Úvodní stránka

Důležité dokumenty v problematice infekce HIV s komentářem

H. Rozsypal, 17. 12. 2019

      V předloženém článku naleznete pohromadě odkazy na důležité dokumenty k infekci HIV a jejich stručná shrnutí.


Metodický návod

Metodický návod k řešení problematiky infekce HIV/AIDS v České republice. Věstník MZ ČR, částka 10/2016, str. 2-33.

 • doporučuje poskytovatelům zdravotních služeb, jak zabránit šíření infekce HIV.

Metodický návod

 

Čl. 1. Definice, původce, zdroj a přenos HIV

Úvodní část obsahuje základní popis infekce HIV, klasifikaci, epidemiologické charakteristiky.

Čl. 2. Vyšetřování, hlášení a postup při zjištění HIV infekce

Druhá část vymezuje podmínky testování protilátek anti-HIV:

 • dobrovolně pouze se souhlasem osoby (nebo zákonného zástupce)
 • jako podmínka dárcovství krve, krevních složek, orgánů, zárodečných buněk (spermatu, vajíček) apod.
 • bez souhlasu (v souladu se zák. č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví, dle § 71 odst. 2)
  • těhotným
  • osobě s poruchou vědomí
  • pacientovi, kde vyšetření na HIV má pro záchranu zdraví význam diferenciálně diagnostický
  • obviněnému z trestného činu ohrožování pohlavní nemocí nebo kde by k ohrožení infekcí HIV mohlo dojít
  • osobě nuceně léčenou pro pohlavní nemoc.
Každý může požádat poskytovatele zdravotních služeb o test na HIV.

Lékař identifikující rizikové faktory nebo diagnostikující STI doporučí odběr na HIV (v souladu s vyhláškou 473/2008 Sb.).

Lékař či zdravotník provádějící odběr poskytuje i předtestové poradenství podle návodu v příloze.

Každý lékař na základě klinických a epidemiologických údajů může indikovat odběr po předchozím informovaném souhlasu a vyšetření v laboratoři s oprávněním k tomuto vyšetření.

Laboratoř provede vyhledávací test a v případě reaktivního výsledku zašle materiál ke konfirmačnímu testu do NRL pro HIV/AIDS, SZÚ.

NRL HIV/AIDS zašle výsledek

 • odesílající laboratoři
 • ordinujícímu lékaři
 • vedoucímu spádového HIV centra
 • řediteli protiepidemického odboru příslušné KHS.

Osoba je označena jako HIV pozitivní až po potvrzení NRL HIV/AIDS.

Lékař, který zajišťoval odběr krve

 • informuje osobu o HIV pozitivitě a provede potestové poradenství podle návodu v příloze
 • odešle ji na HIV centrum dle vlastního výběru
 • prokazatelně poučí o
  • právu obrátit se na lékaře zvoleného HIV centra a specialisty tohoto centra
  • o podrobení se lékařskému dohledu, potřebným vyšetřením, protiepidemickým opatřením a trestní odpovědnosti (podle zák. č. 40/2000 Sb. trestního zákoníku, § 152 a § 153)
  • o povinnosti dodržovat poučení k ochraně jiných fyzických osob před přenosem HIV
  • předá písemnou informaci (příloha 5), nechá podepsat a při odmítnutí podpisu se okolnosti uvedou do písemné dokumentace, která se zakládá k ostatní zdravotnické dokumentaci.
Lékař HIV centra
 • zopakuje poučení
 • doplní další důležité informace (včetně informace o epidemiologickém šetření)
 • poučení (Informaci pro člověka infikovaného HIV – v příloze 6) nechá podepsat, případné odepření uvede ve zdravotnické dokumentaci (zák. 258/2000 Sb. § 74, odst. 4)
 • upozorní na činnost nevládních organizací.
KHS
 • pověří pracovníka protiepidemického oddělení zajištěním protiepidemického šetření, zjištění kontaktů a provedení protiepidemických opatření – ve spolupráci s lékařem HIV centra.
 • pracovník poskytuje výsledky protiepidemického šetření
  • HIV centru
  • NRL HIV/AIDS.
Informaci kontaktů poskytuje buď sama HIV pozitivní osoba, nebo lékař HIV centra, přičemž jméno HIV pozitivního nemusí být vysloveno, pokud je to jeho přání. Lékař doporučí kontaktované osobě odběr, protože je to i v jejím zájmu.

