Úvodní stránka

Podoba atestační zkoušky po roce 2021

J. Beneš, 22. 12. 2021, 4. 1. 2022

Vážení kolegové,

      dovoluji si Vás upozornit, že počínaje rokem 2022 již nebude potřeba k atestační zkoušce z infekčního lékařství předkládat atestační práci. Z MZ ČR jsem 22. 12. 2021 dostal spolehlivou informaci, že toto rozhodnutí vyjde písemně ve Věstníku MZ ČR, který bude vydán na konci ledna 2022 a vstoupí v platnost okamžitě. Informaci je třeba doplnit o upozornění, že se změna týká jen těch školenců, kteří jsou zařazeni do vzdělávacího programu 2018. Protože změna vzdělávacího programu není možná retroaktivně (je možné změnit pouze aktuální vzdělávací program), lékaři musí splnit požadavky staršího vzdělávacího programu, ve kterém jsou vedeni. Jistou možností je přehlášení školenců do aktuálního vzdělávacího programu. Dočasně tedy bude nezbytný souběh více variant zkoušení. Tato interpretace současného stavu je potvrzena zástupci Koordinační oborové rady (KOR) a Ministerstva zdravotnictví ČR.

      K předkládání atestační práce považuji za vhodné připojit ještě vysvětlující komentář. Po dlouhá léta bylo zvykem považovat odevzdání atestační práce za jednu z podmínek připuštění k atestaci. Vlastní atestační zkouška se pak skládala z praktické a teoretické části, přičemž v rámci teoretické části si uchazeč vylosoval tři otázky. Rozprava o atestační práci zpravidla předcházela teoretické části zkoušky, nepočítala se však přímo do náplně zkoušky.

      Tuto situaci změnila Vyhláška MZ ČR z roku 2018, kde se objevila formulace, že atestační otázky smějí být pouze tři, přičemž je-li požadováno psaní atestační práce, musí být jedna z těchto tří otázek věnována tématu atestační práce. Důsledkem tohoto opatření bylo, že atestanti si v letošním roce mohli vytáhnout vždy jen dvě otázky místo původních tří.

      V naší Specializační oborové radě (SOR) sestávající z přednostů infekčních klinik jsme kvůli tomu měli koncem roku 2019 rozsáhlou diskuzi. Nakonec jsme se usnesli, že potřeba zkoušet atestanty ze tří různých otázek je pro nás cennější než požadavek na psaní atestační práce. Požádali jsme proto cestou akreditační komise (prim. Kümpel) o zrušení atestační práce a ministerstvo nám tímto způsobem vyhovělo.

      Osobně mě i některé další členy SORu zrušení atestační práce mrzí. Jsme si vědomi, že je to pro atestanty zátěž navíc, ale na druhé straně je to pro některé mladé lékaře jediná příležitost, kdy si uvědomí, jak je důležité umět se písemně vyjadřovat, dávat si pozor na přesné formulace, umět pracovat s datovými soubory, správně citovat použité literární zdroje atd. Zrušení povinnosti psát atestační práci se v budoucnu může projevit snížením ochoty publikovat zajímavosti z vlastní praxe a ochuzením odborné komunikace v rámci oboru.

      V každém případě už je rozhodnuto a život jde dál.

      Druhý problém, o němž jsme jednali s nadřízenými orgány, se týkal možnosti posunout termín povinných předatestačních stáží podle potřeb mateřského pracoviště, což je důležité pro úspěšné zvládání vysokých nároků na infekční oddělní v době dlouhodobé koronavirové epidemie. Jde především o to, aby doba strávená na infekčních odděleních před zkouškou z kmene byla uznána jako součást započitatelné praxe. Zatím tento problém není uspokojivě vyřešen, ví se o něm a je snaha ho řešit. Z ministerstva však nepřišly jednoznačně formulované instrukce, takže doporučuji případně poslat individuální žádost s patřičným zdůvodněním na fakultu, která bude atestace pořádat.

      Přeji Vám za sebe i za všechny členy SOR krásné Vánoce a hodně štěstí v novém roce 2022

  Prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
předseda SOR pro rok 2021

P.S. V příštím roce přechází funkce předsedy SOR v souladu s dlouhodobým rozpisem na doc. MUDr. Luďka Rožnovského, CSc., přednostu Kliniky infekčního lékařství FN Ostrava a LF Ostravské univerzity.

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 22. 12. 2021, doplnění 4. 1. 2022