Úvodní stránka

Budoucnost infekčního lékařství v České republice

A. Chrdle, M. Štefan, M. Trojánek, K. Herrmannová, J. Sagan, H. Bartoš, P. Smejkal, 5. 3. 2020

      Vážení kolegové,

      na základě celé řady podnětů bychom rádi iniciovali diskuzi o budoucnosti infekčního lékařství (IL) v České republice. Velmi si vážíme práce a úsilí těch, kteří obor od sametové revoluce formovali do dnešní podoby a k tomuto oboru nás přivedli, ale cítíme, že nová dekáda před nás staví i nové výzvy.
     Po letech v klinické praxi se přirozeně zamýšlíme, kde se nacházíme a kam směřujeme. Sledujeme, jak IL funguje nebo nefunguje v zahraničí. Mluvíme s kolegy z dalších infekčních pracovišť i s kolegy ze spolupracujících oborů. Nasloucháme názorům mladých lékařů. Přemýšlíme, v čem by se IL mělo změnit a které již nastalé změny potřebujeme vstřebat a naučit se je dobře využít. Snažíme se definovat poslání našeho oboru, jeho vizi a také vypracovat konkrétní strategii pro nejbližší období.
     Sami za sebe považujeme IL za perspektivní obor s velkou budoucností a chceme, aby to mohli vidět podobně jako my také zdravotničtí manažeři, kolegové z ostatních oborů medicíny a absolventi lékařských fakult. V některých zemích je IL již delší dobu považováno za prestižní, suverénní a důležitý obor a tam se chceme inspirovat.
     Jsme si vědomi, že to především bude záležet na nás všech, kteří každodenně pečujeme o pacienty s infekčními nemocemi, jak se náš obor bude dál vyvíjet a kam bude směrovat. Nečekáme naivně, že si řekneme, že odteď bude všechno jinak a ono se tak samo stane. Spíše očekáváme, že ke změnám dojde postupně, s ohledem na aktuální potřeby a možnosti jednotlivých pracovišť.
     Nechceme, aby toto sdělení bylo jednorázovým výkřikem, který se za chvíli vytratí, ale chceme založit novou platformu či otevřený think-tank (např. „Infekce 2025+“), který bude přispívat k vývoji a směřování infekčního lékařství v ČR v příštích letech.
     Chceme diskutovat, nahlas přemýšlet a hledat řešení. Naším společným přáním a doufejme i cílem je, aby se IL stalo moderním, prestižním, suverénním a důležitým oborem, který bude (tak jako v zahraničí) lákat nejlepší absolventy lékařských fakult, případně lékaře specialisty z příbuzných oborů a významně přispěje ke zlepšení péče o pacienty s infekčními nemocemi.
     Níže uvádíme návrh poslání, vize a strategie oboru IL v České republice. Jsme si vědomi toho, že jdeme s „kůží na trh“, ale věříme, že touto naší aktivitou rozproudíme plodnou a vstřícnou diskuzi o budoucnosti našeho oboru. Zveme další kolegy a kolegyně, kteří mají dost nápadů a sil a chtějí aktivně přispívat k dalšímu rozvoji českého IL, aby se přidali nejen komentářem v diskuzi pod článkem, ale hlavně zapojením do diskuzních a plánovacích setkání našeho think-tanku.

Aleš Chrdle
Marek Štefan
Milan Trojánek
Kristýna Herrmannová
Jiří Sagan
Hynek Bartoš
Petr Smejkal


Poslání oboru IL

 • Špičková péče o pacienty s infekčními nemocemi v kontextu medicíny 21. století

 

Vize oboru IL

 • Dynamický, prestižní a esenciální obor zasahující do většiny specializací medicíny
 • Přesun od „izolačního“ oboru k multidisciplinárnímu oboru plně integrovanému do provozu zdravotnických zařízení
 • Zajištění specializované infektologické lůžkové péče pro pacienty ve všech regionech České republiky
 • Významné rozšíření konziliární činnosti s dostupností infektologa ve všech okresních nemocnicích
 • Rozvoj ambulantní péče, včetně zlepšení podmínek pro založení privátní infektologické praxe mimo nemocniční prostředí jako významný motivační prvek pro mladé a kvalitní lékaře, zlepšení bodového ohodnocení „infektologických“ výkonů
 • Rozvoj intenzivní péče jak na infekčních odděleních, tak účast infektologa v týmu mezioborových JIP
 • Posílení spolupráce s ostatními klinickými obory, včetně představení nezastupitelné role našeho oboru – kognitivní specializace schopná poskytnout erudovanou diferenciální diagnostiku komplikovaných případů
 • Podpora všech oblastí, které jsou pro IL stěžejní (nejen HIV a HCV):
  • Horečka a zánět nejasné etiologie
  • Racionální antibiotická preskripce a antibiotická politika
  • Imunokompromitovaní pacienti
  • Cestovní medicína
  • Očkování zdravotníků a očkování zdravotně stigmatizovaných osob
  • Infekce kostí a kloubů a další „mezioborové“ infekce
 • Rozšíření a zkvalitnění specializačního vzdělávání v roli lékařských fakult, posílení kvalitního celoživotního vzdělávání v režii odborné společnosti, lékařských fakult a IPVZ
 • Kvalitní a jednotná mediální prezentace významu, úspěchů a možností našeho oboru, včetně průpravy v mediální komunikaci, u vůdčích osobností oboru
 • Zvýšení dostupnosti kvalitních informací, zajištění významnější podpory autorům webu infekce.cz, podpora využívání moderních informačních kanálů pro šíření odborných informací