HIV centrum
- provede hlášení nového případu HIV, event. AIDS, event. úmrtí (pomocí formulářů v příloze č. 8a, 8b, 8c) – které zašle do NRL HIV/AIDS a na vědomí řediteli protiepidemického odboru KHS.

Laboratoř provádějící vyhledávací vyšetření
- hlásí 1× měsíčně počty osob vyšetřených na HIV – rozdělené podle důvodu (elektronicky dotazníkem v příloze 10).

Každý lékař, který zjistil u HIV pozitivní osoby předchozí darování krve nebo krevní složky
- neprodleně oznámí tuto skutečnost příslušné KHS, která ve spolupráci se zařízeními transfuzní služby a NRL HIV/AIDS vyšetření archivních vzorků a případně příjemců z předchozích darování (v souladu s vyhláškou 304/2015 "o lidské krvi").

Schvalování činnosti laboratoří – postupuje se podle zák. 258/2000 Sb., § 72.

Vyhledávací vyšetření se mají provádět
(proč?) s cílem zvýšit míru vyšetření na HIV
(u koho?) u osob s rizikovým chováním i v jejich přirozeném prostředí nebo místech zvýšeného výskytu infekce HIV, např.
● u osob poskytujících komerční sexuální služby
● u uživatelů intravenózních drog
● u promiskuitních osob provozujících nechráněný sexuální styk.
Vyšetření se provádí
(kým?) zdravotnickým pracovníkem, při zachování celistvosti kůže či sliznic i školeným nezdravotnickým pracovníkem
(čím?) schváleným rychlotestem (který splňuje požadavky nařízení vlády č. 56/2015 Sb. a je opatřen CE)
(jak?) s poskytnutím před- a potestového poradenství.
Reaktivní výsledek se musí potvrdit testem ze žilní krve.
Tato pracoviště mají povinnost hlásit 1× měsíčně počty vyšetřených do NRL pro HIV/AIDS.

Čl. 3. Zajištění péče o HIV pozitivní osoby

V této části se řeší péče o HIV pozitivní osoby, pracovní způsobilost a sociální otázky.

Péči o HIV pozitivní osoby zajišťují
● HIV centra – dispenzární i základní ústavní péči
● praktický lékař – ve spolupráci s HIV centrem.
HIV pozitivní musí informovat ošetřujícího lékaře.
HIV pozitivní mají právo
● vykonávat zaměstnání
● navštěvovat školu
● bydlet ve společné ubytovně,
pokud orgán ochrany veřejného zdraví nenařídí opak a pokud to zdravotní stav dovolí.
Zaměstnavatel není o této skutečnosti informován.
Lékař vystavující tiskopis o pracovní neschopnosti nebo jiný dokument uvádí číselný znak nebo slovní diagnózu některého příznaku onemocnění.
Každý zdravotnický pracovník a každý poskytovatel zdravotních služeb či zařízení sociální péče poskytují péči HIV pozitivním osobám v plném rozsahu a bez omezení.

Posouzení zdravotního stavu HIV pozitivní osoby pro resort sociálního zabezpečení provádí lékař místně příslušné správy sociálního zabezpečení ve spolupráci s lékařem HIV centra.
Sociální problémy řeší společně
● lékař HIV centra a
● sociální pracovník.
Využívá se možností nevládních organizací, jmenovitě Domu světla ČSAP.

Čl. 4. Dodržování povinné mlčenlivosti

Zdravotničtí pracovníci jsou povinni dodržovat povinnou mlčenlivost (par. 51 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách).
Aby nedošlo k porušení této zásady, je třeba
● přizpůsobit režim přístupu k informacím o zdravotním stavu
● správně manipulovat se zdravotnickou dokumentací
● dodržovat správné vedení korespondence (zásilky se adresují lékaři s označením "Do vlastních rukou").
Výjimky (např. oznamovací povinnost) jsou přípustné pouze v souladu s platnými předpisy.
Porušení povinné mlčenlivosti je jako neoprávněné nakládání s osobními údaji trestné podle par. 180 zák. č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 5. Vyšetřování dárců krve, biologického materiálu (orgánů, tkání, zárodečných buněk – oocytů, spermatu, mateřského mléka) a gravidních žen

