Úvodní stránka

První transplantace jater u HIV pozitivního pacienta v ČR

D. Veselý, 20. 8. 2019

      28. 1. 2019 byla poprvé v ČR provedena transplantace jater u HIV pozitivního pacienta.

      Jednalo se o 47letého nemocného s jaterní cirhózou při alkoholické nemoci jater, ve stadiu onemocnění HIV A2. Původem je z Ukrajiny a je léčen v HIV centru Nemocnice Na Bulovce od srpna 2015, kdy také pacient prodělal odvykací kúru závislosti na alkoholu. V souvislosti s depresivní fází a relapsem alkoholismu v terénu úzkostné poruchy došlo v roce 2017 k dekompenzaci jaterní cirhózy s projevy jaterního selhání, pacient opakoval odvykací léčbu. Klinicky dominovala u pacienta s nedetekovatelnou virovou náloží HIV a hodnotou CD4+ lymfocytů 584/µl trvalá únava a progresivní úbytek svalové hmoty, pokročilost jaterního onemocnění odpovídala třídě C Child Pughovy klasifikace. Velké varixy jícnu byly preventivně ošetřeny endoskopickou ligací, následně byl pacient pacient referován jako kandidát k transplantaci jater na Kliniku hepatogastroenterologie Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze.

      V listopadu 2019 pacient podstoupil protokolární předtransplantační vyšetření včetně vyšetření psychiatrického, provedenými vyšetřeními nebyla shledána kontraindikace výkonu. 28. 11. 2018 byl pacient zařazen do čekací listiny k transplantaci a výkon proveden byl 28. 1. 2019 celým štěpem s choledocho-choledochoanastomózou bez stentu a během měsíce došlo k normalizaci bilirubinu i aminotransferáz s dobrou syntetickou funkcí štěpu jater. 13. 2. 2019 byla provedena resutura rány.

      Imunosupresivní léčba byla podávána dle obvyklého protokolu (tacrolimus, mykofenolát mofetil, prednisolon) díky absenci lékových interakcí s podávanou antiretrovirovou medikací (tenofovir dispoproxil, emtricitabin, dolutegravir).

      O měsíc později pak pro elevaci aktivit jaterních enzymů byla provedena ERCP s nálezem těsné stenózy biliární anastomózy, která byla řešena zavedením biliárních endoprotéz. Biliární stenty pak byly v pravidelných intervalech měněny.

      Na kontrole v srpnu 2019 je pacient ve velmi dobrém celkovém stavu, s normálními hodnotami aktivit jaterních enzymů a excelentní syntetickou funkcí jaterního štěpu.

      Tímto příspěvkem chci vyjádřit nejen pocit naděje pro naše pacienty, kteří budou do budoucna transplantační péči potřebovat, ale zejména vděčnost lékařům Transplantcentra Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze za vstřícnou spolupráci a mimořádné profesní nasazení v řešení případu.

  MUDr. Dan Veselý
HIV centrum Nemocnice Na Bulovce

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 20. 8. 2019