Úvodní stránka

Změny týkající se atestačních prací z infekčního lékařství od jara 2022

L. Rožnovský, 26. 1. 2022

     Ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví (Částka 1, z 21. ledna 2022, strana 9) byla ve vzdělávacím programu pro specializační obor Infekční lékařství z roku 2018 odstraněna povinnost vypracování písemné práce a její obhajoby jako jedné z 3 otázek při atestační zkoušce. Atestující lékař si bude při atestaci vybírat 3 otázky, vždy po jedné ze všech 3 okruhů A, B a C (Nové otázky k atestaci z infekčního lékařství).

      Povinnost vypracování písemné práce trvá pro lékaře, kteří jsou zařazeni do starších vzdělávacích programů pro specializační obor Infekční lékařství z roku 2015, 2011 a 2010 . Atestační práci může nahradit obhájená dizertační práce nebo článek, který publikoval atestující lékař jako první autor v recenzovaném odborném časopise. Atestační práce nahrazuje jednu teoretickou otázku, další 2 otázky jsou vybrány dvoukolovou volbou, nejdříve se určí 2 ze 3 okruhů otázek A, B a C, s následnou volbou vždy jedné otázky z vybraných okruhů.

      Nadále platí požadavky na atestační práci (Pravidla pro atestační práce pro jarní termín atestací 2020) s mírnou modifikací pro jarní atestace v roce 2022 v Ostravě.

      Téma zadává školitel (primář), schvaluje garant z Lékařské fakulty Ostravské univerzity, která pořádá jarní termín atestací v roce 2022 (ludek.roznovsky@fno.cz).

      Rozsah práce:

 • minimálně 20 stran standardního textu (nepočítá se titulní strana), tj. aspoň 36 000 znaků (včetně mezer)
 • maximálně 40 normostran včetně literatury, tabulek i obrázků.

      Členění práce:

 • Obsah
 • Teoretická část (literární rešerše, analogie Přehledného článku)
 • Vlastní zkušenosti (analogie Původní práce)
 • Diskuze (porovnání vlastních výsledků s údaji z literatury)
 • Závěr
 • Literatura
 • (lze přidat Přílohy – nejsou však povinnou součástí práce)

      Poměr Teoretické části a Vlastních zkušeností by měl být zhruba 1:1.

      Počet literárních pramenů: obvykle 20-40. Způsob citování musí být stejný jako v oborovém časopise Klinická mikrobiologie a infekční lékařství.

     Práce musí

 • být logicky uspořádána a členěna;
 • citovat literární zdroje, z nichž autor čerpal;
 • obsahovat vlastní úvahy a případně komentáře (jako součást Diskuze).

     Nejčastější chyby, kterých se atestující lékaři dopouštějí, jsou v souboru Nejčastější chyby při psaní atestační práce. Upozorňujeme, že předložená práce je vizitkou atestujícího lékaře, ukázkou jeho připravenosti absolvovat zkoušku, ale je také vizitkou jeho školitele.

     Atestační práci je podle platné legislativy nutné odevzdat nejpozději 6 týdnů před termínem atestace, tj. do 23. 3. 2022. Odevzdává se 1 vlastnoručně podepsaný výtisk práce v pevné nebo kroužkové vazbě na

Oddělení specializačního vzdělávání,
Děkanát Lékařské fakulty,
Ostravská univerzita,
Syllabova 19,
703 00 Ostrava-Vítkovice

a elektronická forma práce zaslaná jako příloha emailu – kontakt Ing. Mirka Martinková, mirka.martinkova@osu.cz. Atestační práci posuzují všichni členové zkušební komise.

      Jestliže atestující lékaři pošlou práci v elektronické podobě garantovi s aspoň dvouměsíčním předstihem před termínem atestace, mají nárok na předběžné přečtení a zhodnocení garantem (nebo podle rozhodnutí garanta i jiným členem zkušební komise); tím se atestující lékař může předem ujistit, že předkládaná práce je dostatečně kvalitní, případně může ještě opravit některé nedostatky.

  doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc.
garant oboru Infekční lékařství Lékařské fakulty Ostravské univerzity

 

Dokument .docx  .docx

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 26. 1. 2022