Úvodní stránka

Vliv nové legislativy na očkování v České republice

R. Chlíbek, 12. 4. 2018
Teze z přednášky z XIX. setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení v Černém Dole

Nová legislativa v očkování, 2018

Co přináší?

 • Vyhláška 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem
  • Nová schémata
  • Redukce, posun dávek
  • Nová očkování
  • Pravidelné očkování v pozdějším věku
 • Zákon 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
  • Nové úhrady vakcín – rozšíření
  • Nové indikace
  • Volnost v počtu dávek
  • Pneumokok, HPV
 • Antigenní složení OL pro rok 2018
  • Identické jako v roce 2017

Úhrada vakcín

Tabulka 1: Úhrada vakcín

Očkování Hradí
Pravidelné dle vyhlášky
Očkování dle zákona
zdravotní pojišťovny
Zvláštní stát
Mimořádné
Při úrazech
stát

Některá očkování hradí nemocnice ze svého paušálu
PARADOX: pacient po transplantaci kmenových hemopoetických buněk má uhrazeno ze ZP

 • očkování proti IPO, IMO, Hib a chřipce má hrazeno ze ZP
 • očkování proti DTP, MMR, polio, varicele musí hradit nemocnice ze svého


Pravidelná očkování

Vyhláška 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem

Změny v očkování hexavakcínou – REDUKCE DÁVEK

 • redukce jedné dávky hexavakcíny (z 3+1 na 2+1 schéma)
  • týká se i novorozenců HBsAg+ matek
  • netýká se nedonošených dětí (< 37. GT)
 • snížení věkové hranice pro dokončení schématu (z 18 na 13 měsíců)

Tabulka 2: Změny očkovacího kalendáře dle nové legislativy - hexavakcína

Očkování proti DTaP-Hib-IPV-HBV (hexavakcína)
  Původní stav Od 1. 1. 2018
Očkovací schéma 3+1 2+1
Interval mezi dávkami 0-1-1-6 0-2-6
Spodní věková hranice 9 týdnů 9 týdnů
Horní věková hranice 18 měsíců 11-13 měsíců

Změny v očkování MMR vakcínou – POSUN DÁVEK

 • zavedení horní věkové hranice pro 1. dávku MMR (do 18. měsíce)
 • oddálení druhé dávky MMR vakcíny (z 2 let na 5 let věku)

Tabulka 3: Změny očkovacího kalendáře dle nové legislativy - MMR vakcína

Očkování proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím (MMR vakcína)
  Původní stav Od 1. 1. 2018
Očkovací schéma 1+1 1+1
Interval mezi dávkami 6-10 měsíců 4 roky (v 5. letech)
Spodní věková hranice od 15. měsíce od 13. měsíce
Horní věková hranice 1. dávky nebyla stanovena do 18. měsíce

Zavedení možnosti odkladu očkování (zdravotní indikace, cizinci) - ODKLAD

     


Zvláštní očkování

Vyhláška 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem

Rozšíření skupin osob pro zvláštní očkování proti VHB - ROZŠÍŘENÍ

 • jsou činné v nízkoprahových programech pro uživatele drog
 • jsou v úzkém a pravidelném kontaktu s nemocným s virovou hepatitidou B nebo nosičem HBsAg

Zavedení zvláštního očkování proti spalničkám - NOVÉ OČKOVÁNÍ

Vyhláška č. 355/2017 Sb., § 11a: Zvláštní očkování proti spalničkám

(1) Očkování se provede aplikací jedné dávky očkovací látky u fyzických osob, které jsou nově přijímány do pracovního nebo služebního poměru na pracovišti infekčním nebo dermatovenerologickém.
(2) Očkování podle odstavce 1 se neprovede u fyzické osoby s prokazatelně prožitým onemocněním spalničkami a u fyzické osoby s pozitivním titrem IgG protilátek proti viru spalniček.


Individuální schéma hexavakcíny a věkové limitace vakcín

Individuální schéma hexavakcíny u dětí HBsAg+ matek

Vyhláška č. 355/2017 Sb., § 4: Pravidelné očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, přenosné dětské obrně a virové hepatitidě B

(7) Základní očkování novorozenců HBsAg pozitivních matek se provede jednou dávkou očkovací látky proti virové hepatitidě B nejpozději do 24 hodin po narození dítěte. V očkování těchto dětí se dále pokračuje od šestého týdne po narození dítěte podle souhrnu údajů o přípravku hexavalentní očkovací látky.

 • Do 0-12 (24) h po porodu aplikace 1 dávky HBV vakcíny (10 mcg Engerix-B) – POZOR – pouze lékař novorozeneckého odd.
  • simultánní aplikace specifického imunoglobulinu (HBIg) př. neoHepatec 50-100 IU pomalu IV
 • Od 6. týdne věku zahájení primovakcinace hexa vakcínou
  • schéma 2+1
  • schéma 3+1 pro nedonošené děti
 • Celkem 4 dávky vakcíny s HBV antigenem (1x mono a 3x kombinovaná vakcína)

Individuální očkování hexavakcínou

Vyhláška č. 355/2017 Sb., § 11b: Provedení pravidelného očkování v pozdějším věku dítěte

Není-li možné z důvodu zdravotního stavu dítěte, který vylučuje možnost podání očkovací látky, provést pravidelné očkování v termínech podle § 3 až 5, provede se takové očkování i v pozdějším věku dítěte, a to v souladu se souhrnem údajů k jednotlivým očkovacím látkám. Obdobně se postupuje i v případě dětí cizinců pobývajících na území České republiky nebo dětí, jejichž očkování bylo zahájeno v zahraničí.

