Tabulky, skórovací systémy, kalkulačky - na stránce se pracuje

Aktualizace 30. 8. 2023

Obsah

IMPROVE Score

IMPROVE (International Medical Prevention Registry on Venous Thromboembolism) Score - skóre rizika žilního tromboembolismu.

Tabulka 1: Riziko vzniku tromboembolismu: Skórování dle IMPROVE VTE

Hodnota počet bodů
anamnéza žilní trombózy / plicní embolie3
známá trombofilie2
paréza/plegie končetiny2
aktivní maligní onemocnění2
pobyt na jednotce intenzívní péče1
kompletní imobilizace delší než 1 den1
věk >60 let1

počet bodů 3měsíční riziko hluboké žilní trombózy
00,4 %nízké: <1%
10,6 %
21,0 %střední
31,7 %
42,9 %vysoké: 5,7%
≥57,2 %

Literatura

Nahoru

Childa-Pughové skóre

Skóre dle Childa a Pughové (Child-Pugh Score) se používá k hodnocení prognózy pacientů s chronickým jaterním onemocněním, převážně jaterní cirhózou, dále k odhadu prognózy a zařazení pacienta do transplantační listiny. Skórování je založeno na pěti klinických proměnných. Každé měřítko má hodnotu 1-3 bodů (3 = nejhorší).

Tabulka 1: Klinická stadia jaterní encefalopatie

  Stupeň
1 2 3 4
Klinický obraz mírná zmatenost, euforie či deprese, snížená pozornost, zpomalené myšlení, zvýšená dráždivost, porucha spánkového režimu únava, letargie, výrazná porucha schopnosti řešit logické úlohy, zjevné změny osobnosti, neadekvátní chování, přechodná dezorientace somnolence, neschopnost řešit logické úlohy, dezorientace místem i časem, značná zmatenost, amnesie, nesrozumitelná řeč kóma

Tabulka 2: Childa-Pughové skóre pro odhad letality cirhózy jater

Kritérium počet bodů
1 2 3
encefalopatie není stupně 1-2 stupně 3-4
ascites nepřítomný mírný velký
bilirubin (µmol/l) <34,2
<70*
34,2-51,3
70-170*
>51,3
>170*
albumin (g/l) >35 28-35 <28
INR (index) <1,7 1,7-2,2 >2,2

* hodnoty pro primární biliární cholangitidu (PBC) a primární sklerotizující cholangitidu (PSC)

Počet bodů Stupeň Přežití 1 rok Přežití 2 roky
5-6 A 100 %  85 %
7-9 B  81 %  57 %
10-15 C  45 %  35 %

Nahoru

MELD a PELD Score

MELD (Model for End-Stage Liver Disease) skóre (tab. 1) stratifikuje tíži terminálního onemocnění jater u dospělých (a dětí starších než 12 let), zejména pro plánování transplantace. Původně bylo vyvinuto v roce 2001 na Mayo klinice k odhadu přežití pacientů podstupujících zavedení transjugulárního portosystémového shuntu (TIPS). Dosahuje hodnot přibližně do 40 bodů. Bodovým hodnotám jsou přiřazena rizika úmrtí na selhání jater v následujících třech měsících. Hodnoty pod 9 bodů vyjadřují nízké riziko úmrtí (pod 2 %). U hodnot nad 11 bodů je doporučeno korigovat výsledek pomocí MELD-Na skóre (tab. 2), které zohledňuje hladinu sérového natria (hyponatrémie zvyšuje MELD skóre). U pacientů léčených hemodialýzou (2× týdně) nebo CVVHD (v posledním týdnu) se dosadí jednotná hodnota kreatininu 354 µmol/l (ostatně jako každá hodnota kreatininu vyšší než 354 µmol/l). Pro dětské pacienty do 12 let se používá obdoba MELD skóre - PELD (Pediatric End-Stage Liver Disease) Score (tab. 3).

Tabulka 1: Originální Model for End-Stage Liver Disease (MELD) Score [9-12]

 
 

MELD skóre 3měsíční letalita
≥40
71 %
30–39
53 %
20–29
20 %
10–19
6 %
≤9
2 %

Tabulka 2: Model for End-Stage Liver Disease (MELD) Score s korekcí podle natremie

 
 

 

PELD skóre (Pediatric End-Stage Liver Disease Score) je modifikace skóre MELD pro posouzení závažnosti jaterní cirhózy a plánování transplantace u dětských pacientů mladších než 12 let.

Tabulka 3: Pediatric End-Stage Liver Disease (PELD) Score

 
 

*  u kojenců
** pokud je přítomna růstová retardace (pod průměrem o alespoň dvojnásobek SD)

Nahoru

Karnofského skóre a Lanského skóre kvality života

      Karnofského skóre (odborné označení Karnofsky Performance Status) se používá ve vnitřním lékařství, zejména v onkologii, ale i v dalších oborech. Tímto skóre je hodnocen celkový stav pacienta. Používá se zejména u onkologických pacientů během léčby, kdy se podle škály hodnotí, zda pacientovi může být podána chemoterapie, nebo jak je nutné změnit dávku léků např. u pacientů v paliativní péči. Dále se používá v randomizovaných klinických studiích pro hodnocení kvality života. Karnofského skóre má hodnoty od 100 do 0, kde 100 je "perfektní" zdraví a 0 je smrt. Přestože škála je popsána v intervalech po 10, může lékař podle potřeby měnit skóre i v rozmezí těchto hodnot. Skóre je pojmenováno po americkém lékaři a výzkumníkovi Dr. Davidu A. Karnofském (1914-1969), který tuto škálu popsal společně s Dr. Josephem H. Burchenalem a dalšími spolupracovníky v roce 1948.

