Úvodní stránka

Doplněk k nejdůležitějším informacím o aktuálních terapeutických přístupech
ke covidu-19

P. Chalupa, H. Rozsypal, 2. 4. 2020

      V článku nejdůležitější informace o aktuálních terapeutických přístupech ke covidu-19 jsme u Plaquenilu uvedli nežádoucí účinky léku, proto přinášíme informaci o kontraindikaci (KI) a nežádoucích účincích (NÚ) i u ribavirinu, azitromycinu a Kaletry.

Ribavirin

Důležité kontraindikace

● Těhotenství
● Kojení
● Anamnéza závažného onemocnění srdce, včetně nestabilizovaného nebo neléčeného onemocnění srdce, které se projevovalo v posledních 6 měsících.
● Hemoglobinopatie (např. talasémie, srpkovitá anémie).

Důležité nežádoucí účinky

      Některé nejčastější nežádoucí účinky ze zkušeností s přípravkem Copegus v kombinaci s peginterferonem alfa-2a nebo interferonem alfa-2a:

● Velmi časté ≥1/10: anémie, neutropenie, anorexie, deprese, insomnie, bolesti hlavy, závratě, poruchy koncentrace, dyspnoe, kašel, průjem, nauzea, bolesti v břiše, alopecie, dermatitida, pruritus, suchá kůže, myalgie, artralgie, únava, podrážděnost
● Časté ≥1/100 až <1/10: infekce HCD, bronchitida, ústní kandidóza, herpes simplex, trombocytopenie, lymfadenopatie, hypothyroidismus, hyperthyroidismus, poruchy nálady, anxieta, agrese, nervozita, pokles libida, poruchy paměti, migréna, hypestézie, hyperestézie, parestézie, tremor, poruchy chuti, noční můry, somnolence, rozmazané vidění, bolesti očí, zánět oka, xeroftalmie, návaly horka, hypotenze, zvýšené pocení, kožní poruchy, noční pocení, impotence.

Azitromycin

Kontraindikace:

      U pacientů s přecitlivělostí na azitromycin, erythromycin či jiná makrolidová nebo ketolidová antibiotika, nebo na kteroukoli pomocnou látku v přípravku.

Důležité nežádoucí účinky

● Byly popsány i závažné alergické reakce jako angioneurotický edém a anafylaxe (vzácně fatální)
● Azitromycin se z organismu eliminuje hlavně játry, tedy je třeba opatrnosti u pacientů s jaterním postižením – byly popsány případy i fulminantní hepatitidy
● Při závažném postižení ledvin (GFR <10 ml/min) dochází ke zvýšené systémové expozici azitromycinu až o 33 %
● Zvýšenému riziku srdeční arytmie a torsade de pointes mohou být vystaveni pacienti: s prolongací intervalu QT; kteří v současnosti podstupují léčbu jinými látkami o kterých je známo, že prodlužují interval QT; pacienti s narušenou elektrolytovou rovnováhou (hypokalémie, hypomagnesemie); pacienti s relevantní bradykardií, srdeční arytmií nebo závažnou srdeční nedostatečností.

KaletraTM

Kontraindikace:

●  Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku
● Těžká jaterní insuficience
● Cytochrom P450 (CYP) 3A4 je nejrozšířenější formou všech cytochromů P450 a podílí se na většině známých přeměn léčiv, které probíhají za účasti cytochromů P450 včetně preparátu KaletraTM. Kaletra obsahuje lopinavir a ritonavir, což jsou inhibitory CYP3A, tedy zvyšuje plazmatické koncentrace řady léčivých přípravků, které jsou metabolizovány CYP3A. Takovéto zvýšení plazmatické koncentrace přípravků současně podávaných s Kaletrou může zvýšit, nebo prodloužit jejich terapeutické a nežádoucí účinky. Kaletra se proto nesmí podávat společně s léčivými přípravky, jejichž clearance je vysoce závislá na CYP3A a jejichž vysoké plazmatické koncentrace by měly souvislost se vznikem závažných a/nebo i život ohrožujících příhod. Tyto léčivé přípravky uvádí souhrn údajů (SPC) o přípravku Kaletra a před nasazením Kaletry lze o nich získat potřebné informace v příbalovém letáku Kaletry nebo nejlépe v SPC.

 

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 2. 4. 2020