Úvodní stránka

Preexpoziční profylaxe infekce HIV: 5P na základě 4E

Komentář k přijetí Pracovního postupu pro poskytování PrEP infekce HIV
H. Rozsypal, 8. 4. 2018

Úvod

      Každoročně ve světě přibývají téměř 2 miliony infiovaných HIV, v ČR je okolo 250 nových případů za rok. Dosavadní preventivní opatření (léčba HIV pozitivních jako prevence, propagace bezpečnějšího sexu, programy s výměnou jehel a stříkaček pro IVDU) přináší výsledky, ale mají své limity. PrEP nabízí možnost, jak potlačit šíření HIV infekce i u osob, kde se klasické prostředky prevence neuplatňují nebo selhávají.

     Podnětem sepsání článku byla skutečnost, že lékaři v ČR nyní získali důležitý dokument, který má všech 5P:

 • Pracovní
 • postup
 • pro poskytování
 • preexpoziční
 • profylaxe infekce HIV.


Definice

     PrEP = podání (orálních) protivirových léčiv k individuální ochraně osob ve vysokém riziku nákazy HIV.
     PrEP je doplňující prostředek prevence šíření epidemie infekce HIV/AIDS (kde selhávají jiné prostředky) – opatření k redukci rizik (harm reduction).


Účinek

Mechanismus účinku

     Brání infekci po proniknutí viru do organismu.

Účinnost

     Prokázána několika studiemi jako redukce rizika nákazy HIV ve vybraných skupinách:

 • iPrEx (MSM, n = 2499, redukce rizika o 44 %)*
 • Partners PrEP (serodiskordantní páry, n = 4758, redukce rizika o 75 %)*
 • IPERGAY (MSM, n = 400, redukce rizika o 86 %)*
 • PROUD (MSM, n = 544, redukce rizika o 86 %)**

   Publikováno v * NEJM, **Lancet.
   Pozn.: Selhání ve větvi léčených bylo nezřídka dodatečně vysvětleno non-adherencí.


Indikace

Obecné indikace

PrEP je určena pro HIV negativní osobu, která
 • buď má sexuálního partnera s HIV, u kterého není léčbou dosaženo virové suprese
 • nebo je sexuálně aktivní a má pohlavní styk(y) s osobami, u nichž je infekce HIV vysoce pravděpodobná (= promiskuitní)
Respektuje se vlastní zhodnocení rizika klientem - sebedeklarované riziko (protože profylaxe je více účelná a mimoto, kdo se oprávněně obává nákazy a vyžaduje profylaxi, bude důsledněji dodržovat profylaktický režim - bude lepší adherence).

Podmínky pro PrEP

O PrEP je možno uvažovat u HIV negativního žadatele (vyšetření musí vyloučit existující infekci HIV), který
 • splňuje jistá zdravotní kritéria a
 • je dobrovolně rozhodnut pro užívání a pravidelné lékařské kontroly

Speciálně pro TDF/FTC

      Indikace konkrétně TDF/FTC:
HIV negativní sexuálně aktivní žadatel o PrEP

 • buď jeho HIV+ partner nemá na léčbě VL HIV 0
 • nebo pochází z populace o vysoké incidenci/prevalenci infekce HIV a v posledních 6 měsících měl
  • alespoň 1 nechráněný styk s >1 partnerem ~
  • sex. partnera ≥1 rizikovými faktory pro HIV infekci ~
  • STD ~
  • PEP.
Otázka vytipování vhodných kandidátů je klíčová a překvapivě není dořešena. Vzhledem k epidemiologické situaci v Evropě jsou typickými zájemci o PrEP muži mající sex s muži (MSM). Vlastní zhodnocení rizika žadatelem (sebedeklarované riziko) je korigováno odborným personálem.

Vlastnosti PrEP

      Požadavky na PrEP (a konkrétně u kombinace TDF/FTC):

 • vysoká účinnost (podporují studie)
 • dobrá snášenlivost (TDF/FTC vyhovuje)
 • bezpečnost pro léčené (jen nefrotoxicita TDF, není vysoká)
 • nejsou interakce s léky či drogami (u obou složek TDF/FTC nevýznamné)
 • bezpečnost pro populaci, tj. že neovlivní citlivost cirkulujícího viru (nárůst rezistence ve studiích byl nesignifikantní, leč dlouhodobý efekt je obtížně odhadnutelný)
 • nezávažnost neúplné adherence (intracelulární T1/2 TDF: 150 hod. = 6,25 d, FTC: 39 hod. = 1,6 d)
 • přijatelná cena, resp. nákladová efektivita (díky registraci generických přípravků cena klesá u originální Truvady i jejích generických náhrad [Ictastan, Emtricitabine/tenofovir disoproxil])


Poskytování PrEP

Dávkování

      Podává se ve dvou režimech:

 • pravidelné kontinuální: emtricitabin 200 mg/tenofovir 245 mg 1 tabletu p.o. denně;
 • "on-demand": 2 tabl./den, za 24 hod. 1 tabl., za dalších 24 hod. 1 tabl. p.o., pokud od předchozího užití neuplynulo déle než 24 hodin, úvodní dávka je 1 tableta.

