Úvodní stránka

Rozšíření indikací pro podávání monoklonálních protilátek REGN-COV2

28. 4. 2021

      Ministerstvo zdravotnictví svým Rozhodnutím dne 23. 4. 2021 rozšířilo indikace pro podávání monoklonálních protilátek REGN-COV2 následovně:

Léčivý přípravek REGN-COV2 je určen k léčbě

 • mírného až středně závažného onemocnění covid-19
 • u dospělých a u dětí starších 12 let, vážících alespoň 40 kg
 • s pozitivními výsledky přímého testování na přítomnost viru SARS-CoV-2
 • do 10 dnů od nástupu příznaků covidu-19
 • u kterých je vysoké riziko progrese do závažné formy covidu-19;

pacient s vysokým rizikem je definován jako ten, kdo splňuje alespoň jedno z následujících kritérií:

 • index tělesné hmotnosti (BMI) nad 35 kg/m2
 • chronické onemocnění ledvin
 • chronické onemocnění jater
 • diabetes mellitus
 • primární nebo sekundární imunodeficit se závažnou poruchou buněčné složky imunity
 • imunosupresivní léčba
 • chronická obstrukční choroba ve stadiu GOLD III a IV, intersticiální plicní onemocnění v dispenzární péči, bronchiální astma na biologické léčbě nebo na léčbě systémově podávanými kortikoidy
 • plicní hypertenze v dispenzární péči
 • onkologické nebo hematoonkologické onemocnění s aktuálně probíhající léčbou; trombofilní stav v dispenzární péči
 • nervosvalová onemocnění (zahrnuje i neurodegenerativní onemocnění postihující druhotně svalový aparát a nemocné s domácí intermitentní nebo trvalou přístrojovou podporou ventilace)
 • stav po transplantaci solidního orgánu nebo transplantaci kostní dřeně
 • věk >65 let
 • věk >55 let a současně alespoň jedno z níže uvedených kritérií:
  • kardiovaskulární onemocnění
  • hypertenze
  • chronické obstrukční onemocnění plic / jiné chronické respirační onemocnění
 • věk 12-17 let a současně alespoň jedno z níže uvedených kritérií:
  • BMI nad 85. percentil pro svůj věk a pohlaví podle růstových grafů
  • srpkovitá anémie
  • vrozené nebo získané onemocnění srdce
  • porucha nervového vývoje, např. mozková obrna
  • zdravotní stav pacienta vyžadující technickou podporu, např. tracheostomii, gastrostomii nebo přetlakovou ventilaci (nesouvisející s onemocněním covid-19)
  • astma, reaktivní onemocnění dýchacích cest nebo jiné chronické respirační onemocnění vyžadující pro jeho kontrolu každodenní podání léků.

     Ostatní pravidla (žádanka, způsob podání, hlášení apod.) se nemění.

     Nemění se také indikace a pravidla pro podávání Bamlanivimabu.

      Oba přípravky je stále možné podat také pacientovi, který je hospitalizován z jiného důvodu, než je covid-19, pokud splňuje výše uvedená kritéria rizikovosti.

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 28. 4. 2021