Úvodní stránka

Covid-19: diagnostika a léčba mimo nemocnice

Doporučený postup Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP, 11. 3. 2021

PDF
Originální dokument PDF

      Covid-19 je akutní infekční onemocnění s převažujícím postižením respiračního traktu vyvolané virem SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2).


Epidemiologie

 • Zdrojem nákazy je infikovaný člověk s příznaky covidu-19 i bez příznaků onemocnění.
 • Přenos se děje vzdušnou cestou kapénkami a aerosolem, zejména při kašli, kýchání, řeči a zpěvu, převážně do vzdálenosti 2 metrů.
 • Zanesení nákazy do očí, nosu či úst rukama je možné, ale nákaza z kontaminovaných předmětů v prostředí se považuje za málo významnou.


Klinické projevy covidu-19

 • Inkubační doba je 2-14 dní, nejčastěji 4-6 dní.
 • Asymptomatická infekce: významná část infikovaných (asi 35-55 %) nemá žádné projevy onemocnění.
 • Respirační infekce s postižením horních a/nebo dolních cest dýchacích zahrnuje:
  • suchý dráždivý kašel (50 %)
  • dušnost (28 %)
  • bolest/škrábání v krku (20 %)
  • rýma (6 %).
  Celkové a jiné příznaky:
  • horečka (43 %)
  • únava, malátnost
  • bolesti svalů (36 %)
  • bolesti hlavy (34 %)
  • průjem (19 %)
  • nechutenství, nauzea a zvracení (11 %)
  • ztráta čichu a/nebo chuti - anosmie, dysgeusie (8 %).

      Klinické projevy ve stáří mohou být nenápadné, někdy jde o nespecifické zhoršení stavu s apatií a zmateností, závratěmi či dehydratací.

      S narůstajícím počtem nemocných přibývají doklady o možném postižení dalších orgánů: myokarditida či jiná poškození srdce a cév (někdy s arytmií či známkami srdeční slabosti), akutní poškození ledvin (vstupně také při dehydrataci), neurologické manifestace (s projevy encefalitidy či encefalopatie), významný je hyperkoagulační stav se vznikem trombóz a rizikem plicní embolie.


Průběh onemocnění

      Většina infekcí probíhá mírně a nekomplikovaně. Horečky mohou trvat dlouho (i 7-10 dnů) a jsou mnohdy vyčerpávající. Nemocniční léčbu s oxygenoterapií potřebuje 5-6 % osob. Na lůžkách intenzivní péče musí být umístěna asi 1,2 % infikovaných, důvodem je progredující dušnost s hypoxémií, tachypnoe, tachykardie, hypotenze, oligurie či porucha vědomí při oboustranné pneumonii, akutním syndromu dechové tísně (ARDS), sepsi, multiorgánovém selhání. Smrtnost (letalita) je v České republice okolo 1,7 % osob s prokázanou infekcí.

      Rizikové faktory závažnějšího průběhu a smrti: zásadní je vztah k věku, do 39 let věku zemře 0,1 % pacientů, ve věku 40-49 let 0,4 %, 50-59 let 0,9 %, 60-69 let 2,4 %, 70-79 let 10,2 %, nad 80 let 29,8 % pacientů bez jiných rizikových faktorů. Těmi hlavními jsou:

 • diabetes mellitus
 • obezita s BMI nad 30
 • arteriální hypertenze
 • CHOPN a jiná chronická plicní onemocnění, nervosvalové postižení ovlivňující dýchání
 • těžká orgánová dysfunkce kardiální, hepatální (cirhóza) nebo renální
 • závažný imunodeficit, imunosupresivní léčba, probíhající onkologická léčba

      Po vyslovení podezření na covid-19 nebo po průkazu onemocnění musí být posouzena potřebnost hospitalizace; rozvahu je třeba opakovat při změnách stavu nemocného. Důvodem k nemocniční léčbě jsou zejména:

 • dušnost
 • zchvácenost
 • dehydratace a neschopnost orálního příjmu tekutin
 • porucha vědomí
 • horečka nad 38,3 °C nereagující dostatečně na antipyretika
 • hypoxémie: SpO2 <93 % na vzduchu
 • počet dechů nad 25/min (u dětí do 2 měsíců >60/min, 2-11 měsíců >50/min, 1-5 let >40/min)
 • puls nad 125/min
 • vyšší zánětlivé markery: CRP >100 mg/l

U některých pacientů s mírnými potížemi může dojít zhruba po týdnu k prudkému zhoršení stavu s respiračním selháním.