Vyšetřování dárců krve, biologického materiálu (orgánů, tkání, zárodečných buněk – oocytů, spermatu, mateřského mléka) a gravidních žen:

Účel: minimalizace rizika přenosu infekce HIV.
Dárce na základě poučení potvrzuje, že nepatří do rizikové skupiny a že souhlasí s odběrem na HIV.
Dále jsou popsány podmínky a postupy vyšetření a zamezení přenosu HIV v transfuzní službě a dané oblasti dárcovství.

Čl. 6. Surveillance infekce HIV

Definice: Podstatou surveillance je systematický sběr a analýza epidemiologických dat o výskytu a šíření infekce v populaci.
Účel: Získat podklady pro plánování, provádění a monitorování preventivních aktivit v oblasti HIV/AIDS.
Legislativa: Je stanovena vyhláškou č. 473/2008 Sb., o epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce.
Sběr dat: Opakované průřezové studie ve vybraných skupinách (musí být eliminovány údaje, které by mohly vést k identifikaci vyšetřované osoby).
Koordinace aktivit: NRL pro HIV/AIDS.
Sdílení výsledků: NRL pro HIV/AIDS zveřejňuje vybrané výsledky a poskytuje zainteresovaným subjektům.

Čl. 7. Vyšetřování osob na žádost cizích států

Potvrzení (certifikát) o HIV negativitě do států požadujících vyšetření HIV před vstupem na jejich území poskytuje oprávněná laboratoř, u reaktivního výsledku se certifikát nevydá. Vyšetření plně hradí žadatel.

Čl. 8. Zasílání materiálů na vyšetření

Zasílání materiálů na vyšetření se děje způsobem obvyklým pro zasílání biologického materiálu (dle vyhlášky č. 306/2012 Sb.).

Čl. 9. Ochrana a bezpečnost práce u poskytovatele zdravotních služeb

Prevence profesionálního přenosu HIV na zdravotníka a nozokomiálního přenosu na pacienta je plně zahrnuta

 • v opatřeních stanovených k zábraně přenosu HBV
 • v zásadách dezinfekce a sterilizace
 • v zásadách prevence infekcí při poskytování zdravotních služeb (obsažené v metodických opatřeních a vyhláškách).
Další speciální opatření nejsou nutná.
Pacienti mohou být hospitalizováni a vyšetřováni v kterémkoli zdravotnickém zařízení nebo zařízení sociálních služeb.

Vzhledem k mimořádné závažnosti infekce HIV jsou zdůrazněny některé zásady bezpečnosti práce a ochrany před infekcemi.
S každým biologickým materiálem zacházet tak, jako by byl HIV pozitivní.
Naléhavě se doporučuje:

 • používat rukavice – u krvavých a invazivních výkonů a laboratorních vyšetření
 • nasadit ochranné štíty a brýle při riziku vstříknutí biologického materiálu do oka a na sliznice
 • minimalizovat vznik aerosolu
 • dezinfikovat rozlitý biologický materiál
 • sterilní instrumentárium používat pro všechny parenterální výkony
 • řádně likvidovat biologický odpad (spálením, autoklávováním)
 • nepipetovat ústy
 • po práci dezinfikovat a mýt ruce.

Postup při poranění kontaminovaným HIV: Ránu

 • nechat krvácet, popř. vyvolat krvácení
 • vymývat mýdlem a dezinfikovat 10 min. – volba virucidních prostředků podle platných předpisů
 • učiní se záznam o zranění
 • provedou se odběry podle harmonogramu v příloze
 • v indikovaném případě se poskytne PEP
 • u známé HIV pozitivity zdrojové osoby se provede odběr ihned, za 1 a 3 měsíce, u neznámého HIV statusu ihned a za 3 měsíce.

Čl. 10. Postgraduální vzdělávání zdravotnických pracovníků

Postgraduální vzdělávání zdravotnických pracovníků je zaměřeno zejména na

 • zásady bezpečnosti zdraví u poskytovatele zdravotních služeb
 • etický přístup k HIV pozitivním osobám (respektování jejich lidských práv).

