Úvodní stránka

Mezioborové stanovisko k použití ivermectinu u pacientů s covidem-19

Mezioborové stanovisko ČSARIM, ČSIM, SIL, ČPFS ČLS JEP a SPL, 25. 2. 2021

PDF
Originální dokument PDF pod evidenčním číslem ČSARIM: 16/2021

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM) ČLS JEP
Česká společnost intenzivní medicíny (ČSIM) ČLS JEP
Společnost infekčního lékařství (SIL) ČLS JEP
Česká pneumologická a ftizeologická společnost (ČPFS) ČLS JEP
Sdružení praktických lékařů ČR (SPL)

 

      V souvislosti s výskytem informací ve veřejném prostoru o možném příznivém účinku léčebného přípravu s obsahem léčivé látky „ivermectinum“ (dále jen ivermectin) na klinický průběh pacientů s onemocněním covid-19 formulují výše uvedené odborné společnosti následující stanovisko:

1.  Ivermectin prokazuje v laboratorních podmínkách účinek na množení viru, k jeho dosažení je ale zapotřebí podat až stonásobek běžné dávky. Klinické studie s podáváním přípravku u covidu-19 vykazují protichůdné výsledky a jsou kritizovány pro malé počty pacientů a metodické chyby. Stávající stav odborného poznání neumožňuje formulovat jednoznačné doporučení k jeho podávání. Americká Společnost infekčního lékařství se vyslovila proti používání ivermectinu mimo kontrolované vědecké studie. Americký The National Institutes of Health ve svém stanovisku uvádí, že nemůže formulovat žádné doporučení pro nebo proti podávání ivermectinu u covidu-19 a nechává rozhodnutí na jednotlivých lékařích a jejich pacientech.
2.  Léčba ivermectinem představuje v současnosti (tj. ke dni vydání stanoviska) experimentální léčbu bez dostatečného množství důkazů získaných metodami medicíny založené na důkazech a nelze ji považovat za součást náležitě odborné péče v léčbě pacientů s covidem-19.
3.  Rozhodnutí o podání neregistrovaného léčivého přípravku obsahující ivermectin záleží na klinickém uvážení lékaře.
4.  Při poskytování zdravotních služeb jednotlivým pacientům může ošetřující lékař za účelem poskytnutí optimálních zdravotních služeb předepsat nebo použít i léčivé přípravky neregistrované podle zákona o léčivech za situace, kdy zároveň:
  a)  není distribuován nebo není v oběhu v České republice léčivý přípravek odpovídajícího složení nebo obdobných terapeutických vlastností, který je registrován,
  b)  jde o léčivý přípravek, který je již registrovaný v jiném státě nebo je přípravkem pro moderní terapie, jehož výrobce je držitelem povolení k výrobě dané lékové formy v rozsahu odpovídajícím povolení k výrobě hodnocených léčivých přípravků vydaným Státním ústavem pro kontrolu léčiv,
  c)  takový způsob je dostatečně odůvodněn vědeckými poznatky,
  d)  nejde o léčivý přípravek obsahující geneticky modifikovaný organismus.

 

  prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM,
předseda výboru ČSARIM

prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D., EDIC,
předseda výboru ČSIM

MUDr. Pavel Dlouhý,
předseda výboru SIL

prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.,
předsedkyně výboru ČPFS

MUDr. Petr Šonka,
předseda SPL

      22. 2. 2021

      Poděkování Mgr. Ireně Storové, MHA za konzultace k vybraným bodům stanoviska.

Poznámka:
      Mezioborové stanovisko je vydáno pod hlavičkou ČSARIM pouze z důvodu evidence v systému ČSARIM a pro potřeby citovatelné reference jednotlivých odborných společností. Váha odborného názoru participujících odborných společností je identická.

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 25. 2. 2021