      Při rozhodnutí o ambulantní léčbě je nutné posoudit také možnost izolačních opatření v místě bydliště a schopnost včas zareagovat na případné zhoršení stavu, pak lze doporučit:

 • izolaci pacienta - pobyt v samostatném pokoji, konzumace stravy odděleně od ostatních, omezení kontaktů s ostatními členy domácnosti na minimum, používání roušek či lépe respirátorů, časté mytí a dezinfekce rukou;
 • běžnou symptomatickou samoléčbu;
 • telefonický kontakt s ošetřujícím lékařem k posouzení známek zhoršení stavu (zvláště u rizikových osob) a indikace klinického vyšetření či hospitalizace. Nemocným s vysokým rizikem komplikací je vhodné poskytnout či doporučit pulsní oxymetr k selfmonitoringu.

      Rekonvalescence po onemocnění covidem-19 se středně závažným a těžkým průběhem bývá delší než u jiných respiračních infekcí. Pacienty obtěžuje pokašlávání, dušnost, nižší výkonnost, bolesti svalů, kloubů, hlavy a na prsou. Na chronickou únavu si stěžují více ženy a osoby s předchozím sklonem k depresi či úzkosti. Četné potíže mohou být důsledkem déle trvající intenzivní péče. Trvalé následky způsobuje pozánětlivá fibrotizace plic. Při následné péči o pacienty po covidu-19 se postupuje dle stanoviska SIL „Následná péče o pacienty s covidem-19“.


Laboratorní a zobrazovací metody

Přímý průkaz SARS-CoV-2 metodou PCR

     Jde o základní a nenahraditelný diagnostický test. Má vysokou specifitu: pozitivní výsledek testu potvrzuje, že došlo k infekci virem SARS-CoV-2. Negativní PCR test infekci zcela nevylučuje – při trvajícím podezření je vhodné odběr v odstupu 2–5 dnů opakovat. Izolační opatření se v takovém případě dodržují do výsledků druhého testu.

Přímý průkaz SARS-CoV-2 antigenním testem

     Rychlotesty k přímému průkazu antigenu mají nižší senzitivitu i specificitu než PCR (podobně jako u chřipky). Jejich výhodou je nízká cena a rychlost provedení bez potřeby transportu vzorku do laboratoře. Hodnocení výsledku:

 • pozitivní test u pacienta s příznaky covidu-19 potvrzuje diagnózu, svědčí pro větší množství viru ve vyšetřovaném vzorku a vyšší aktuální nakažlivost testované osoby
 • pozitivní test u asymptomatického pacienta je třeba ověřit PCR testem
 • negativní test infekci nevylučuje, v případě trvajícího podezření se doplní vyšetření citlivější metodou PCR.

      Vzorky pro přímý průkaz viru (metodou PCR i průkazem antigenu) se získávají z horních cest dýchacích hlubokým výtěrem z nosohltanu (tedy přes nosní dutinu). Výtěr ze zadní části orofaryngu (tedy ústy a bez dotyku mandlí) se považuje za méně výhodný. Zásadní je dobrá technika odběru: štětička se zasune do nosní dírky rovnoběžně s patrem do hloubky odpovídající vzdálenosti od nosního vchodu do úrovně vchodu do ucha, několik vteřin se ponechá na místě k nasátí sekretu a pomalu se vytahuje za současného otáčení. U symptomatických pacientů je možné použít také vzorek z přední části nosu, což je příjemnější a umožňuje samoodběr testovanou osobou. Registrované a validované jsou také PCR a antigenní testy s použitím slin.

