Úvodní stránka

Epidemie spalniček na Ostravsku

L. Petroušová, L. Rožnovský, P. Širůček, 8. 5. 2017
Teze z přednášky z XIX. setkání přednostů a primářů infekčních klinika oddělení v Černém Dole

Výskyt spalniček

V lednu a únoru 2017 bylo hlášeno více než 1 500 případů spalniček ze 13 zemí EU/EEA,
nejvíce z Itálie (684), Rumunska (317) a Německa (223)
Česká republika:

 • 2014: Ústecký kraj: 222 nemocných – většinou ročníky 1970-79
 • 2015: 9 případů
 • 2016: 7 případů z toho 5 importů

Moravskoslezský kraj:
Situace k 2. 5. 2017:

 • Celkem 77 případů – většina z Ostravy
 • 72 laboratorně potvrzeno
 • 12 zdravotničtí pracovníci

Výskyt spalniček

Obr. 1. Výskyt spalniček

Zdroj: https://www.khsova.cz/01/index.php


Historie vakcinace v ČR

Pravidelná jednodávková:

 • 1969 (září): děti narozené 1968 starší 10 měsíců
 • 1970: posun věkové hranice na 12 měsíců
Mimořádná vakcinace dětí k podchycení nevakcinovaných a non–responderů:
 • 1975–78: děti prvních tříd
 • 1979–81: děti osmých tříd
 • 1982: pravidelná dvoudávková vakcinace a posun věkové hranice na 15 měsíců
Očkovací látky:
 • 1969–1987: Movivac
 • 1987–1994: Mopavac
 • březen 1995–2009: Trivivac
 • září 2009: Priorix


Soubor hospitalizovaných pacientů

14. 2. 2017 (1. pacient) – 28. 4. 2017
Hospitalizováno celkem: 52 pacientů
Věková struktura: od 3 měsíců do 54 let
Doba hospitalizace:

 • nekomplikované: 4 dny
 • komplikované: 2–3 týdny

Skupina Počet Průběh Komplikace
Neočkované děti 23 (44 %) plně vyjádřeno 1x pneumonie
1x obraz septického šoku - intraoseální zajištění
Neočkovaní dospělí  4 (8 %) plně vyjádřeno 2x pneumonie
Dospělí narození 1969-1981 12 (23 %) neúplný klinický obraz 2x pneumonie
1x otitida
Dospělí narození 1982 a mladší 13 (25 %) většinou mitigovaný 1x pneumonie
1x hepatitida


Klinický obraz

 1. stadium - katarální:
  • hyperpyrexie
  • gastrointestinální obtíže
  • dehydratace
  • akutní infekce HDC
 2. stadium - exantémové:
  • exantém: celotělový – od hlavy na celé tělo, enantém, aftózní eflorescence v dutině ústní, Koplikovy skvrny
  • konjunktivitida
  • horečka – špatně reaguje na antipyretika
  • dehydratace
  • kašel - laryngotracheální, bronchitidy – spastické
  • neklid dítěte až apatie

Exantém u spalniček

Exantém u spalniček

Exantém u spalniček

Obr. 2-4. Exantém u spalniček

Komplikace: pneumonie intersticiální: 6 pacientů – vždy nutnost kyslíkové terapie, bez UPV

Rentgenový obraz spalničkové pneumonie

Obr. 5.-6. Rentgenový obraz spalničkové pneumonie u dítěte a u dospělého


Diagnostika

Doporučeno: sérologicky: ELISA IgG, IgM, možno i PCR
Vlastní zkušenosti:

 • ELISA IgG, IgM, KFR, PCR
  • Neočkovaní
   – většina měla IgM protilátky, 2 kojenci v době exantému negativní (2. odběr pozitivní)
  • Očkovaní
   – vždy IgG, IgM nízké, vzestup při odběru s časovým odstupem
 • PCR: virus prokázán ve stěru z nosohltanu, stěru z morfy z dutiny ústní, z moče, ze sputa
 • Určení genotypu: B3 (odesláno přes NRL do Kochova institutu v Berlíně)


