Úvodní stránka

Základní informace pro management pacienta s možnou infekcí novým koronavirem

H. Rozsypal, 28. 1. 2020

      Text má posloužit pracovníkům infekčních klinik a oddělení k základní orientaci v péči o osoby s možnou a prokázanou infekcí novým koronavirem.

 

Ochrana personálu

      Dle dostupných doporučení WHO a CDC pacient nevyžaduje režim ošetřování v jednotce pro vysoce nebezpečné nákazy (VNN). Tento stav se však může podle dalšího vývoje a narůstajících poznatků o infekci ještě změnit.

     Personál v kontaktu s pacientem je vybaven osobními ochrannými pomůckami: respirační polomaskou ochranné třídy FFP3 s výdechovým ventilem, ochrannými brýlemi nebo štítem, operační čepicí, pláštěm odolným proti vodě (např. overal Tyvek), rukavicemi. Pacient má nasazenu respirační polomasku ochranné třídy FFP3 bez výdechového ventilu. [dopis ředitelky protiepidemického odboru Hygienické stanice hl. m. Prahy MUDr. Z. Jágrové z 21. 1. 2020]

  Osobní ochranné pomůcky: respirační polomaska ochranné třídy FFP3 s výdechovým ventilem, ochranné brýle nebo štít, operační čepice, plášť odolný proti vodě, rukavice

Postup vyšetření a ošetření

      Postup se řídí algoritmem, který byl oficiálně poskytnut MZd 28. 1. 2020 [zde (ve formátu .pdf)]. Rozhodnutí o tom, zda pacient má být přijatý na Infekční kliniku nebo oddělení, a nebo se podrobuje izolaci doma (karanténě), se opírá o vyhodnocení dvou kritérií, epidemiologického a klinického.

Klinická kritéria zahrnují

 • horečku >38 °C,
 • kašel a
 • poslechový nebo RTG nález oboustranného postižení plicního parenchymu nebo ARDS.
Epidemiologická kritéria splňují
 • pobyt v zasažené oblasti ≤14 dní před objevením prvních příznaků (centrální Čína, provincie Chu-pej, kde leží i město Wu-han, oblasti dle aktuálního stavu epidemie [zprávy ECDC]) nebo
 • těsný kontakt s osobou s prokázanou nebo suspektní koronavirovou infekcí [přesněji v Case definitions for surveillance (ve formátu .pdf) v Global Surveillance for human infection with novel coronavirus (2019-nCoV)].

      Hodnocení rizika:

 1. klinická ANO, epidemiologická NE: nejspíše jiná komunitní respirační infekce, 2019-nCoV se nevyšetřuje;
 2. klinická NE, epidemiologická ANO: asymptomatická osoba nebo osoba s nevýrazným respiračním onemocněním se odesílá do (14denní) domácí izolace (karantény), je poučen o sledování stavu a zůstává pod dohledem epidemiologa, při objevení se příznaků je indikována hospitalizace a odběr na 2019-nCoV;
 3. klinická ANO, epidemiologická ANO: místně příslušný epidemiolog KHS nařizuje hospitalizaci a odběr na 2019-nCoV; pacient se umisťuje na infekčním oddělení či klinice do pokoje v režimu izolace kapénkových infekcí. Ošetřující personál je vybaven výše uvedenými osobními ochrannými pomůckami.

      Pacient s bezprostředním ohrožením nebo selháním vitálních funkcí musí být ošetřen na JIP infekční kliniky, na NNB se organizuje s určeným koordinujícím lékařem.

Odběr materiálu a vyšetření

      Základním vyšetřením je nazofaryngeální výtěr, při postižení DCD i sputum a u intubovaného pacienta tracheální aspirát + 5 ml srážlivé krve. Nazofaryngeální výtěr se provádí stejně jako výtěr na chřipku: výtěr z nosohltanu se provede přes nos a přes dutinu ústní a oba vatové tampony se vloží do tekutého média. Každý požadavek na vyšetření nutno hlásit předem na telefon: 724 362 602, v nouzi 604 232 868. Každá indikace musí být potvrzena epidemiologem. Požadavek na vyšetření dalších agens (virus chřipky) je nutné uvést v žádance [odkaz na stránce SZÚ: zde]. Vyšetření 2019-nCoV se musí provádět z prvního nazofaryngeálního výtěru (nejvýtěžnější vzorek).

      Vzorky se odesílají do NRL pro chřipku, SZÚ v trojobalu (tzv. pathopack) označeném UN 3373. Podrobnosti o vyšetření, údaje o odběrovém médiu a předání vzorku jsou shrnuty v Harmonogramu vyšetřování 2019-nCoV v NRL pro chřipku, SZÚ (ve formátu .pdf). Detaily převozu se liší podle pracoviště. Vzorky na ostatní laboratorní testy se vyšetřují v lokálních laboratořích.

Péče o pacienta pozitivního na 2019-nCoV

      Pacient se zachyceným 2019-nCoV se v NNB přemístí na pokoje s podtlakem, pacienti mimo NNB mohou být převzati na KIN NNB. Pacienti jsou ošetřováni na určených pokojích a v bioboxu, osobní ochranné pomůcky personálu zůstávají stejné.

Dezinfekce prostor

      Po použití vyšetřovny bude provedena dezinfekce ploch i prostorová dezinfekce, a to jakýmkoli plně virucidním dezinfekčním prostředkem (dle směrnice a dostupnosti), např. přípravkem Persteril 15 - 1,5%, popř. Persteril 5 - 5%.

Koordinátoři na Klinice infekčních nemocí NNB

      Koordinátoři na Klinice infekčních nemocí NNB jsou určeni provozním pokynem [provozní pokyn MUDr. K. Herrmannové]. Kontakty na odpovědné a koordinující osoby poskytne v indikovaných případech personál ambulance KIN NNB.


Doporučení pro jedince s cestovatelskou anamnézou

      Pro jedince s cestovatelskou anamnézou vydala 28. 1. 20202 hlavní hygienička Mgr. E. Gottvaldová doporučení [plné znění ve formátu .pdf]. Podle něho člověk, který

 • přicestoval v posledních 14 dnech z oblasti nákazy novým koronavirem (centrální Čína, provincie Chu-pej, kde leží i město Wu-han, a dalších dle aktuální epidemiologické situace) nebo
 • přestupoval na velkých asijských mezinárodních letištích
pokud je zdráv, má doporučeno
 1. zůstat doma, minimalizovat kontakt s ostatními lidmi,
 2. mýt si ruce - často, mýdlem a vodou, popř. dezifikovat prostředkem na bazi min. 70% alkoholu,
 3. kontaktovat telefonicky pracoviště protiepidemického odboru místně příslušné krajské hygienické stanice, které rozhodne o náležitých protiepidemických opatřeních včetně případné karantény; potvrzení o nařízení karantény vystaví praktický lékař;
pokud se objeví subfebrilie, kašel a dušnost, musí
 1. kontaktovat telefonicky místně příslušnou kliniku či oddělení infekčního lékařství,
 2. přijet po vyzvání na vyšetření, ale nepoužívat hromadnou dopravu,
 3. pokud možno si nasadit ochrannou ústní roušku,
 4. vstoupit do čekárny dle domluvy s personálem infekční kliniky,
 5. při kašli a kýchání zakrývat ústa a nos kapesníkem nebo paží či rukávem, ne rukama.


Externí odkazy

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 28. 1. 2020, doplnění 29. 1. 2020