Úvodní stránka

Aktualizovaná pravidla pro atestační práci v oboru infekční lékařství

11. 12. 2018

      Téma zadává školitel (primář), schvaluje garant fakulty, která pořádá atestace.

      Rozsah práce:

 • minimálně 20 stran standardního textu (nepočítá se titulní strana), tj. aspoň 36 000 znaků (včetně mezer)
 • maximálně 40 normostran včetně literatury, tabulek i obrázků.

      Členění práce:

 • Obsah
 • Teoretická část (literární rešerše, analogie Přehledného článku)
 • Vlastní zkušenosti (analogie Původní práce)
 • Diskuze (porovnání vlastních výsledků s údaji z literatury)
 • Závěr
 • Literatura
 • (lze přidat Přílohy – nejsou však povinnou součástí práce)

      Poměr Teoretické části a Vlastních zkušeností by měl být zhruba 1:1.

      Počet literárních pramenů: obvykle 20-40. Způsob citování musí být stejný jako v recenzovaných odborných časopisech (např. KMIL).

      Co by v práci nemělo chybět:

 • logické uspořádání a členění textu;
 • citování literárních zdrojů, z nichž autor čerpal;
 • vlastní myšlenky, úvahy, komentáře (jako součást Diskuze).

      Nejčastější chyby, kterých se atestanti dopouštějí a před nimiž varujeme, jsou v souboru Nejčastější chyby při psaní atestační práce.

      Upozorňujeme, že předložená práce je vizitkou atestanta a ukázkou jeho připravenosti absolvovat zkoušku, ale je také vizitkou jeho školitele!

      Práci je podle platné legislativy nutno podat měsíc před konáním atestace, a to elektronicky garantovi a písemně v 1-2 výtiscích (podle rozhodnutí garanta), vlastnoručně podepsané, na Oddělení specializačního vzdělávání pořádající fakulty. Atestační práci čtou a hodnotí všichni členové zkušební komise. Jestliže atestanti pošlou svou práci v elektronické podobě garantovi s aspoň dvouměsíčním předstihem před termínem atestace, mají nárok na předběžné přečtení a zhodnocení garantem (nebo podle rozhodnutí garanta i jiným členem zkušební komise); tím se atestant může předem ujistit, že předkládaná práce je dostatečně kvalitní, případně může ještě opravit některé nedostatky.

      Atestační práci může nahradit doklad o již vytištěném časopiseckém článku, jejímž hlavním autorem je uchazeč, a který vychází ze souboru pacientů (nemohou to být jednotlivé kazuistiky nebo jejich soubor). Článek musí být publikován v odborném časopise (ideálně oborovém), který je recenzovaný a indexovaný v databázích Scopus a/nebo PubMed nebo v časopise s impaktním faktorem. Seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů je dostupný na https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=733439.

      Návrh Specializační oborové rady (SOR) o náhradě atestační práce publikovaným článkem je zatím předmětem diskuse v Koordinační oborové radě (KOR) a konečné rozhodnutí potvrdí MZ ČR.

      Diskuze o atestační práci zahajuje ústní část atestační zkoušky, nebude však nadále považována za samostatnou zkušební otázku.

  Za Specializační oborovou radu (SOR)
Prof. MUDr. J. Beneš, CSc.
Prof. MUDr. M. Holub, Ph.D.

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 11. 12. 2018, 14. 12. 2018