Úvodní stránka

Covid-19 a infekce HIV

R. Massmann, 2. 6. 2020

      Hned na samém počátku pandemie covidu-19 se vynořily obavy, jak toto onemocnění bude probíhat u osob žijících s HIV infekcí. V současné době již byly publikovány první výsledky observačních studií prováděných na kohortách hospitalizovaných koinfikovaných pacientů ze zemí s vysokým výskytem obou infekcí jako jsou Čína, Španělsko, Německo, Itálie, Velká Británie a Spojené Státy. Z těchto pozorování vyplývá, že neexistuje důkaz o častějším výskytu infekce covid-19 nebo o jiném průběhu tohoto onemocnění u lidí s infekcí HIV, nežli u HIV-negativních osob. Zajímavým zjištěním je, že většina případů koinfekce HIV a covidu-19 sice měla nižší věk, nežli měli HIV negativní hospitalizovaní pacienti s covidem-19, ovšem míra výskytu komorbidit byla v obou skupinách srovnatelná. V britské studii s 16 649 hospitalizovanými pacienty s covidem-19 bylo pouze 1 % osob s infekcí HIV, ale přítomnost infekce HIV neměla negativní vliv na jejich přežití (1-7).

      Současné důkazy jednoznačně ukazují, že riziko vážného průběhu covidu-19 se obecně zvyšuje s věkem, mužským pohlavím a chronickými zdravotními problémy, jako jsou kardiovaskulární onemocnění, CHOPN, obezita a diabetes. Lidé s infekcí HIV, kteří jsou na antiretrovirové terapii (ART) a mají normální počet CD4+ T-buněk a maximální supresi virové replikace, nemusí tak být na straně vystaveni zvýšenému riziku vážného onemocnění covid-19, na straně druhé je nutné si uvědomit, že u mnoha lidí s HIV jsou tyto rizikové faktory často přítomné. Například téměř polovina lidí žijících s HIV v Evropě je starší než 50 let a rovněž chronické zdravotní problémy, včetně kardiovaskulárních a chronických plicních onemocnění, jsou u nich častější nežli u osob HIV negativních. Všem HIV pozitivním pacientům je jednoznačně vhodné doporučit aktualizaci očkování proti chřipce a pneumokokům.

      Velmi málo údajů je zatím k dispozici o HIV pozitivních osobách s hlubokým imunodeficitem, protože naprostá většina dosud pozorovaných případů koinfekce covidem-19 a HIV se týkala pacientů úspěšně léčených ART, ale lze předpokládat, že počet CD4+T lymfocytů <200/µl nebo absence ART rovněž patří k rizikovým faktorům závažnějšího průběhu COVID-19. Vzhledem k tomu, že v průběhu onemocnění COVID-19 může dojít k poklesu počtu CD4+ T lymfocytů, je třeba tomuto věnovat pozornost a případně včas zahájit profylaxi oportunních infekcí.

      V současné době stále probíhá diskuse a výzkum týkající se některých antiretrovirotik, která mohou mít určitou aktivitu proti SARS-CoV-2. První randomizovaná klinická studie s lopinavirem/ritonavirem, který začal být podáván 13 dnů po nástupu příznaků, neprokázala žádný přínos oproti standardní péči u 199 hospitalizovaných dospělých pacientů se závažným covidem-19 (8). Rovněž neexistují žádné důkazy podporující použití dalšího inhibitoru proteázy darunaviru - strukturální analýza neprokázala možnost vazby darunaviru na proteázu SARS-CoV-2. Pozorování v rámci italské studie navíc ukázalo, že užívání darunaviru ani nezabraňuje infekci SARS-CoV-2 u lidí žijících s HIV, ani nechrání před zhoršováním respiračních funkcí u osob koinfikovaných HIV a SARS-CoV-2, alespoň ne v dávce 800 mg denně (9). Analýzy in silico naznačují možnost, že TDF/FTC se mohou vázat na Nsp1 protein SARS-CoV-2 (10), a dvě nerecenzované studie ukazují, že TDF a TAF mohou být inhibitory polymerázy SARS-CoV-2 (11,12), nicméně neexistují žádná in vitro data na podporu antivirové aktivity TDF/FTC proti CoV-2 (13). V současné době tak není k dispozici žádný důkaz, který by ospravedlňoval kvůli případné infekci SARS-CoV-2 změnu složení stávající antiretrovirové terapie, a rovněž neexistují žádné důkazy o tom, že by užívání antiretrovirotik v rámci PrEP chránilo před infekcí SARS-CoV-2.

