Úvodní stránka

Doporučení pro očkování proti rotavirovým infekcím v České republice

Aktualizované doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP

Autoři:

prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové, Česká vakcinologická společnost ČLS JEP
MUDr. Pavel Kosina, Ph.D. Klinika infekčních nemocí, FN a LF UK, Hradec Králové, Společnost infekčního lékařství ČLS JEP
MUDr. Hana Cabrnochová, MBA Dětská ordinace Libuš, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost
MUDr. Helena Ambrožová, Ph.D. Klinika infekčních nemocí, 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha, Společnost infekčního lékařství ČLS JEP
MUDr. Jiřina Dvořáková Zdravotnické středisko Dubina, v.o.s., Pardubice, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost
doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc. Klinika infekčních nemocí, 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha, Společnost infekčního lékařství ČLS JEP
MUDr. Ctirad Kozderka Ordinace v Kralovicích a v Žihli, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost
prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. Ústav epidemiologie Fakultní nemocnice Plzeň, Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP
prof. MUDr. Roman Prymula, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví ČR, Česká vakcinologická společnost ČLS JEP
MUDr. Alena Šebková Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost, Plzeň-Vinice, Odborná společnost praktických dětských lékařů
MUDr. Zuzana Vančíková, CSc. Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Česká pediatrická společnost

Datum vydání: 24. února 2014

Datum aktualizace: 10. prosince 2019


Úvod

      Rotaviry patří celosvětově mezi nejčastější původce akutní gastroenteritidy (RVGE) u dětí mladších 5 let. Téměř každé dítě mladší 5 let je infikováno, nejčastěji v kojeneckém věku. V Evropě umírá kvůli rotavirům ročně kolem 230 dětí mladších 5 let, 87 tisíc je hospitalizováno a 700 tisíc dětí tohoto věku je ročně ambulantně ošetřeno. Světová zdravotnická organizace zařadila prevenci rotavirových onemocnění mezi své priority v globálním očkovacím akčním plánu do roku 2020.

      V letech 2008–2018 bylo v rámci systému pro hlášení infekčních onemocnění v ČR (EpiDat, od roku 2018 ISIN) hlášeno celkem 63 303 případů rotavirových gastroenteritid (RG, incidence 54,7/100 000 obyvatel) s velmi mírně stoupajícím trendem počtu případů. Nejvyšší průměrná věkově specifická incidence byla ve věkové skupině 0–1 rok: 783,3/100 000 obyvatel; ve skupině 1–4 roků: 617,2/100 000 obyvatel a skupině 5–9 let:153,2/100 000 obyvatel. V letech 2008-2018 bylo hospitalizováno 49 250 osob (77,8 %) a bylo zaznamenáno celkem 28 úmrtí.

      Rotaviry jsou v ČR nejčastějším původcem průjmových onemocnění u dětí do 2 let věku. Problémem monitoringu epidemiologických dat je především značná podhlášenost díky různým metodám dohledu či laboratorní diagnostice. Rutinní testování komunitních rotavirových infekcí není ambulantně prováděno, hlášené případy nákaz vycházejí zejména z laboratorních výsledků u hospitalizovaných dětí s gastroenteritidou. Reálně lze tedy předpokládat podstatně vyšší incidenci. Údaje o celostátních počtech nozokomiálních rotavirových infekcí chybějí.

      V České republice je pro RVGE hospitalizováno ročně 3-5 tisíc dětí mladších 5 let, odhadem 26-42 tisíc vyhledá lékařskou pomoc a cca u 120-160 000 pacientů probíhá infekce mírně bez vyhledání lékařského ošetření. I přes dobrou organizaci systému hlášení infekčních onemocnění v ČR (EpiDat, ISIN) lze považovat tyto odhady incidence komunitní rotavirové infekce za nekompletní a podhodnocené. Narůstající význam rotavirových infekcí lze pozorovat u starších osob, resp. u dospělých osob dlouhodobě hospitalizovaných v zařízeních sociální péče.

      RV infekce postihují plošně malé děti mladší 5 let věku a kromě závažných celkových onemocnění a poruch buněčné imunity není znám jiný rizikový faktor predikující závažný průběh a dehydrataci, který by umožňoval selektivní vakcinaci rizikových skupin. Zlepšení sanitace a hygienických podmínek má minimální dopad na prevenci vzniku RVGE. Jiné metody prevence (pasivní imunizace, probiotika) mají krátkodobou nebo žádnou účinnost a nejsou využívány. Rehydratační léčba a dobrá péče o děti s RVGE je v Evropě běžná, přesto jsou RV významnou příčinou morbidity a hospitalizací průjmových onemocnění všech evropských zemí. RV vakcinace v raném věku, před první epizodou RVGE, může zabránit závažným průběhům a následkům u zdravých dětí (podobně jako prodělaná RVGE snižuje frekvenci následných RVGE a jejich klinickou závažnost) a současně snížit expozici starších osob, které jsou s nemocnými dětmi v častém kontaktu.

      Hlavním cílem RV vakcinace v ČR je prevence závažných RVGE u kojenců a malých dětí, snížení morbidity, snížení počtu hospitalizací, ambulantních vyšetření a nozokomiálních rotavirových infekcí.


Dostupné vakcíny

      Od roku 2006 jsou v České republice registrovány dvě živé oslabené očkovací látky – pentavalentní vakcína RotaTeq (Sanofi Pasteur MSD) a monovalentní vakcína Rotarix (GSK). Další dvě rotavirové vakcíny RotavacTM a RotaSiilTM nejsou v ČR dostupné. RotaTeq je určen k podání dětem ve věku od 6 do 32 týdnů. Schéma sestává ze tří dávek podaných v intervalu minimálně 4 týdny. K dosažení plného účinku je nezbytné podání všech tří dávek. Vakcína Rotarix je určena k podání dětem ve věku od 6 do 24 týdnů. Schéma sestává ze dvou dávek, podaných v intervalu minimálně 4 týdny. K dosažení plného účinku je nezbytné podání obou dávek. Obě vakcíny jsou určeny výhradně pro perorální podání.

      RotaTeq obsahuje pět živých humánně bovinních rotavirových reasortant: genotyp G1, G2, G3, G4 a P1 A[8]. Rotarix obsahuje atenuovaný původně lidský kmen genotypu G1P[8].

      Účinnost vakcín je obdobná, přesné porovnání podle shodných kritérií nebylo provedeno. I přes postmarketingově dokumentované nízké riziko intususcepce (cca 1-5/100 000 očkovaných dětí) zůstává WHO univerzální doporučení k vakcinaci beze změny.


Kontraindikace očkování a zvláštní upozornění

      Očkování je kontraindikováno u dětí s hypersenzitivitou na látky obsažené ve vakcíně, hypersenzitivitou po předchozím podání RV vakcíny, u dětí s předchozí anamnézou intususcepce nebo s vrozenou malformací gastrointestinálního traktu predisponující k intususcepci. Očkování je dále kontraindikováno u dětí s těžkou kombinovanou imunodeficiencí. Očkování je třeba odložit u kojenců s akutním průjmem, zvracením nebo akutním závažným horečnatým onemocněním.


Doporučení pro očkování proti rotavirovým infekcím

      Uvedené odborné společnosti na základě dat surveillance rotavirových gastroenteritid v České republice, v souladu se současnými poznatky a dostupnosti vakcín, doporučují pro očkování proti rotavirovým infekcím.

 

Zpět
Odborné dokumenty
Úvodní stránka

SIL © 21. 9. 2020