      K výtěru se používají štětičky na plastové tyčince s jemným kartáčkem ze syntetického materiálu; nelze použít špejli ze dřeva ani vatu, které stejně jako přítomnost calcium alginatu inhibují PCR reakci. Vzorek se po odebrání skladuje při teplotě 2-8 °C (nejdéle 72 hodin) a transportuje co nejdříve do laboratoře.

Stanovení protilátek IgA/IgM/IgG

      Sérologické vyšetření se u respiračních infekcí včetně covidu-19 běžně neprovádí, protože se nehodí k průkazu akutní infekce. Protilátky se objevují až za 7-14 dnů od počátku příznaků. Osoby s asymptomatickou infekcí či s mírnými příznaky je nemusí vytvořit vůbec. Maximální hladiny protilátek IgA a IgM jsou zjišťovány ve 2.-3. týdnu, v 6.-7. týdnu obvykle vymizí. IgG protilátky dosahují vrcholu ve 3.–6. týdnu. Stanovení neutralizačních protilátek je potřebné k výběru potenciálních dárců rekonvalescentní plasmy. Pozn.: vyšetření protilátek proti SARS-CoV-2 hradí zdravotní pojišťovny pouze z indikace infektologa, imunologa a hematologa.

Vyšetření na ostatní možné původce respiračních infekcí:

 • chřipka A, B a RSV (metodou PCR, případně antigenním rychlotestem)
 • pneumokokový antigen v moči
 • legionelový antigen v moči.

     Průkaz některé z těchto infekcí nevylučuje covid-19, protože duální infekce se SARS-CoV-2 jsou možné.

Ostatní laboratorní nálezy

 • C-reaktivní protein (CRP) bývá výrazně vyšší než u jiných virových respiračních infekcí; stovkové hodnoty s jen mírnou elevací prokalcitoninu tak nemusejí být u covidu-19 pneumonie známkou bakteriální superinfekce;
 • může být leukocytóza i leukopenie; lymfopenie je častá a hodnota pod 0,8.109/l se považuje za negativní prognostický faktor;
 • vzestup D-dimerů představuje negativní prognostický faktor a možný indikátor trombózy a embolie;
 • zvýšené hodnoty urey a kreatininu mohou být známkou počínající renální insuficience, často při dehydrataci; nevýznamné jsou mírné elevace ALT, AST, LDH, CK, troponinů.

Zobrazovací metody

      Základním vyšetřením je rentgen plic. Prostý skiagram může být normální na počátku onemocnění a u mírných forem. Jindy naopak překvapí nález oboustranných plicních infiltrátů typických pro virovou pneumonii u osob s minimálními příznaky. Konzolidace a denzity mléčného skla se pozorují v obou plicních křídlech spíše na periferii a bazálně, s pozvolnou progresí a maximem 10-12 dnů od počátku příznaků. Naopak rozsáhlejší jednostranný infiltrát svědčí spíše proti diagnóze covid-19. Skiagram je potřebný také k diagnóze komplikací – např. fluidothoraxu, pneumothoraxu, superinfekce. CT plic poskytuje lepší zobrazení, ale používá se zejména s angiografií při podezření na plicní embolii.


Farmakoterapie covidu-19

      Asymptomatickým osobám s prokázanou infekcí SARS-CoV-2 se nepodává léčba žádná.

Symptomatická terapie

      U nemocných s projevy covidu-19 je základem terapie symptomů podle jejich tíže:

