Úvodní stránka

Klinická charakteristika covidu-19 na Klinice infekčních nemocí Nemocnice na Bulovce - předběžná data

R. Massmann, 29. 4. 2020

Úvod

      Koronavirová nemoc-19 (covid-19) je zcela nové infekční onemocnění, které primárně postihuje dýchací cesty a plíce a u řady nakažených osob se manifestuje jako pneumonie s těžkým a život ohrožujícím průběhem. Celá společnost a zdravotnictví se v uplynulých měsících připravovaly na katastrofické scénáře šíření infekce, jak naznačoval vývoj v některých postižených zemích. Infekční kliniky a oddělení spolu s anesteziologicko-resuscitačními lůžkovými zařízeními měly čelit prvnímu náporu nemocných v přicházející epidemii. První diagnostikované případy se v České republice objevily 1. března 2020 a pacienti byli umístěni na Infekčním oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a na Klinice infekčních nemocí Nemocnice na Bulovce v Praze. [1]

      Nemocnice Na Bulovce patří k zařízením s nejvyšším počtem přijatých pacientů s covidem-19. Analýza případů vzhledem k poměrně reprezentativnímu vzorku přispívá k poznání poměrů v celé ČR. Rychlá informace je důležitá k dokreslení aktuálního obrazu koronavirové krize. Předložené první statistické zhodnocení klinických charakteristik však musí být chápáno jako předběžné. Definitivní zpracování s dalšími detaily a souvislostmi jsou náplní atestační práce a budou prezentovány na XXIV. česko-slovenském kongresu o infekčních nemocech v říjnu tohoto roku.


Soubor a metody

      Retrospektivní studie se opírá o soubor pacientů hospitalizovaných na Klinice infekčních nemocí Nemocnice na Bulovce v období od 1. 3. 2020 do 24. 4. 2020. Za toto období bylo u nás na klinice hospitalizovano 106 pacientů, z nichž 11 pacientů zemřelo. Průměrný věk zemřelých byl 81 let. Ke dni 24. 3. 2020 zůstává 15 hospitalizovaných pacientů: 5 na jednotce intenzivní péče a intermediární péče a 10 na standardních odděleních.

      Kritérium diagnózy byla užívána polymerázová řetězová reakce (PCR) z výtěru z nosohltanu. Údaje o pacientech byly získány ze standardní lékařské dokumentace.

      Průměrná délka hospitalizace činila 10,42 dne (od závažných případů na umělé plicní ventilaci až po asymptomatické osoby kvůli izolaci na začátku sledovaného období). Umělou plicní ventilaci si od začátku doposud vyžádalo 18 pacientů. Rozložení nemocných podle věku (respektující stratifikaci užívanou ve statistikách MZ ČR) ukazuje tabulka 1 a graf 1. Mezi přijatými pacienty bylo pouze 1 dítě, které mělo lehký průběh bez komplikací. Jednalo se o krátkou hospitalizaci, kde převládaly izolační důvody. Padesát procent pacientů bylo starších šedesáti pěti let. Největší počet hospitalizovaných pacientů byl mezi 75-84 lety. Mezi nemocnými lehce převažovali muži (58,9 %) - viz graf 2.

Tabulka 1. Rozložení pacientů dle věku

Age 0-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 84+ Total
Number of patients 1 3 4 12 14 19 17 24 12 106

 

Graf 1. Rozložení pacientů podle věku

 

Graf 2. Rozložení pacientů podle pohlaví

 


Výsledky

Úmrtí

      Ze 106 hospitalizovaných pacientů zemřelo 11 (11,6% letalita). Devíti z nich bylo více než 75 let. Průměrný věk zemřelých byl 81 let. Rozložení úmrtí dle věku shrnuje tabulka 2 a graf 3.

Tabulka 2. Rozložení úmrtí dle věku

Age 0-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 84+ Total
Number of patients 1 3 4 12 14 19 17 24 12 106
Number of deaths 0 0 0 0 0 1 1 5 4 11

 

Graf 3. Rozložení úmrtí podle věku

 

Léčba

      Léčbu hydrochlorochinem (Plaquenil) s azitromycinem podle doporučeného postupu [2] dostalo 46 pacientů, šest pacientů bylo léčeno pouze hydroxychlorochinem, 27 pacientů bylo zajištěno jinými antibiotiky pro podezření na bakteriální superinfekci - viz tabulka 3 a graf 4

Tabulka 3: Léčba

Therapy Total number of patients
Plaquenil + azithromycin 41
Plaquenil 6
Plaquenil + antibiotics 4
Plaquenil + azithromycin + antibiotics 27

 

Graf 4. Léčba

 

Komorbidity

      Výskyt komorbidit u našich pacientů uvádí tabulka 4 a graf 5.

Tabulka 4: Komorbidity

Comorbidities Total number of patients
High blood pressure 53
Chronic lung obstructive disease 15
Chronic heart disease 24
Asthma bronchiale 8
Diabetes mellitus type 2 21
Liver disease 3
Cancer 9
Chronic renal insufficiency 9
Immobilization 3
Dementia 3
Atrial fibrillation 4
Cardiac valve disease 1
Dyslipidemia 10
Hypothyroidism 5

 

Graf 5. Komorbidity

 

      Body mass index (BMI) je uveden tabulce 5 a grafu 6. Čtyřicet pacientů trpělo nadváhou nebo obezitou. Váha nebo výška nebyla uvedena u dvaceti pacientů.

Tabulka 5: Vliv BMI

Status BMI Total number of patients
Underweight 0
Normal 46
Overweight 26
Obesity 14
Not available 20

 

Graf 6. BMI

 

Tíže klinického stavu

      Závažnost klinického stavu při příjmu byla hodnocena jako

  • mild: flu like syndrom
  • mild-severe: průkaz intersticiální pneumonie (RTG+ / poslechový nález / CT+), oxygenoterapie
  • severe: nutnost intenzivní péče, UPV.

      Vzájemný poměr pacientů podle tíže onemocnění uvádí tabulka 6 a graf 7.

Tabulka 6: Tíže klinického stavu

Severity Total number of patients
mild 72
mild-severe 31
severe 3

 

Graf 7. Tíže klinického stavu

 


Diskuse a závěr

      Diskuse a závěry jsou uvedeny v atestační práci a budou prezentovány na Česko-Slovenském kongresu v říjnu tohoto roku.


     

Literatura

  1. H. Rozsypal H. Poznámky k výskytu infekce SARS-CoV-2 v ČR k 5. březnu 2020. Dostupné z: https://infektologie.cz/zprava20-23.htm.
  2. Kümpel P, Holub M, Roháčová H, Plíšek S. Doporučený postup SIL ČLS JEP léčby pacientů s prokázanou infekcí COVID-19. Vydáno 11. 4. 2020. Dostupné z: https://infektologie.cz/zprava20-47.htm.

 

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 29. 4. 2020