Zpět na úvodní stránku

Postup při přijetí pacienta s horečkou ebola na Infekční kliniku Nemocnice Na Bulovce

H. Rozsypal, H. Roháčová, J. Kulichová, 27. 10. 2014

     Uvedený článek obecně shrnuje naše představy o přijetí pacienta s vysoce nebezpečnou nákazou (VNN), konkrétně hemoragickou horečkou ebola. Příjem takového pacienta byl opakovaně nacvičován týmem pro VNN Infekční kliniky Nemocnice Na Bulovce. Mimoto se již příjem pacienta s naléhavým a oprávněným podezřením na horečku ebola a s využitím bezpečnostních opatření uskutečnil. Diagnóza byla naštěstí vyvrácena, byla stanovena diagnóza malárie a protiepidemická opatření mohla být pozastavena.

     Předložený text má jen informativní význam, slouží k seznámení s tématem a k systematizaci informací. Může posloužit i pro koordinaci přístupů k této problematice na různých pracovištích. Zjednodušená metodika postupu lékaře při podezření na vysoce nebezpečnou nákazu (VNN) byla na těchto webových stránkách již zveřejněna. [1] Vycházela především z postupu připraveného pracovní skupinou Jihočeského kraje pro řešení vysoce nebezpečných nákaz. [2] Pro práci týmu pro VNN Infekční kliniky Nemocnice Na Bulovce byl vypracován vnitřní doporučený postup obsahující konkrétní vymezení činností a prostor, popis pracovních postupů, způsoby ochrany personálu, desinfekci, resp. dekontaminaci, kompetence zúčastněných osob a kontakty na subjekty zajišťující ochranu veřejného zdraví a podílející se na opatřeních při výskytu VNN. [3] Pro případ příjmu a ošetřování pacienta s VNN jsou na klinice vypsány 24hodinové pohotovostní služby lékaře a sestry týmu pro VNN.

Přijetí výzvy

Přijetí výzvy

 

Jakmile je oznámen příjem pacienta s podezřením na hemoragickou horečku ebola nebo s prokázaným onemocněním, je vyrozuměn lékař týmu pro VNN (který je určený vždy na 24 hodin). Ten se ujímá iniciativy tak, že
   - kontaktuje epidemiologa (který učinil nebo teprve provede odbornou analýzu a stanoví stratifikaci rizika) a
   - v případě suspektního nebo prokázaného případu horečky ebola rozhoduje o dalších krocích ve spolupráci s primářem nebo vedoucím lékařem služby.

Příprava bioboxu a osobních ochranných pomůcek

Příprava bioboxu a osobních ochranných pomůcek

  Sanitář uzavře box na oddělení.
Sestra ve spolupráci s dalšími pracovníky připraví biobox:
   - napustí desinfekční kontejner,
   - spustí filtroventilaci a
   - připraví osobní ochranné pomůcky.
Ambulantní sestra a ambulantní lékař vyklidí přijímací ambulanci, aby ostatní pacienti byli nasměrování na náhradní ambulanci v jiném patře a zde standardně ošetřováni.
Na vstupní dveře ambulance se umístí varovný nápis "Ambulance není v provozu".
Ochranné pomůcky pro lékaře a sestru ve službě jsou připraveny v pohotovnostním stavu v místnosti vedle bioboxů a jejich funkčnost a úplnost je pravidelně kontrolována pověřeným pracovníkem.

Povolání hasičů a rozvinutí dekontaminační jednotky

Povolání hasičů a rozvinutí dekontaminační jednotky

 

V případě potřeby se povolá hasičský záchranný sbor (HZS), pokud nebyl aktivován prostřednictvím epidemiologa.
Hasiči po příjezdu rozvinou dekontaminační jednotku a do ní umístí místní (měkký) biovak.
Také provádí dekontaminaci osob v kontaktu, mohou se podílet na dekontaminaci (desinfekci) prostor, kterými prošel chodící nemocný.

Oblečení do ochranného obleku

Oblečení do ochranného obleku

 

Lékař a sestra týmu pro VNN se obléknou do ochranného obleku a všech ochranných pomůcek, které zahrnují
- obličejovou roušku,
- vnitřní rukavice,
- ochranný oblek s připevněnou filtroventilační jednotkou,
- gumovou obuv a
- zevní rukavice (které se sundají po ukončení práce ještě v bioboxu).
Oblékání asistuje kdokoli z přítomného personálu kliniky.