 

Strategie IL pro pětileté období

 • Pokračovat ve spolupráci s nejbližšími obory: mikrobiologií a epidemiologií (účast na všech společných kongresech, společné vědecké projekty a publikace)
 • Rozšíření spolupráce s ostatními obory (přednášky na celostátních kongresech větších oborů – interna, chirurgie, pediatrie, gynekologie a porodnictví, ortopedie, urologie, neurologie, ORL), nejméně jednou ročně na kongresu každého ze zmíněných oborů
 • V každém nově rekonstruovaném infekčním oddělení by měly být provedeny takové stavební úpravy, aby byly na daném oddělení k dispozici pouze jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje (což velmi usnadní izolaci nakažlivých pacientů)
 • Trvat na definici maximální naplněnosti lůžkových infekčních oddělení při běžném provozu (tak aby byla garantována volná lůžka pro potřebu případné epidemie)
 • Zachovávat pestrou skladbu pacientů na odděleních (mezilidsky přenosné i nepřenosné infekční nemoci, pacienti s horečkami nejasné etiologie, vybrané neinfekční diagnózy vyžadující komplexní přístup atd.), tak aby se lékaři-infektologové neustále vzdělávali a udržovali si široký rozhled v celém rozsahu všeobecné medicíny
 • Výstavba nového pavilonu pro izolaci nemocných s VNN v Praze a další budování systému diagnostiky, transportu a míst definitivní léčby v situaci velké epidemie/pandemie
 • Ve všech nemocnicích, ve kterých je k dispozici infektolog, by měl být infektolog součástí antibiotického centra a ve spolupráci s klinickým mikrobiologem organizuje antibiotická konsilia u lůžka včetně klinického zhodnocení stavu u komplexních a polymorbidních pacientů
 • Rozvoj konziliární činnosti – nenásilnou formou přesvědčit kolegy ostatních oborů o přínosu infektologické telefonické konzultace a především konsilia u lůžka u vybraných kategorií nemocí (prezentace zajímavých kazuistik na nemocničních seminářích, nekonfrontační způsob komunikace), nejméně jednou ročně celostátní seminář pro infektology-konziliáře
 • Podpora rozvíjení soukromých infektologických ambulantních praxí
 • Podpora zapojení infektologů do péče o kriticky nemocné pacienty
 • Rozvíjení ambulantní parenterální antibiotické terapie (OPAT)
 • Intenzifikace vzdělávání infektologů (navíc k české atestaci podpora evropské infektologické atestační zkoušky - ESCMID, rozšíření spektra atestačních otázek o „mezioborové“ diagnózy, větší nabídka odborných seminářů i na mezioborová témata, nové metody vzdělávání – webináře, blogy, FOAM, free open access medical education)
 • Vzdělávání infektologa jako konsiliáře v problematice zánětlivých onemocnění v různých lokalizacích (kosti a klouby, břišní dutina a malá pánev)
 • Propagace oboru v médiích (každá infekční klinika a velké infekční oddělení uspořádá nejméně jednou ročně tiskovou konferenci na odborné téma dle zaměření kliniky)
 • Vzdělávání skupiny mluvčích oboru, kteří budou známí ve sdělovacích prostředích, budou vzájemně nahraditelní a budou schopni veřejně vystupovat a srozumitelně objasňovat aktuální problematiku oboru
 • Mediální kampaň pro propagaci očkování (nejméně jednou ročně jedna akce)
 • Propagace oboru mezi mediky (zajímavé kazuistiky, nové metody výuky, možnost stážování mediků na pracovištích)
 • Založení platformy „mladých infektologů“
 • Publikace doporučených postupů v IL i v hraničních oborech (nejméně jeden doporučený postup ročně)
 • Publikace monografií a učebnic na mezioborová témata (nejméně jedna publikace ročně)


Diskuse

Své názory můžete umístit do diskusního fóra.

příspěvky

 

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 5. 3. 2020