Čl. 11. Podpora zdraví a prevence

Zdravotní výchova zaměřena zejména na informovanost, motivaci k ochraně zdraví a omezení rizikového chování cestou

 • partnerské věrnosti
 • bezpečnějšího sexu
 • event. sexuální abstinence
 • nepoužívání omamných látek
 • používání vlastních jehel a stříkaček u injekčních uživatelů drog.

Podporu zdraví a prevenci HIV/AIDS:

 • řídí (podle Národního programu boje proti AIDS)
  • národní koordinátor, kterým je hlavní hygienik,
 • provádí
  • státní zdravotní ústav
  • zdravotní ústavy
  • poskytovatelé zdravotních služeb
  • nevládní organizace (samostatně či prostřednictvím Fóra nevládních organizací v prevenci HIV/AIDS),
 • jejich činnost koordinuje
  • pracoviště manažera Národního programu HIV/AIDS.

Metody: K působení na veřejnost a populační skupiny se používá

 • sdělovacích prostředků
 • přímého působení v rámci vrstevnických ("peer") programů, individuálního poradenství při HIV testování, poradenských telefonních linek a internetových poraden.

Hlavní zdroj finančních prostředků:

 • dotační program MZ: "Národní program řešení problematiky HIV/AIDS".

Odkaz

 • Metodický návod k řešení problematiky infekce HIV/AIDS v České republice. Věstník MZ ČR, částka 10/2016, str. 2-33. (úplný text [ve formátu .pdf])


Poučení

      Informace pro člověka infikovaného HIV a pro rodiče nebo zákonného zástupce dítěte infikovaného HIV je jednou z příloh Metodického návodu. Některá doporučení obsažená v textu byla již překonána a prim. Dlouhý připravil upravené a doplněné poučení. Nová verze uvádí na pravou míru skutečnosti, které se týkají infekčnosti léčených HIV pozitivních osob. Odmítá zjednodušená tvrzení o neinfekčnosti osob s nedetekovatelnou viremií. Jsou citovány základní povinnosti HIV pozitivních uložené zákonem. Naopak jsou vypuštěny některé zbytečné pokyny a provokující zásady zdravého životního stylu. Text je zkrácen na dvě strany při zachování všeho podstatného.

      První text je podzákonný (prováděcí) právní předpis. Druhý představuje liberálnější přístup, který uvádí do souladu se současným stavem poznání problematiky přenosu infekce HIV. Byl schválen pracovní skupinou lékařů HIV center 4. 5. 2019 a výborem Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP 20. 10. 2019 jako alternativa předchozího. Měl by být předkládán k podpisu pacientům ve všech HIV centrech. Je předložen Ministerstvu zdravotnictví jako podklad pro příští verzi Metodického návodu.

      Tabulka 1 dovoluje porovnat texty obou verzí.