Přivezení a vyložení pacienta ze sanity

Přivezení a vyložení pacienta ze sanity

 

Přivezený pacient je v biovaku vyložen transportním týmem a umístěn do dekontaminační jednotky, aby byl případně přendán do místního biovaku.

Přeložení pacienta do měkkého biovaku v dekontaminační jednotce

Přeložení pacienta do měkkého biovaku v dekontaminační jednotce

 

V dekontaminační jednotce je pacient přesunut z dovezeného biovaku do místního biovaku, jehož povrch je dekontaminován (nejspíše postřikem 1,5% roztoku Persterilu).

Převoz pacienta v měkkém biovaku do bioboxu

Převoz pacienta v měkkém biovaku do bioboxu

 

V zevně dekontaminovaném biovaku je pacient převezen do bioboxu.
Pokud je pacient chodící, může být po dekontaminaci převeden prázdnými prostory ambulantního traktu pouze s užitím ochranných pomůcek, tj. s obličejovou maskou se štítem (bez výdechového ventilu), v empíru a s návleky na obuv.

Umístění pacienta do bioboxu

Umístění pacienta do bioboxu

 

Pacient se uloží na lůžko v bioboxu.
Použitý biovak se složí a ponechá v bioboxu.
Následuje náročná zdravotní péče o pacienta.
Personál má být v prostorách bioboxu po nejnutnější dobu. Mimo biobox se pohybuje v základních ochranných pomůckách (v roušce, empíru, rukavicích, návlecích na obuv). Pracovníci, kteří jsou právě mimo biobox, své kolegy v ochranném obleku a v bioboxu při úkonech kontrolují a pomáhají zejména při dekontaminaci.
Pacientovi se odebere vzorek krve
- k průkazu genové sekvence viru Ebola, viru horečky dengue a původce malárie,
- k stanovení základních hematologických a biochemických parametrů bed-side analyzátorem (POCT) a
- pro rychlotest na malárii.
Molekulárně genetické vyšetření na přítomnost viru Ebola se provádí  zahraničním pracovišti, kam se vzorek v dekontaminovaném ochranném dvojobalu (vnitřním sáčku a zevním omyvatelném kontejneru) dopravuje kurýrní službou.
Podle stavu a diagnóz, které přichází v úvahu, jsou zavedeny
- infuzní terapie,
- oxygenoterapie,
- léčba antibiotiky (obvykle ceftriaxon)
- léčba antimalariky (např. Malarone, Riamet)
- léčba lamivudinem (Epivir) při naléhavém podezření na horečku ebola
- další symptomatická opatření.
Určité úkony je snaha provádět ze zevnějšku přes prostupy ve stěně bioboxu.
Veškerý materiál použitý při ošetřování je vkládán do odpadového kontejneru na pokoji.
Před opuštěním bioboxu personál vstupuje do oplachové jednotky (dekontaminační komory), kde se v obleku osprchuje pomocí mobilní i fixních sprch (po dobu 5-10 minut). Až po této dekontaminaci se vychází z bioboxu. Ochranné pomůcky se svléknou venku a umístí do odpadového pytle.


 


Zdroje

  1. Zjednodušená metodika postupu lékaře při podezření na vysoce nebezpečnou nákazu (VNN) (H. Rozsypal, 7. 9. 2014)
  2. Postup při výskytu vysoce nebezpečné nákazy nebo podezření na ni (Metodické doporučení pro osoby poskytující péči dle § 15 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vypracované pracovní skupinou Jihočeského kraje pro řešení vysoce nebezpečných nákaz) (dokument ve formátu .pdf na stránce Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích [KHS]: www.khscb.cz)
  3. Algoritmus postupu při ošetřování pacienta s vysoce nebezpečnou nákazou (VNN) (Postup pro tým pro VNN Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce, Praha - pro vnitřní potřebu)

Související odkazy

  1. Usnesení vlády ČR ze dne 25. října 2011 č. 785 o Národním akčním plánu České republiky pro případ vzniku události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) (ve formátu .pdf)
  2. Směrnice Jihočeského kraje pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající mezinárodním zdravotnickým předpisům [2005] v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů zdravotních služeb (dokument ve formátu .pdf na stránce Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (KHS): www.khscb.cz)
  3. Definice případu horečky ebola podle CDC (7. 9. 2014)
  4. Ebola: Aktualizace základních údajů k začátku října 2014 (H. Rozsypal, 9. 10. 2014)
 

Fotografie (z nácviku koordinace záchranných složek 15. 10. 2014): H. Rozsypal

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 27. 10. 2014