Vstupní vyšetření

      Vstupní vyšetření zahrnuje:

 • pohovor o sexuálním chování, užívání kondomu
 • klinické vyšetření s testem na HIV, vyšetření kreatininu v séru s odhadem clearence Kr
 • vydání léků nebo receptu.

Následné návštěvy

      Následné návštěvy zahrnují:

 • rozhovor o sexuálním chování, užívání kondomu
 • potřebě pokračovat v PrEP
 • adherenci
 • nežádoucích účincích léků
 • projevech STD´s
 • vyšetření anti-HIV, kreatininu, sérologie syfilis, odběry na další STD´s (1x/ 6 měs.), VHB a VHC (1x/ rok)
 • plus témata z první návštěvy.

Podmínky nabízení PrEP a kompetence k preskripci

      Poskytovat PrEP je oprávněn infektolog se zkušeností s diagnostikou a léčbou infekce HIV. Institucionální poskytování PrEP má výhodu oproti získávání PrEP na černém trhu, často z nevěrohodných zdrojů a pochybným účinkem.


Význam a limity PrEP

Tabulka: Výhody a nedostatky PrEP

Argumenty pro proti
Účinnost ve studiích redukce rizika nákazy o 42-86 % není účnnější než prezervativ, reálný efekt je závislý na adherenci (nespolehlivost užívání i vlivem psychoaktivních látek)
Výskyt infekce HIV snižuje vlastním ochranným účinkem léků, v zemích se zavedenou PrEP klesl počet nových případů infekce HIV zvyšuje tím, že podporuje promiskuitní chování
Výskyt ostatních STD´s nižší riziko pro okolí díky časné diagnostice v rámci předepsaných zdravotních prohlídek vyšší vzhledem k neopatrnosti a nepoužívání kondomu
Negativní dopad PrEP na zdravotní stav škodlivý vliv (např. nefrotoxicita) použitého léku je minimální toxicita není zcela zanedbatelná
Rezistence minimální výskyt ve studiích a spíše související s non-adherencí obtížně předvídatelný vývoj do budoucna
Institucionalizované podávání brání černému trhu (nekontrolované spotřebě, vyloučí užívání padělků) poskytování osobám v okolí (které jsou mimo dispenzární péči)
Náklady za předpokladu spoluúčasti hrazení léků pacientem vznikají jen náklady na vyšetření a testy (nesrovnatelně nižší než náklady na léčbu infikovaného HIV) náklady na vyšetření a testy

      Argumenty pro přijetí PrEP jsou:

 • individuální ochrana rizikových jedinců (v určité životní etapě by se bez PrEP zřejmě nakazili)
 • snížení výskytu HIV infekce ve skupině s rizikovým chováním a sekundárně v celé populaci
 • motivace k pravidelnému testování na HIV a další STD´s (včasná diagnóza, tím léčba a zábrana šíření HIV a STD´s).


Závěr

      WHO doporučuje PrEP a nabízí metodiku pro implementaci PrEP do zdravotních systémů. Ve většině evropských zemí je poskytování PrEP umožněno. Pracovní postup (PP) pro ČR vypracoval prim. MUDr. Pavel Dlouhý. PP byl oponován a schválen pracovní skupinou lékařů HIV center 10. 11. 2017 a jako technický návod pro lékaře poskytující PrEP vymezuje podmínky nabízení PrEP a kompetence k preskripci. V tomto pojetí s vysvětlujícím komentářem byl výborem SIL vzat na vědomí jako návod pro poskytovatele PrEP. PrEP je chápán jako možné rozšíření spektra profylaktických opatření HIV.

      Kladné přijetí PrEP (5P) se zdůvodní 2E:

 • Epidemiologií: příznivě ovlivňuje výskyt infekce HIV
 • Ekonomií: ušetří za léčbu HIV pozitivního, který by se nakazil při chybění PrEP
     Problematičtější je to s druhými 2E:
 • Ekologií: výskyt rezistence je do budoucna obtížně předvídatelný
 • Etikou: promiskuitu PrEP asi zásadně neovlivní.


Odkaz

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 8. 4. 2018, 9. 4. 2018