      Seznam aktuálně probíhajících nebo plánovaných studií léčby covidu-19 u pacientů s HIV lze nalézt na adrese https://www.clinicaltrials.gov/ct2/results?term=hiv+covid&Search=Search.

      Závěrem připojujeme krátkou informaci o průběhu covidu-19 u HIV-1 infikovaného pacienta.

      Na Klinice infekčních nemocí Nemocnice Na Bulovce byl dosud diagnostikován jeden případ nemoci covid-19 u HIV pozitivního pacienta. Jedná se o 47letého muže, hypertonika, který je více než 10 let úspěšně léčen ART. Hodnoty posledních laboratorních vyšetření odebraných 2 týdny před propuknutím covidu-19 byly tyto: CD4+ T lymfocyty 857/µl a virová nálož 0 cc/ml. Pacient udával dvoudenní anamnézu únavy, cefalalgie, horeček a kašle, ale bez dušnosti. Diagnóza infekce SARS-CoV-2 byla potvrzena pomocí PCR z nazofaryngu. Po jednodenní domácí izolaci bylo pro rychlý rozvoj výrazné dušnosti nutné pacienta hospitalizovat. Na RTG i CT plic byly bilaterálně změny typické pro covid-19, ve sputu ještě pozitivita PCR na Streptococcus pneumoniae. První 3 dny hospitalizace byla nutná oxygenoterapie, pneumokoková infekce byla zajištěna ampicilinem, použití experimentálních přípravků nebylo nutné. Pacient byl propuštěn po 11 dnech hospitalizace se závěrem: COVID-19 se středně těžkým průběhem s bilaterální plicní infiltrací dle RTG i CT.

Reference

 1. Blanco JL et al: COVID-19 in HIV Investigators. COVID-19 in patients with HIV: clinical case series. Lancet HIV. 2020 Apr 15. pii: S2352-3018(20)30111-9.
 2. Härter G et al: COVID-19 in people living with human immunodeficiency virus: a case series of 33 patients. Infection. 2020 May 11. doi: 10.1007/s15010-020-01438-z. [Epub ahead of print]
 3. Guo W et al: A Survey for COVID-19 among HIV/AIDS Patients in Two Districts of Wuhan, China. Preprint research paper, The Lancet, 2020.
 4. Wu Q et al:. Recovery from COVID-19 in two patients with coexisted HIV infection. J Med Virol. 2020 May 13. doi: 10.1002/jmv.26006. [Epub ahead of print]
 5. Karmen-Tuohy S et al: Outcomes among HIV-positive patients hospitalized with COVID-19. medRxiv. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.07.20094797v1 (This preprint report has not been peer-reviewed.)
 6. Gervasoni C et al: Clinical features and outcomes of HIV patients with coronavirus disease 2019. Clin Infect Dis. 2020 May 14. pii: ciaa579. doi: 10.1093/cid/ciaa579. [Epub ahead of print]
 7. Docherty AB et al: Features of 16749 hospitalized UK patients with COVID-19 using the ISARIC WHO clinical characterization protocol. medRxiv preprint DOI: https://doi.org./10.1101/2020.04.23.20076042
 8. Cao B et al. A Trial of Lopinavir-Ritonavir in Adults Hospitalized with Severe Covid-19. N Engl J Med. 2020; doi: 10.1056/NEJMoa2001282
 9. Riva A et al: Darunavir does not prevent SARS-CoV-2 infection in HIV patients. Pharmacol Res. in press 2020.
 10. Wu C et al. Analysis of therapeutic targets for SARS-CoV-2 and discovery of potential drugs by computational methods. Acta Pharm Sin B. 2020 Feb 27. doi: 10.1016/j.apsb.2020.02.008
 11. Jockusch S et al. Triphosphates of the Two Components in DESCOVY and TRUVADA are Inhibitors of the SARS-CoV-2 Polymerase. bioRxiv. 2020; 22:826–8
 12. Ju J et al. Nucleotide Analogues as Inhibitors of SARS-CoV Polymerase. bioRxiv. 2020; 382:727–18.
 13. Choy KT et al. Remdesivir, lopinavir, emetine, and homoharringtonine inhibit SARS-CoV-2 replication in vitro. Antiviral Res. 2020 Apr 3;178:104786. doi: 10.1016/j.antiviral.2020.104786.

 

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 2. 6. 2020