 • antipyretika se podávají při teplotě nad 38 °C, v dostatečné dávce, často se střídáním přípravků v průběhu dne a vždy s respektováním kontraindikací:
  • paracetamol; u dospělého pacienta 500-1000 mg v intervalu 4-6 hodin, s maximální denní dávkou 4 g. U dětí jednotlivá dávka 10-15 mg/kg s denním maximem 60 mg/kg; pacienta je třeba upozornit na obsah paracetamolu v kombinovaných přípravcích
  • ibuprofen; u dospělých osob v dávce 400 mg v intervalu 6-8 hodin, s maximální denní dávkou 1200 mg. U dětí jednotlivá dávka 5-10 mg/kg, maximální denní dávka nemá přesáhnout 40 mg/kg
  • metamizol; v dávce 500 mg 3-4krát denně, nejvýše 4 g denně, u dětí 8-16 mg/kg a dávku
  • kyselina acetylosalicylová; u dospělých dávka 500-1000 mg v intervalu 4-8 hodin, nejvýše 4 g denně. Má také účinky protizánětlivé a protisrážlivé
 • antitusika v dostatečné dávce: codein (15-30 mg 3-4krát denně, nejvýše 120 mg za den), dextromethorfan, butamirát, dropropizin, levodropropizin; v případě potřeby v kombinaci s expektorancii
 • mukolytika: acetylcystein, erdostein, ambroxol
 • bronchodilatancia: salbutamol a další rychle působící bronchodilatancia v ručním inhalátoru případně přes spacer
 • inhalace pouze v případě nutnosti a při nedostatečném účinku bronchodilatační či expektorační léčby v orální formě, resp. ve spreji
 • dekongesční a jiná nosní léčiva k lokální aplikaci: oxymetazolin, xylometazolin, nafazolin, tramazolin, fenylefrin
 • analgetika: výše uvedená antipyretika mají i analgetický účinek, lze je kombinovat např. s tramadolem či codeinem
 • oxygenoterapie je indikována při SpO2 <93 %, s cílovou hodnotou v rozmezí 93-97 %. U pacientů s chronickou respirační insuficiencí jsou práh pro zahájení oxygenoterapie i cílové rozmezí nižší
 • adekvátní hydratace s cílem vyrovnané tekutinové bilance, dostatečná výživa
 • zvlhčené prostředí
 • polohování: vyvarovat se dlouhého ležení v poloze na zádech.

Specifická terapie

 • antivirotika pro ambulantní léčbu nejsou k dispozici
 • kortikoidy se v ambulantní léčbě obvykle nepoužívají; dexamethason je indikován pouze u nemocných vyžadujících oxygenoterapii. Prednison užívají někteří pacienti až po dobu 3 měsíců po hospitalizaci pro covid-19 se závažným postižením plic k prevenci pozánětlivé fibrotizace plic
 • antibiotika se nepoužívají, protože bakteriální superinfekce v prvních 7-10 dnech nebývá. Důvodem k nasazení nejsou ani středně zvýšené hodnoty CRP, které jsou u covidu-19 běžné
 • antikoagulační léčba se při ambulantní léčbě covidu-19 nepoužívá
 • monoklonální protilátky: bamlanivimab, etesevimab, casirivimab a imdevimab jsou humánní neutralizační monoklonální protilátky, které se váží na spike protein SARS-CoV-2. Brání tak vazbě viru na receptor ACE-2 a vstupu viru do hostitelské buňky. Samostatně nebo v kombinaci jsou zkoumány v probíhajících klinických studiích. Průběžné výsledky svědčí pro použití k prevenci přechodu covidu-19 do onemocnění se závažným průběhem, potřebou hospitalizace a rizikem úmrtí u osob, u kterých je riziko progrese vysoké, dle aktuálního rozhodnutí MZ v těchto stavech:
  • stav po transplantaci solidního orgánu nebo transplantaci kostní dřeně,
  • vaskulitida s aktuálně probíhající kombinovanou imusupresivní léčbou nebo monoterapií kortikosteroidy,
  • primární nebo sekundární imunodeficit se závažnou poruchou buněčné složky imunity,
  • onkologické nebo hemato-onkologické onemocnění s aktuálně probíhající léčbou,
  • vysoce aktivní autoimunitní neurologická onemocnění (skupiny myasthenia gravis, neuromyelitis optica, roztroušené sklerózy) léčená anti-CD 20 protilátkami nebo imunosupresivy,
  • plicní hypertenze v dispenzární péči,
  • diabetes mellitus I. typu,
  • chronická renální insuficience v pravidelném dialyzačním programu,
  • BMI >40,
  • chronická obstrukční choroba ve stadiu GOLD III a IV (ve stadiu GOLD IV pouze u pacientů bez nutnosti domácí kyslíkové léčby), intersticiální plicní onemocnění v dispenzární péči, bronchiální astma na biologické léčbě,
  • trombofilní stav v dispenzární péči,
  • nervosvalová onemocnění s intermitentní nebo trvalou přístrojovou podporou ventilace.
  Aplikují se do 3 dnů od pozitivního PCR testu a do 7 dnů od počátku příznaků u rizikových osob s lehkým covidem-19, kteří dosud nevyžadují hospitalizaci pro covid-19 ani léčbu kyslíkem. Bamlanivimab je t.č. dostupný jako neregistrovaný monokomponentní přípravek pro infuzní podání v dávce 700 mg. REGN-COV2 (casirivimab + imdemivab) se podává také jednorázově.