 • Odložené zahájení očkování
  • odklad v souladu s vyhláškou o očkování (§11b)
  • odklad v souladu s SPC a výrobcem vakcíny (odklad vynucený rodičem)
 • Zahájení očkování v pozdějším věku dítěte
  • děti cizinců (§11b)
  • děti se zahájeným očkováním v zahraničí (§11b)
  • doočkování dětí rodičů odmítajících očkování (vynuceno rodičem)

Jaké jsou věkové limitace vakcín? Možnosti vakcín pro pozdější zahájení očkování

 • Hexavakcíny (DTaP-IPV-Hib-HBV)
  • Hexacima/Hexyon: do 3 let věku (dříve do 2 let), dle ČVS do 6 let
  • Infanrix-hexa: do 3 let
 • Pentavakcíny (DTaP-IPV-Hib)
  • Pediacel: do 4 let(ukončení dodávek)
 • Booster Tdap vakcíny
  • Infanrix, Boostrix/ Adacel: od 4 let
  • Boostrix-polio, Adacel-polio: od 4 let
  • Infanrix-polio: od 16 měsíců do 13 let
  • Infanrix-Hib: do 18 let
  • Hiberix: od 2 měsíců do 18 let, dle ČVS i dospělí
 • Booster Tdap/Tdap-IPV vakcíny
  • lze použít pro primovakcinaci v 5-6 letech


Pneumokoková vakcinace v praxi: přechod na 2+1 schéma

Zákon č. 48/1997, § 30, (2), b) 5.:

proti pneumokokovým infekcím, pokud byly všechny dávky očkovací látky aplikovány do sedmého měsíce věku pojištěnce; hrazenou službou je též přeočkování provedené do patnáctého měsíce věku pojištěnce; hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí lhůt stanovených v tomto ustanovení, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce,

 • PCV13, PCV10
  • doporučenou sérii tvoří 4 dávky (3+1)
  • alternativně jako část rutinního očk. kalendáře může být série 3 dávek (2+1)
 • Doporučeno 2+1
 • Předčasně narozené děti (27.-36. GT) schéma 3+1


HPV vakcinace i pro chlapce, 2 dávky

Zákon č. 48/1997, § 30, (2), b) 6.:

proti lidskému papilomaviru, je-li očkování zahájeno od dovršení třináctého do dovršení čtrnáctého roku věku,

 • zahájení vakcinace nejpozději 1 den před 14. narozeninami
 • schéma 2+0 (0-6 [5-13] měsíců)
 • ≥15 let věku, schéma 3+0 (0-2-[6-12] měsíců)

Od 1. 1. 2018 nově chlapci: změna se týká chlapců narozených od 2. 1. 2004 do 1. 1. 2005 a mladších.
SPC Prevenar13, SPC Synflorix


Vakcinace vybraných skupin ze zdravotních indikací

Novela zákona 48/1997 Sb., od 1. 1. 2018: Indikace k úhradě očkování dětí proti IMO, IPO, Hib, chřipce

 • Zdravotní indikace
  • Porušená nebo zaniklá funkce sleziny (hyposplenismus/asplenie)
  • Autologní nebo allogenní transplantace kmenových hemopoetických buněk
  • Závažné primární nebo sekundární imunodeficity, vyžadující dispenzarizaci na specializovaném pracovišti – t.č. řeší NIKO
  • Prodělaná invazivní meningokoková nebo invazivní pneumokoková infekce
 • Zdravotní indikace* – bez úhrady?
  • Očekávaný imunodeficit + před léčbou eculizumabem
  • *Doporučení ČVS ČLS JEP, 2018

Optimální schéma vakcinace u pacientů s porušenou či zaniklou funkcí sleziny

NUTNÁ aktualizace doporučení SIL!

 • Individuální schéma pro Men vakcinaci
  • o jednu dávka navíc
  • 2 dávky MCV ACWY vakcíny
   přečkování po 5 letech
  • 3 dávky MenB Vakcíny (Trumenba)

Původní podoba tabulky:

Tabulka 4: Optimální schéma vakcinace u jedinců s porušenou či zaniklou funkcí sleziny

Typ vakcíny Vakcíny Poznámky
vakcína proti pneumokokům Prevenar 13®, Pneumo 23® je vhodné obě vakcíny kombinovat (viz text)
vakcína proti meningokokům Menveo®, Nimenrix®, Bexsero® 2 dávky v odstupu 2 měsíců
vakcína proti Haemophilus influenzae b Act-Hib Vaccine®, Hiberix® jednorázová aplikace

Pozn.: V tabulce jsou uvedeny jen přípravky registrované v ČR k 1. 2. 2013.