Tabulka 1: Karnofského skóre (Karnofsky Performance Status)

Hodnota popis celkového stavu
100 %       normální stav, bez obtíží, bez známek onemocnění
90 %       schopen normální aktivity, velmi málo symptomů
80 %       schopen normální aktivity s mírnými obtížemi, symptomy
70 %       soběstačný, neschopen normálních aktivit či práce
60 %       občas vyžaduje pomoc, zvládá většinu osobních potřeb
50 %       často potřebuje pomoc, často vyžaduje lékařskou léči
40 %       invalidita, vyžaduje speciální péči a pomoc
30 %       těžká invalidita, indikace k přijetí do nemocnice
20 %       těžce nemocný, potřeba urgentní hospitalizace, vyžaduje podpůrná opatření a léčbu
10 %       moribundní, rychle progredující fatální onemocnění
0 %       smrt

Pro děti, které mají většinou problémy s vyjádřením kvality svého života, se používá hodnotící systém, více zaměřený na pozorování. Nejčastěji se tak hodnotí děti a mládež do 16 let. Tento systém navrhl a zavedl Lanský se svými spolupracovníky v roce 1987.

Tabulka 2: Lanského skóre (Lansky Scale)

Hodnota popis celkového stavu
100 %       plně aktivní, norma
90 %       menší omezení při těžké fyzické aktivitě
80 %       aktivní, ale brzy se unaví
70 %       větší omezení při hře a kratší doba při herních aktivitách
60 %       je vzhůru, ale hraje si málo; nenechá se vyrušit při klidných aktivitách
50 %       během dne polehává, ale obleče se; aktivně se nezapojuje do klidných her a aktivit
40 %       převážně v posteli; zapojí se do klidných aktivit
30 %       upoután na lůžko; potřebuje asistenci i u klidných her
20 %       často spí; omezeně se zapojuje jen do velmi pasivních aktivit
10 %       nehraje si; nezvedá se z postele
0 %       nereagující

Literatura

Nahoru

Clinical Frailty Scale (CFS), škála geriatrické křehkosti

Klinická škála křehkosti (Clinical Frailty Scale, CFS) byla zavedena v Kanadské studii zdraví a stárnutí (Canadian Study of Health and Aging, CSHA) aby umožnila shrnout celkovou úroveň zdatnosti nebo křehkosti starších pacientů po zhodnocení zkušeným klinikem. Původní sedmistupňový systém byl roku 2020 revidován (verze 2.0) a nahrazen devítistupňovým, aby byli rozlišeni pacienti vážně křehcí, velmi vážně křehcí a pak ti, kteří jsou nevyléčitelně nemocní, čímž těmto skupinám přiznává rozdílné plány péče.

Tabulka 1: Clinical Frailty Scale - CFS - Škála geriatrické křehkosti

Hodnota piktogram stupeň popis stavu
1 velmi zdatní (very fit) Jsou silní, aktivní, energičtí a motivovaní. Tito lidé obvykle pravidelně cvičí. Jsou to nejzdatnější jedinci ve své věkové kategorii.
2 zdraví (well) Nemají příznaky aktivní nemoci, ale méně zdatní než ti z předchozí kategorie. Obvykle cvičí nebo jsou příležitostně velmi aktivní, např. sezónně sportují.
3 dobře kompenzovaní (managing well) Choroby jsou dobře kompenzovány. Nejsou pravidelně aktivní nad rámec běžných procházek.
4 ohrožení (vulerabilní) (vulnerable) Ačkoli nejsou závislí na denní pomoci druhých, příznaky nemocí často omezují aktivity. Obvyklou potíží bývá pocit zpomalení a únavy během dne.
5 mírně křehcí (mildly frail) Je zřetelné zpomalování psychomotorického tempa, potřebují pomoc v náročnějších denních činnostech (spravování financí, přeprava, těžší domácí práce, užívání léků). Mírná křehkost typicky postupně narušuje schopnost nakupovat a chodit sám ven, připravovat si jídlo a starat se o domácnost.
6 středně křehcí (moderately frail) Lidé potřebují pomoc se všemi venkovními aktivitami a s chodem domácnosti. Doma mají problémy s chůzí po schodech a potřebují pomoc s koupáním a mohou potřebovat minimální asistenci (dohled) s oblékáním.
7 závažně křehcí (severely frail) Plně závislí na péči druhé osoby z jakékoli příčiny (fyzické či kognitivní). Přesto vyhlíží stabilizovaně a nejsou ve vysokém riziku úmrtí (v horizontu asi 6 měsíců).
8 velmi závažně křehcí (very severely frail) Plně závislí na celodenní péči, blíží se konci života. Typicky se nemohou zotavit ani z lehké nemoci.
9 terminálně nemocní (terminally ill) Blíží se konci života. Tato kategorie se vztahuje na lidi s očekávanou délkou dožití kratší než 6 měsíců, kteří ale nejeví známky křehkosti.

Škálování křehkosti u lidí s demencí:

Literatura

Nahoru


Úvodní strana

© SIL ČLS JEP, 2008-2023