Úvodní stránka

Další informace ke covidu-19 hodné pozornosti

P. Chalupa, H. Rozsypal, 12. 4. 2020

Vytipování potenciálně dostupných stávajících léčivých látek proti covidu-19

      Odhaduje se, že vývoj úplně nového léčiva proti SARS-CoV-2 by mohl trvat i několik let. Vzhledem k tomu, že pro kriticky nemocné potřebujeme účinnou léčbu ihned, pozornost se proto zaměřila na látky, které jsou již známé, ale používané v jiné indikaci. Pomocí nejvýkonnějšího superpočítače na světě byla provedena analýza, díky které bylo vytipováno několik již existujících látek, jež by se mohly stát potenciálními léčivy v terapii covidu-19. Virus používá ke vstupu do buněk receptor pro angiotenzin konvertující enzym 2 (ACE-2), který je kromě plicní tkáně přítomný i v gastrointestinálním traktu. Pro interakci s tímto receptorem slouží na povrchu viru S-protein (odvozeno od výrazu spike). Vědci ze Spojených států amerických využili nejvýkonnějšího superpočítače na světě nazvaného Summit a zhodnotili vazebnou afinitu více než 8000 léčiv, metabolitů či přírodních produktů (a jejich izomerů) na komplex receptoru pro ACE-2 a S-proteinu a na samotný S-protein.

Interakce virionu SARS-CoV-2 s lidskou buňkou

 
Obr. 1: Interakce virionu SARS-CoV-2 s lidskou buňkou

      Ze 41 slibných molekul ovlivňujících komplex receptoru ACE-2 a S-proteinu byly vytipovány 4 nejslibnější, a to pemirolast, isoniazid pyruvát, nitrofurantoin a eriodiktyol. Na pomyslné první příčce se umístil pemirolast, což je antialergikum indikované v terapii bronchiálního astmatu. Na druhém a třetím místě antituberkulotikum isoniazid a chemoterapeutikum nitrofurantoin. Eriodiktyol je flavanon přítomný v trávě California yerba santa, používaný jako přírodní léčivo v terapii nachlazení a astmatu.

      Ze 30 vytipovaných molekul ovlivňujících samotný S-protein jsou dle Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) slibné 3 z nich. Je to cefarantin, hypericin a ergoloid. První dvě jsou přírodního původu a již v minulosti byl v některých studiích deklarován jejich antivirový účinek, dokonce i proti koronavirům (Chen et al.). Ergoloid je směs alkaloidů, jež se používají v terapii kognitivních deficitů a demencí.

      Pomocí rozsáhlé analýzy provedené výše uvedeným počítačem, byl tak sestaven seznam molekul, jež by se mohly stát potenciálními léčivy pro covid-19 díky vazbě na komplex receptoru ACE-2 a S-proteinu nebo díky ovlivnění samotného S-proteinu na povrchu viru.

Literatura

 1. Smith MD, Smith JC. Repurposin therapeutics for COVID-19: supercomputer-based docking to the SARS-CoV-2 viral spike protein and viral spike protein-human ACE2 interface. ChemRxivTM 2020 Mar 11, doi: 10.26434/chemrxiv.11871402.v4.
 2. Chen H, Muhammad I, Zhang Y et al. Antiviral activity against infectious bronchitis virus and bioactive components of Hypericum perforatum L. Front Pharmacol 2019 Oct 29; 10: 1272, doi: 10.3389/fphar.2019.01272.


Existuje souvislost mezi krevní skupinou A a vyšším rizikem získání covidu-19?

      Od března 2020 jsou na internetu dostupné předběžné výsledky týmu čínských vědců z univerzity ve Wu-chanu, kde byly retrospektivně zjištěny krevní skupiny (KS) od více než 2 000 nakažených novým typem koronaviru a bylo provedeno srovnání s výskytem krevních skupin v místní populaci. Zjistilo se, že u lidí s KS A je více nakažených a také je u nich tendence k závažnějšímu průběhu. V populaci ve Wu-chanu má KS A 31 %, B 24 %, AB 9 % a 0 34 %. Naproti tomu pacienti s covidem-19 měli KS A ve 38 %, B ve 26 %, AB v 10 % a 0 v 25 %.

      Výše uvedené výsledky třeba hodnotit jako předběžné a jistě nestačí k tomu, aby bylo možné z nich vyvozovat definitivní závěry. Přesto ale výzkumníci doporučují, že by zdravotnická zařízení při zavádění ochranných opatření měla brát v úvahu i KS a u lidí s KS A by bylo vhodné ke snížení možnosti nákazy posílit jejich osobní ochranu a také tuto skupinu bedlivěji sledovat včetně uplatnění razantnějších metod v léčbě. Pro zajímavost uvádíme, že v České republice má krevní skupinu A 45 % populace, O 30-35 %, B 15-20 % a AB 5-7 %.


Indikace a kontraindikace u remdesiviru

      Remdesivir je stále neregistrovaný léčivý přípravek, ale s ohledem na mimořádnou situaci, kdy pro léčbu závažného zdravotního stavu způsobeného onemocněním covid-19 není možné použít jinou alternativu registrovanými léčivými přípravky, považuje již Státní ústav pro kontrolu léčiv za doloženou jak jakost tohoto přípravku, tak jeho bezpečnost, a také Ministerstvo zdravotnictví ČR může v souladu se zákonem o léčivech povolit použití tohoto zatím nikde neregistrovaného léčiva.

      Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA, European Medicines Agency) vydala 3. dubna 2020 pokyny k použití remdesiviru „Conditions of use, conditions for distributions and patients targeted and conditions for safety monitoring adressed to member states for remdesivir available for compassionate use“, která jsou dostupná na internetu. V tomto dokumentu jsou uvedena indikační a kontraindikační kritéria použití, včetně interakcí s jinými léky a problematiky během těhotenství a kojení:

Indikace (Inclusion Criteria):

 • Podepsaný informovaný souhlas pacientem, nebo jeho zákonným zástupcem
 • Věk ≥12 let
 • Hospitalizace s potvrzenou infekcí SARS-CoV-2 metodou PCR
 • Nutnost umělé plicní ventilace (cestou endotracheální intubace, nebo tracheostomie)
 • Glomerulární filtrace ≥30 ml/min
 • Hodnoty ALT v séru ≤5× ULN – tedy maximálně do pětinásobku horní hranice normy
Kontraindikace (Exclusion Criteria):
 • Alergie na podávanou látku
 • Multiorgánové selhání
 • Použití více než jedné vasopresorické látky na léčbu septického šoku (povoleno je použití pouze jedné vasopresorické látky v nízkých nebo středních dávkách, kdy je pro pacienta výhodný inotropní efekt)
 • Hodnoty ALT v séru >5x ULN – tedy které jsou vyšší, než pětinásobek horní hranice normy
 • Renální selhání (eGRF <30 ml/min), případně dialýza, nebo kontinuální venovenózní hemofiltrace
 • Účast v jiné klinické studii, týkající se léčby covidu-19
Interakce s jinými léky: Remdesivir nepodávat s léky se signifikantní hepatotoxicitou.

Těhotenství a kojení: Zatím nejsou k dispozici žádné údaje k použití remdesiviru v těhotenství, tedy remdesivir se v těhotenství nedoporučuje. Také není známo, zda remdesivir, nebo jeho metabolity se vylučují do mateřského mléka. Také V současné době nejsou k dispozici údaje z lidské populace týkající se fertility.

 

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 12. 4. 2020