Navržená úprava tabulky:

Tabulka 5: Optimální schéma vakcinace u jedinců s porušenou či zaniklou funkcí sleziny

Typ vakcíny Doporučené přípravky Schéma
proti pneumokokovým onemocněním Prevenar 13® 1 dávka
proti meningokokovým onemocněním
- séroskupin A, C, W, Y

- séroskupiny B

Menveo®, Nimenrix®

Bexsero®, Trumenba®

2 dávky v odstupu 2 měsíců (minimálně 1 měsíc)
Trumenba - 3 dávky, schéma 0-(1-2)-6 měsíců
proti onemocněním vyvolaným Haemophilus influenzae b Act-Hib Vaccine®, Hiberix® 1 dávka

Chlíbek R. Očkování dospělých, Mladá fronta a.s., 1. vydání 2018

Transplantace kmenových hemopoetických buněk (kmenové buňky, kostní dřeň)

 • Imunosupresivní následek transplantace
  • ablativní terapie před transplantací
  • aplikace léků prevence/léčba GVHD (onemocnění štěpu proti hostiteli)
  • základní nemoc vedoucí k transplantaci
 • Vakcinace před transplantací
  • živá/neživá vakcína nejpozději 4/2 týdny před
 • Vakcinace po transplantaci
  • úplné zničení imunitního systému příjemce – nahrazen imunitními bb. dárce
  • potřeba revakcinovat příjemce jako by nikdy nebyl očkován
  • nulové hodnoty B-lymfocytů po transplantaci
  • naivní bb. schopné reagovat na antigen se vyvíjí za 6-12 měsíců po transplantaci
  • vakcinace 3-6 měsíců po transplantaci
  • živé vakcína nejdříve 24 měsíců po transplantaci

Očkování pacientů po transplantaci hemopoetických kmenových buněk

Tabulka 6: Očkování pacientů po transplantaci hemopoetických kmenových buněk

Vakcínay Podání vakcíny Schéma Komentář
chřipka za 6 měsíců,
každoročně
1 dávka, i.m. inaktivovaná vakcína, v případě nutnosti lze podat za 4 měsíce
pneumokoková za 3-6 měsíců 3 dávky PCV13 s jedno- až dvouměsíčním rozestupem, za 12 měsíců podat PPSV23, i.m. inaktivovaná vakcína, v případě nutnosti lze podat za 4 měsíce
DTP za 6-12 měsíců 3 dávky s jedno- až dvouměsíčním rozestupem, i.m. neměly by se používat vakcíny se sníženým obsahem antigenů
Hib za 6-12 měsíců 3 dávky s jedno- až dvouměsíčním rozestupem, i.m. lze použít kombinované vakcíny dle věkové indikace
poliomyelitida za 6-12 měsíců 3 dávky s jedno- až dvouměsíčním rozestupem, třetí za 8-12 měsíců od druhé, i.m. lze použít kombinované vakcíny dle věkové indikace, živá vakcína je kontraindikována
meningokok za 6-12 měsíců 1 dávka tetravalentní vakcíny, 2 dávky monovakcíny proti meningokoku B podává se u rizikových pacientů
VHB za 6-12 měsíců 0-1-6 měsíců, i.m., sérologická kontrola schéma lze při negativitě protilátek zopakovat, lze použít kombinované vakcíny
MMR nejdříve za 24 měsíců 2 dávky, nejméně s čtyřtýdenním rozestupem, i.m. za předpokladu, že neprobíhá chronická GVHD a že nepokračuje imunosupresivní léčba
varicela nejdříve za 24 měsíců 2 dávky, nejméně s čtyřtýdenním rozestupem, i.m. za předpokladu, že neprobíhá chronická GVHD a že nepokračuje imunosupresivní léčba

Chlíbek R. Očkování dospělých, Mladá fronta a.s., 1. vydání 2018

Závažné primární nebo sekundární imunodeficity, vyžadující dispenzarizaci na specializovaném pracovišti

 • Návrh EPS NIKO – nesouhlas pojišťoven
 • Co asi ANO:
  • B20-B24 HIV infekce ve stadiu AIDS
  • D72 Poruchy leukocytů
  • D80-D84 SCID, poruchy tvorby protilátek, defekt v systému komplementu
  • Z94 Transplantace orgánů a tkání
  • Chronická onemocnění na imunosupresivní terapii (D89.8) s život ohrožujícím sekundárním imunodeficitem
  • Závažná porucha tvorby protilátek
 • Dosud nevyřešeno – při očkování může nastat problém s úhradou


Závěr

 • Nová legislativa přinesla významnou změnu očkovacího kalendáře
 • Došlo k redukci dávek u hexavakcíny a PCV vakcinace dětí
 • Zpřísnily se intervaly pro očkování
 • Oddálila se druhá dávka MMR vakcíny
 • Objevila se nová, hrazená očkování pro chlapce, zdravotníky
 • Rozšířily se možnosti úhrady vakcín u zdravotních indikací
  • vybrané skupiny chroniků
  • včetně plné úhrady PCV13 pro osoby 65+

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 12. 4. 2018