymů

Skupina Zástupci Výsledek
Inhibitory CYP3A4 inhibitory proteinázy (kromě tipranaviru a fosamprenaviru) ketokonazol, itrakonazol
clarithromycin
telithromycin
zvýšené hladiny léků, které jsou substráty
Induktory CYP3A4efavirenz
rifampicin
snížené hladiny léků, které jsou substráty

 

Tabulka 8: Kombinované antiretrovirové preparáty

Složení Obchodní název Dávkování
ABV + 3TC Kivexa, (Epzicom) 1× (600/300) mg/d
FTC + TDF Truvada 1× (200/300) mg/d
ZDV + 3TC Combivir 2× (300/150) mg/d
ZDV + 3TC + ABV Trizivir 2× (300/150/300) mg/d
FTC + TDF + EFV Atripla 1× (200/300/600) mg/d

 

Zpět
Odborné dokumenty
Úvodní stránka

SIL © 11. 6. 2010, 21. 6. 2010, 8. 12. 2010