Úvodní stránka

Mezioborové stanovisko k použití monoklonálních protilátek v léčbě a postexpoziční profylaxi covidu-19

10. 9. 2021

Východiska

      Monoklonální protilátky (MAB) proti covidu-19 jsou rekombinantní humánní neutralizační protilátky proti různým epitopům receptor binding domény (RBD) spike proteinu SARS-CoV-2, které brání vazbě viru na ACE2 receptor hostitelské buňky.

      V klinických studiích prokázaly MAB (bamlanivimab, etesevimab, casirivimab, imdevimab) účinnost proti progresi covidu-19 do závažné formy vyžadující hospitalizaci u osob ve zvýšeném riziku závažného průběhu onemocnění, pokud jsou podány v časné fázi nákazy. V případě kombinace casirivimabu s imdevimabem jsou k dispozici doklady o účinnosti v postexpoziční profylaxi. Vzhledem k převažujícímu výskytu varianty delta v ČR již nesmí být používán bamlanivimab jako monokomponentní přípravek, ale jedině v kombinaci s etesevimabem. Kombinace bamlanivimabu s  etesevimabem není účinná proti variantám SARS-CoV-2 P.1/gamma (brazilská) a B.1.351/beta (jihoafrická), které se ale v  době vzniku tohoto stanoviska v ČR prakticky nevyskytují. Kombinace casirivimabu s imdevimabem si zachovávají neutralizační aktivitu proti variantám alpha, beta, gamma, delta (včetně delta + K417N), epsilon, iota, kappa i lambda.

      Stanovisko nově zohledňuje výsledky fáze 3 klinické studie COV-2067 (NCT04425629) a doporučuje redukci dávky casirivimabu a imdevimabu z 1200mg mg+ 1200 mg na 600 mg + 600 mg v léčebné indikaci, bere v úvahu závěry studie COV-2069 (NCT04452318) se subkutánním podáním casirivimabu a imdevimabu v profylaxi.

      Stanovisko neřeší podávání casirivimabu s imdevimabem u imunokompromitovaných vysoce rizikových pacientů přijímaných do nemocnice se závažným až kritickým průběhem covidu-19.


Indikace

      Vymezuje indikace a konkretizuje zůsob podání monoklonálních protilátek

A. V léčbě by měly být poskytnuty všem pacientům s prokázaným mírným a středně těžkým covidem-19, kteří jsou ve vysokém riziku progrese do závažného onemocnění včetně hospitalizace nebo smrti, pokud splňují kritéria uvedená ve "stanovisku".

B. V postexpoziční profylaxi by měly být podány všem osobám neočkovaným nebo s předpokladem neúčinného očkování, které byly v kontaktu s osobou infikovanou SARS-CoV-2 a splňují současně podmínky, které poukazují na vysoké riziko progrese do závažné formy covidu-19, popř. i hospitalizace.


Aplikace

      Oddíl III. Způsob použítí MAB upřesňuje konkrétní podmínky a způsob aplikace MAB a uvádí personální a prostorové požadavky.

      Obvyklé dávky MAB pro dospělého pacienta podané v jednorázové infuzi jsou

 • 600 mg casirivimabu a 600 mg imdevimabu
  NEBO
 • 700 mg bamlanivimabu a 1400 mg etesevimabu

      MAB se podávají nitrožilně společně v jednom vaku obvykle ve 100 ml 0,9% NaCl po dobu cca 30 minut. V případě postexpoziční profylaxe lze aplikovat casirivimab s imdevimabem i subkutánně.

      Podání casirivimabu s imdevimabem lze opakovat v případě trvající expozice SARS-CoV-2 za 4 týdny v poloviční dávce.


Nositelé mezioborového stanoviska

      Mezioborové stanovisko je dokumentem společně vydaným devíti odbornými společnostmi.

 • Společnost infekčního lékařství (SIL) ČLS JEP
 • Česká pneumologická a ftizeologická společnost (ČPFS) ČLS JEP
 • Sdružení praktických lékařů ČR (SPL)
 • Společnost všeobecného lékařství (SVL) ČLS JEP
 • Česká společnost alergologie a klinické imunologie (ČSAKI) ČLS JEP
 • Česká společnost pro orgánové transplantace (SOT) ČLS JEP
 • Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM) ČLS JEP
 • Česká společnost intenzivní medicíny (ČSIM) ČLS JEP
 • Česká neurologická společnost (ČNS) ČLS JEP

      Podepsáni jsou předsedové zúčastněných odborných společností:


Úplný text

      Úplný text (ve formátu .pdf)


Odkaz

     Formát pro citování:

 • Mezioborové stanovisko k použití monoklonálních protilátek v léčbě a postexpoziční profylaxi covidu-19. Vydáno 30. srpna 2021. (citováno ... . ... . 202..) Dostupné z: https://infektologie.cz/zprava21-47.htm

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 10. 9. 2021