Zpět na úvodní stránku

Ribotypizace klinicky významných izolátů Clostridium difficile

M. Krůtová, S. Polívková, 14. 11. 2014

      V posledních letech došlo k razantní změně epidemiologie infekcí vyvolaných Clostridium difficile (CD). Na přelomu let 2002-2003 byly v Severní Americe popsány epidemie klostridiových střevních infekcí (CDI - C. difficile infection) vyvolaných hypervirulentním ribotypem 027, charakterizované mimo jiné extrémně vysokou produkcí toxinů A i B a snadným šířením v nemocničním prostředí z důvodu neobvykle velké tvorby spor. Zároveň u pacientů infikovaných hypervirulentním kmenem byl častěji pozorován těžký průběh infekce, onemocnění mělo vyšší mortalitu a častější komplikace a vyšší počet rekurencí. Tento ribotyp se následně rozšířil i do západní Evropy. V Anglii v letech 2008-09 způsobil až téměř polovinu všech nozokomiálních CDI.

      Následně byly popsány další epidemické ribotypy CD, např. ribotyp 001, 014, 017, 078, 176. Řada těchto ribotypů má regionální význam, např. ribotyp 018 prevaluje v Itálii, ribotyp 176 v České republice. Ribotyp 176 je také označován jako 027-like, protože je ribotypu 027 velmi podobný svými molekulárně genetickými charakteristikami i biologickými vlastnostmi.

      Ribotypizace je v Evropě nejrozšířenější molekulární metodou používanou k typizaci izolátů C. difficile. Při ribotypizaci CD se provádí amplifikace prostoru mezi geny pro 16S a 23S rDNA (Intergenic Spacer Region). Mezi jednotlivými ribotypy je rozdíl jak v počtu přítomných alel těchto genů, tak i v délkách úseků mezi těmito alelami. Každý ribotyp tedy tvoří specifický elektroforetický profil, podle kterého může být identifikován. Jednotlivé izoláty C. difficile mohou být rozlišeny do ribotypů.

Příklad rozdílnosti elektroforeogramů C. difficile ribotyp 176 a 020

Příklad rozdílnosti elektroforeogramů C. difficile ribotyp 176 a 020

      Ribotypizace v České republice je prováděna v Ústavu lékařské mikrobiologie ve FN v Motole v rámci řešení IGA grantu NT14209-3 (www.cdilab.cz). Již podle prvních publikovaných výsledků z České republiky se potvrzuje užitečnost a uplatnění této metody v epidemiologii CDI. Analýza kmenů C. difficile zaslaných z 11 mikrobiologických pracovišť v ČR v roce 2013 prokázala, že ribotyp 176 tvořil 40 % ze všech izolátů. Dá se předpokládat, že tak vysoký podíl tohoto ribotypu je způsoben především nozokomiálním přenosem. Znalost lokální a regionální epidemiologické situace, podpořená důslednou identifikací vyvolávajících kmenů, může vést k zavádění opatření zamezujících dalšímu šíření epidemiologicky významných kmenů. Zasílání izolátů C. difficile získaných kultivací ze stolice pacientů s CDI k ribotypizaci a tedy podrobnější identifikaci vyvolávajících patogenů je důležitá jednak v celostátním měřítku pro sledování výskytu dominujících ribotypů a jejich šíření, jednak v lokálním měřítku pro zhodnocení epidemiologické situace v rámci nemocnic event. oddělení a následné zavádění optimálních opatření zamezujících dalšímu šíření klostridiové kolitidy.
 


Nabídka diagnostické laboratoře C. difficile infekcí

V rámci projektu IGA NT/14209: Clostridium difficile: genotypizace a fenotypizace klinicky významných izolátů: mapování epidemiologické situace v ČR

je zajišťována

  • ribotypizace u všech izolátů C. difficile z FN Motol a externě dodaných vzorků
  • detekce genů pro tvorbu toxinů A, B, binární toxin
  • příbuzenská analýza vybraných skupin.
U kmenů z FN Motol se stanovuje citlivost k antibiotikům volby - metronidazolu a vankomycinu.

Zasílání materiálu

Adresa laboratoře

Laboratoř CDI
Ústav lékařské mikrobiologie
FN v Motole
V Úvalu 84
Praha 5 Motol
150 06

Žádanka

ke stažení zde: http://www.cdilab.cz/ke-stazeni/


Související odkaz


 

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 14. 11. 2014