Zpět na úvodní stránku

Vyhláška č. 299/2010

299

VYHLÁŠKA
ze dne 25. října 2010,
kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 392/2005 Sb. a zákona č. 222/2006 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 45 odst. 2, § 46 odst. 1, 2 a 6 a § 47 odst. 3 zákona:

Čl. I

      Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění vyhlášky č. 65/2009 Sb. a vyhlášky č. 443/2009 Sb., se mění takto:

     1. V § 2 odst. 1 písm. a) se slova "proti sezónní chřipce", zrušují.

     2. V § 2 odst. 1 písm. b) se za slovy "hepatitidě B" čárka nahrazuje slovem "a" a slova "a proti sezónní chřipce" se zrušují.

     3. § 3 včetně nadpisu zní:

㤠3
Pravidelné očkování proti tuberkulóze

     (1) Očkování se provede u dětí s indikacemi uvedenými v příloze č. 3 k této vyhlášce. Indikaci k očkování podle přílohy č. 3 k této vyhlášce posoudí lékař novorozeneckého oddělení zejména na základě zákonným zástupcem vyplněné I. části dotazníku k definici rizika tuberkulózy, uvedeného v příloze č. 2 k této vyhlášce. Lékař novorozeneckého oddělení vyplní II. část dotazníku a vyplněný dotazník, jako součást propouštěcí zprávy, předá registrujícímu praktickému lékaři pro děti a dorost. V případě, že dítě má indikaci k očkování podle přílohy č. 3 k této vyhlášce, současně informuje pracoviště kalmetizace. Registrující praktický lékař pro děti a dorost, zpravidla do jednoho měsíce po převzetí do své péče, odesílá dítě, které splňuje indikace podle přílohy č. 3 k této vyhlášce, a které nebylo proti tuberkulóze dosud očkováno, na pracoviště kalmetizace.

     (2) U dětí, u kterých nemůže splnění indikací podle přílohy č. 3 k této vyhlášce posoudit lékař novorozeneckého oddělení, zjišťuje tyto indikace při prvním kontaktu se zákonným zástupcem dítěte registrující praktický lékař pro děti a dorost. Pro další postup se odstavec 1 věta poslední použije obdobně."

     4. V § 4 odstavec 1 zní:

     „(1) Základní očkování se provede v době od započatého devátého týdne po narození dítěte třemi dávkami hexavalentní očkovací látky proti záškrtu, tetanu, pertusi s acelulární složkou, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, virové hepatitidě B a inaktivovanou očkovací látkou proti přenosné dětské obrně (dále jen "hexavalentní očkovací látka") v průběhu prvního roku života dítěte, podanými v intervalech nejméně jednoho měsíce mezi dávkami, a čtvrtou dávkou podanou nejméně šest měsíců po podání třetí dávky. Čtvrtá dávka hexavalentní očkovací látky se podá nejpozději před dovršením osmnáctého měsíce věku dítěte. U dětí očkovaných proti tuberkulóze se základní očkování hexavalentní očkovací látkou provede od započatého třináctého týdne po narození dítěte, vždy však po zhojení postvakcinační reakce po očkování proti tuberkulóze.".

     5. V § 4 odst. 2 se za slova "proti těmto infekcím" vkládají slova "s acelulární pertusovou složkou".

     6. V § 4 odstavec 8 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

      „(8) Základní očkování novorozenců HBsAg pozitivních matek se provede jednou dávkou očkovací látky proti virové hepatitidě B nejpozději do 24 hodin po narození dítěte. V očkování těchto dětí se dále pokračuje od šestého týdne po narození dítěte podle souhrnu údajů o přípravku 1) hexavalentní očkovací látky.

___________

1) § 3 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech).".

     7. § 6 včetně nadpisu zní:

㤠6
Pravidelné očkování proti pneumokokovým nákazám

     (1) Očkování proti pneumokokovým nákazám polysacharidovou očkovací látkou se provede u fyzických osob umístěných v léčebnách pro dlouhodobě nemocné a v domovech pro seniory. Dále se očkování proti pneumokokovým nákazám provede u fyzických osob umístěných v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem, pokud tyto fyzické osoby trpí chronickým nespecifickým onemocněním dýchacích cest, chronickým onemocněním srdce, cév nebo ledvin nebo diabetem léčeným inzulínem. V dalším očkování proti pneumokokovým nákazám se postupuje podle souhrnu údajů o přípravku 1).