Izolace

Vyhláška: Izolace pacienta po dobu 7 dnů po objevení se exantému. Izolace se provádí podle klinické závažnosti a epidemiologických rizik. Postup při izolaci upravuje jiný právní předpis vyhláška 306.
Infekčnost – ve vyhlášce do 4 dnů od začátku exantému
Praxe: při dobrém stavu: hospitalizace do 5. dne, izolace doma do 7.dne
Legislativa:

 • 473/2008 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. prosince 2008 o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce ve znění vyhlášek č. 275/2010 Sb. a č. 233/2011 Sb.
 • Vyhláška č. 306/2012 Sb. Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče


Prevnece/profylaxe

Prevence/profylaxe očkováním

 • Osoba poskytující péči zajistí očkování vnímavých fyzických osob k nákaze spalničkami (dětí, kterým nebyly podány alespoň dvě dávky očkovací látky), u kterých ještě neuplynuly 3 dny od posledního styku s nemocným. Expozice spalničkám není kontraindikací očkování.
 • Dětem od 9 měsíců.
 • V případě, že není vyhlášeno mimořádné očkování pro oblast se zvýšeným výskytem spalniček nebo se nejedná o pravidelné očkování v rámci národního imunizačního programu, očkování není hrazeno a očkovaný jedinec si ho musí sám zaplatit.

Profylaxe imunoglobulinem

 • Osoba poskytující péči zajistí podání normálního lidského imunoglobulinu (NLIG) dětem do 15 měsíců věku (neočkovaným), osobám s trvalou kontraindikací, těhotným ženám a osobám s imunosupresí, které byly v kontaktu s možným, pravděpodobným nebo potvrzeným případem spalniček, a to dle souhrnu údajů o přípravku.
 • Neuvedena doba ani dávka podání.
 • V SPC není indikace (pouze hypogamaglobulinémie), ani dávka. Jediný imunoglobulin, který má hrazenou prevenci infekčním nemocem – Igamplia 160 mg/ml.
 • Dávkování
  • základní: 0,25 ml/kg,
  • pro osoby s výraznější imunosupresí: 0,5 ml/kg,
  • do 7.dne od kontaktu (Doporučení České vakcinologické společnosti).
 • Aplikace imunoglobulinu přináší problémy
  • zároveň imunosuprese – další očkování je možno až za 3 měsíce, (novorozence – posunutí hexavakcíny, problém pertusse)
  • otázka obsahu specifických IgG v jednotlivých NLIG
  • otázka indikace vzhledem k tomu, že někteří nemocní jsou i s dostatečnou hladinou specifických IgG


Vnímavost

Sérologický přehled

Sérologický přehled 2001, 2013

Sérologický přehled 2001, 2013

Obr. 7. Sérologický přehled 2001, 2013

Zdroj: http://www.zuusti.cz/wp-content/uploads/2015/04/SP-2013-vnit%C5%99ek-do-TISKU.pdf (ve formátu .pdf)

Personál kliniky

 • Zdravotničtí pracovníci + uklízecí firma: celkem 82 osob
 • Sérologie vyšetřena u 73 osob
 • Očkování:
  • 9 osob bez vyšetření
  • 9 osob s negatitou IgG: ročník narození: 1968-1976
 • 2 osoby pozitivní IgM – 1 nejspíše mitigovaný průběh onemocnění, 1 falešná pozitivita
 • Onemocnění: 1 zdravotní sestra
 • Péče o pacienty: osobní ochranné pomůcky – ústenka, rukavice

Závěr

Spalničky – závažné onemocnění, vakcinace je účinná a smysluplná
Problém představuje

 • profylaxe kontaktů – zvláště imunoglobulinem
 • povinná hospitalizace nekomplikovaných případů při narůstajícím počtu nemocných


Související odkaz

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 8. 5. 2017