Úvodní stránka

Informace pro atestanty a jejich školitele

J. Beneš, 26. 5. 2021

      Lékaři, kteří se připravují k atestaci, si nutně kladou otázku, zda pro ně bude platit povinnost psát atestační práci anebo ne. Až do loňského roku probíhaly atestační zkoušky z infekčního lékařství tak, že každý adept musel vypracovat atestační práci a podat ji na oddělení specializačního vzdělávání dané fakulty spolu s dalšími doklady (kopie diplomu, potvrzení o absolvovaných kurzech, povinných praxích, provedených výkonech atd.). Ústní část atestační zkoušky se vždy zahajovala rozpravou o tématu atestační práce, poté následovaly odpovědi na 3 vylosované zkušební otázky. Aktualizované atestační otázky, které používáme od r. 2019, jsou rozděleny do tří okruhů:

A) infekční nemoci tříděné podle etiologie;
B) infekční nemoci tříděné podle klinických charakteristik (podle orgánů a syndromů);
C) základy diagnostiky, terapie a profylaxe infekčních nemocí.

      V roce 2019 vydalo MZ ČR vyhlášku 282/2019 Sb., jejíž ustanovení týkající se průběhu atestačních zkoušek vstoupilo v platnost od 1. 1. 2021. Ve vyhlášce je v §12, odst. 4 napsáno:

      Ústní část teoretické části atestační zkoušky spočívá v odpovědi na 3 odborné otázky, z nichž 1 je nahrazena obhajobou písemné práce, pokud je písemná práce na základě vzdělávacího programu součástí zkoušky. Písemná práce může být nahrazena odborným článkem publikovaným v recenzovaném časopise, je-li uchazeč uveden jako první nebo korespondující autor.

      V reakci na text vyhlášky se členové SOR na konci loňského roku usnesli, že chtějí zachovat tři okruhy otázek (viz výše). Protože není možné změnit nařízení dané vyhláškou, bylo rozhodnuto zažádat MZ ČR o zrušení povinnosti odevzdávat atestační práci. Tato žádost byla odeslána na MZ ČR na začátku tohoto roku, a zatím čekáme na její vyřízení.

      Jestliže dostaneme z MZ kladné vyjádření do konce června, přestane být vypracování atestační práce požadováno počínaje letošními podzimními zkouškami. Lékaři při zkoušce si pak z každého okruhu vytáhnou jednu otázku. Toto ustanovení však bude platit jen pro lékaře zařazené do vzdělávacího programu z roku 2018.

      Na lékaře, jejichž postgraduální vzdělávání se řídí pravidly z předchozích let (VP 2015, VP 2011, VP 2009, VP 2005), se popsané změny nevztahují, protože jejich vzdělávací programy jsou již uzavřené a není možné je měnit. U nich proto trvá povinnost odevzdat atestační práci, přičemž zároveň platí i vyhláška 282/2019 Sb. To znamená, že lékaři zařazení do VP 2015, VP 2011, VP 2009 a VP 2005 budou mít atestační práci jako první otázku, a pak si vylosují již jen dvě další otázky.

      Během atestací se pravděpodobně sejdou lékaři zařazení do různých vzdělávacích programů, takže někteří si budou vybírat tři otázky a jiní jen dvě (a k tomu budou obhajovat atestační práci). Toto nejednotné uspořádání se týká většiny oborů, není to specifikum infekčního lékařství. Všechno, co zde uvádím, si můžete ověřit na Oddělení specializačního vzdělávání kterékoli lékařské fakulty.

      Další podrobnosti vám sdělíme, jakmile budou známy. Tato informace je určena především lékařům, kteří se připravují k atestaci a potřebují vědět, jestli pro ně bude psaní atestační práce (nebo článku v odborném časopise) povinné nebo ne.

      V Praze, 26. 5. 2021

  prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.,
předseda SOR v roce 2021

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 26. 5. 2021