     (2) U dětí, které mají zdravotní indikace uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce, se do dovršení pěti let jejich věku provede očkování konjugovanou pneumokokovou vakcínou v intervalech podle souhrnu údajů o přípravku 1). Od dovršeného druhého roku věku dítěte lze v těchto případech alternativně podat polysacharidovou očkovací látku proti pneumokokové nákaze.".

     8. § 8 se včetně nadpisu zrušuje.

     9. V § 9 odst. 1 se na konci textu druhé věty doplňují slova " a dále u osob zařazených do rekvalifikačních kurzů, zajišťujících péči a ošetřování osob v zařízeních sociálních služeb nebo manipulujících v zařízeních sociálních služeb s nebezpečným odpadem, a ve zdravotnických zařízeních".

     10. § 12 se včetně nadpisu zrušuje.

     11. V § 13 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Očkování se provede očkovací látkou určenou k aktivní imunizaci podle souhrnu údajů o přípravku 1) této očkovací látky.".

     12. § 16 se odstavec 3 zrušuje.

     13. Za přílohu č. 1 se doplňují přílohy č. 2 a 3, které znějí:

"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 537/2006 Sb.


Dotazník k definici rizika tuberkulózy

Jméno a příjmení dítěte ............................................................

Datum narození dítěte ...................................    Číslo pojištěnce (bylo-li přiděleno)

Název/kód zdravotní pojišťovny: ...................................

I. část - vyplňuje zákonný zástupce dítěte

Jeden nebo oba z rodičů dítěte nebo sourozenec dítěte nebo člen domácnosti, v níž dítě žije, měl/má aktivní tuberkulózu. Zaškrtněte:

Ano     Ne/ není mi známo


Dítě, jeden nebo oba z rodičů dítěte nebo sourozenec dítěte nebo člen domácnosti, v níž dítě žije, se narodil nebo souvisle déle než 3 měsíce pobývá/pobýval mimo Českou republiku. Zaškrtněte:

Ano     Pokud ano, v jakém státě (vyjmenujte všechny státy)     Ne/ není mi známo

...................................................................................................

Dítě bylo v kontaktu s nemocným s tuberkulózou. Zaškrtněte

Ano     Ne/ není mi známo


Bylo prováděno šetření ohledně TBC u osob, se kterými bylo dítě v kontaktu. Zaškrtněte:

Ano     Ne/ není mi známo


Jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte ............................................................


Datum ...................................    Podpis zákonného zástupce dítěte ............................................................

II. část - vyplňuje lékař

Dítě má indikaci k očkování proti tuberkulóze podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů. Zaškrtněte:

Ano     Ne


Jméno a příjmení lékaře ............................................................

Datum ...................................    Podpis lékaře ............................................................

                                            Razítko zdravotnického zařízení


Příloha č. 3 k vyhlášce č. 537/2006 Sb.


Indikace očkování proti tuberkulóze

  1. Jeden nebo oba z rodičů dítěte nebo sourozenec dítěte nebo člen domácnosti, v níž dítě žije, měl/má aktivní tuberkulózu.
  2. Dítě, jeden nebo oba z rodičů dítěte nebo sourozenec dítěte nebo člen domácnosti, v níž dítě žije, se narodil nebo souvisle déle než 3 měsíce pobývá/pobýval ve státě s vyšším výskytem tuberkulózy než 40 případů na 100 000 obyvatel. Ministerstvo zdravotnictví každoročně uveřejní seznam států s vyšším výskytem tuberkulózy do 30 dnů od aktualizace provedené Světovou zdravotnickou organizací.
  3. Dítě bylo v kontaktu s nemocným s tuberkulózou.
  4. Indikace k očkování vyplývá z anamnestických údajů poskytnutých lékaři novorozeneckého oddělení nebo registrujícímu praktickému lékaři pro děti a dorost zákonnými zástupci dítěte.".


Čl. III
Účinnost

     Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2010.

Ministr:
doc. MUDr. Heger, CSc., v.r.

 

Zpět
Odborné dokumenty
Úvodní stránka

SIL © 4. 11. 2010