Zpět na úvodní stránku

Způsobilost k řízení motorových vozidel

Doporučení výboru Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP k naplnění § 89a, zákona 297/2011 Sb.

      Doporučení výboru Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP se týká naplnění § 89a, zákona 297/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění předpisů.

      § 89a: "Lékař, který zjistí, že žadatel o řidičské oprávnění nebo držitel řidičského oprávnění je zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou nebo není zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle obvyklého bydliště nebo místa studia žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění."

      Výbor Společností infekčního lékařství ČLS JEP doporučuje, aby v případě podezření naplnění §89a, zákona 297/2011 Sb., byl pacient před propuštěním z akutní lůžkové zdravotní péče (z lůžkového oddělení) nebo při podezření při ambulantním vyšetření odeslán k vyšetření a vyjádření o způsobilosti s omezením nebo nezpůsobilosti k řízení motorových vozidel k lékaři se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru. U infekcí nervového systému, zvláště u komatózních, respektive postkomatózních stavů a u záchvatovitých onemocnění, bude pacient odeslán k vyšetření na neurologii v obdobném postupu jako je požadováno u profesionálních řidičů (i s vyšetřením EEG). Obdobný postup s vyšetřením a vyjádřením se doporučuje například u kardiální synkopy, kde by měl rozhodnout lékař se specializovanou způsobilostí v kardiologii.

Zdůvodnění:

      Infekční lékařství je orgánově nespecifický obor. Jedná se o obor, který má v náplni diagnostiku a terapii procesu reakce mikroorganismu a makroorganismu - infekční nemoci. Poskytuje zdravotní péči ambulantní a lůžkovou také u neuroinfekcí, včetně komatózních a postkomatózních stavů, záchvatovitých onemocnění. Většina infekčních oddělení nemá EEG a infektologové ho nemohou bez specializace v EEG hodnotit a ani se nejedná o sdílený výkon dle Seznamu výkonů s bodovým ohodnocením. Vždy v tomto případě spolupracuje s neurologem. Infektolog tedy sám nemůže rozhodnout v rámci §89a. Rozhodnutí by nebylo racionální, ale spíše pocitové! Neodpovídalo by EBM a správné klinické praxi. Mohlo by dojít k poškození nemocného se všemi právními důsledky, včetně žaloby za nemajetkovou újmu a ušlý zisk. Obdobná situace je například u kardiální synkopy, kde by měl rozhodnout kardiolog.

     Výbor Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP
     Oborová komise pro infekční lékařství ČLK

     Odsouhlaseno na schůzi výboru Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP 16. 4. 2012

Zpět
Odborné dokumenty
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 28. 4. 2012