Chronická farmakoterapie u pacientů s covidem-19

 • V chronické terapii ACE inhibitory, blokátory angiotenzinových receptorů nebo statiny je možno pokračovat, není-li indikace k jejímu přerušení z jiných příčin než covid-19.
 • Chronicky podávaná nesteroidní antiflogistika, kortikosteroidy, antiagregační či antikoagulační léčba se nevysazují.


Epidemiologická opatření

Izolace

 • Základním protiepidemickým opatřením je nařízení IZOLACE pacienta v minimální délce 14 dnů od průkazu přítomnosti viru SARS-CoV-2
  • metodou PCR nebo
  • antigenním testem u osob, které zároveň vykazují příznaky onemocnění covid-19.
 • Ukončení izolace osoby s prokázanou infekcí SARS-CoV-2: Pacient může být prohlášen za neinfekčního, pokud splňuje současně tato kritéria:
  • 14 dnů od prvního pozitivního testu
  • 3 dny od vymizení příznaků: afebrilní bez užívání antipyretik, absence či výrazné zlepšení rýmy, kašle, dušnosti či zažívacích obtíží
  Kontrolní PCR test se neprovádí – pozitivita přetrvává i řadu týdnů a není dokladem trvající nakažlivosti.

Karanténa

 • KARANTÉNA po úzkém kontaktu s infikovanou osobou trvá nejméně 14 dnů. Dle výsledku PCR testu provedeného 5.–7. den (nejpozději do 10. dne) od posledního kontaktu:
  • test negativní – karanténa se ukončí 14. den od posledního kontaktu
  • test negativní – u osoby sdílející společnou domácnost s pozitivně testovanou osobou, kdy ve společné domácnosti nelze pozitivně testovanou osobu izolovat v samostatném prostoru nebo nelze dodržet rozestup nejméně 2 metry nebo dochází k fyzickému kontaktu, se karanténa ukončuje nejdříve 21 dní ode dne, kdy byl proveden pozitivní osobě odběr prokazující přítomnost viru SARS-CoV-2
  • pokud se výjimečně nepodaří provést PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, karanténní opatření asymptomatických osob se ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu
  • test pozitivní – izolace
  • v případě rozvoje klinických příznaků covidu-19 se provede neprodleně PCR test.
 • Karanténa se nenařídí osobám, které
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba povinné izolace, nejeví příznaky covidu-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní
  • mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti covidu-19 a od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dnů. Pokud se u takové osoby vyskytnou příznaky covidu-19 ve 14 dnech od posledního úzkého kontaktu s pozitivně testovanou osobou, podstoupí PCR test na přítomnost SARS-CoV-2 a v případě pozitivity se nařídí izolace.


Zásady pro poskytování distanční péče

      Distančně je poskytována péče nerizikovým pacientům s respiračním infektem. Podezření na covid-19 či potvrzená infekce není překážkou provedení potřebného vyšetření pacienta ve vyčleněných ordinačních hodinách, v návštěvní službě nebo v pobytovém zařízení sociálních služeb, vždy za použití adekvátních osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP).

      Text odráží stav poznání a platné předpisy k 1. 3. 2021.

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 11. 3. 2021