Tab. 1: Srovnání oficiální verze a aktualizované/ modernizované verze

Teze Informace pro člověka infikovaného HIV a pro rodiče nebo zákonného zástupce dítěte infikovaného HIV Informace pro člověka infikovaného lidským virem imunodeficience (HIV) (v pořadí tezí umožňující porovnání dokumentů)
Rok uvedení dokumentu 2016 2019
Sdělení HIV pozitivity Bylo zjištěno, že jste nosičem lidského viru imunodeficience (HIV). Jde o stav, který je léčitelný, i když v současné době prozatím ne zcela vyléčitelný. Bylo zjištěno, že jste infikován/a virem, který může vyvolat závažnou poruchu obranyschopnosti zvanou AIDS.
Obecná informace o povaze, prognóze a možnostech přenosu infekce Nakažený člověk může žít mnoho let bez jakýchkoliv projevů nemoci, to znamená, může být zcela zdráv, ale přitom může při pohlavním styku nakazit svého partnera, může svou krví virus přenést na druhého člověka, je-li jeho krev ve styku s otevřeným poraněním druhého člověka, daruje-li krev nebo jde-li o matku, může v průběhu těhotenství nebo porodu nakazit své dítě. Člověk infikovaný HIV může být zdrojem nákazy pro druhé osoby. Virus se přenáší:
● krví
● při sexu
● z matky na dítě v průběhu těhotenství či porodu.
Informace o léčbě, jejím významu a dopadu špatného užívání Léčba, která Vám bude předepsána, dokáže průběh infekce výrazně ovlivnit a zabránit různým zdravotním komplikacím. Pokud budete léčbu pečlivě dodržovat, máte šanci se dožít vysokého věku a zároveň výrazně snížíte svou infekčnost. Nedodržování léčby nebo její nesprávné užívání může naopak vést k závažné poruše obranyschopnosti Vašeho organismu, zvané AIDS, a může též vést ke zvýšení Vaší infekčnosti. Na závěr bychom Vám chtěli doporučit, abyste ve vlastním zájmu docházel/a na pravidelné kontroly v HIV centru (v minimálním rozsahu klinického vyšetření každé 3 měsíce a krevních testů jednou za půl roku) a užíval pravidelně doporučené léky. Lékařská věda zatím neumí virus HIV úplně odstranit z organismu. Včasná diagnóza, dlouhodobé užívání protivirových léků a pravidelné kontroly zdravotního stavu ale zabrání rozvoji AIDS a umožní Vám prožít spokojený a plnohodnotný život.
Odvolání se na ošetřujícího lékaře Váš ošetřující lékař Vám poradí spolehlivé zdroje informací o tom, co život s HIV obnáší
Úvod k výkladu právních povinností HIV pozitivního Zároveň Vás upozorňujeme na právní povinnosti, které se na Vás jako nosiče HIV vztahují:
Citování zákona Zákon o ochraně veřejného zdraví (zákon č. 258/2000 Sb.) v § 53 nosiči HIV ukládá povinnost: Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, obsahuje § 53: (1) Fyzické osoby po nákaze vyvolané virem lidského imunodeficitu, pokud jim nebo jejich zákonným zástupcům byla tato skutečnost lékařem sdělena, jsou povinny:
povinnost dispenzarizace vyplývající ze zákona a) podrobit se léčení, lékařskému dohledu, potřebnému laboratornímu vyšetření a dalším protiepidemickým opatřením; povinnost podrobit se léčení se nevztahuje na fyzickou osobu po nákaze vyvolané lidským virem imunodeficience ve stavu těžkého onemocnění (lékařským dohledem se rozumí pravidelné docházení do některého z HIV center podle Vaší volby v termínech, na kterých se dohodnete s lékařem), a) podrobit se léčení, lékařskému dohledu, potřebnému laboratornímu vyšetření a dalším protiepidemickým opatřením; povinnost podrobit se léčení se nevztahuje na fyzickou osobu po nákaze vyvolané virem lidského imunodeficitu ve stavu těžkého onemocnění,
obecné varování před činnostmi, které představují riziko přenosu HIV na jiné osoby b) dodržovat poučení lékaře o ochraně jiných fyzických osob před přenosem infekčního onemocnění, jehož jsou nosiči, b) dodržovat poučení lékaře o ochraně jiných fyzických osob před přenosem infekčního onemocnění, jehož jsou nosiči,
Omezení rizika přenosu: Riziko přenosu HIV můžete ovlivnit tím, že: Tímto poučením Vás informujeme, že
● sexuální praktiky a používání prezervativu, vysvětlení co je a co není rizikové se budete léčit a budete striktně dodržovat léčebný režim, budete praktikovat tzv. bezpečnější sex — je nezbytné, abyste se vyhnuli ejakulaci semene do úst partnera či partnerky a při vaginálním a análním sexu vždy používali kondom. Kondom doporučujeme používat i v případě, že dosáhnete nedetekovatelné virové nálože (tj. množství viru v krvi), abyste předešli případné nákaze pohlavně přenosnou nemocí, která může nepříznivě ovlivnit Váš zdravotní stav (a v této souvislosti je nutné používání kondomu i při orálním sexu bez ejakulace). Je třeba se vyvarovat všech krvavých sexuálních praktik. Líbání není rizikové, není-li spojeno s pokousáním nebo s intenzívním sáním. Je třeba si uvědomit, že prezervativ musíte používat i tehdy, je-li Váš partner (partnerka) rovněž HIV pozitivní, protože každá další infekční dávka viru zhoršuje průběh onemocnění, - musíte se řídit zásadami bezpečnějšího sexu, které snižují riziko šíření sexuálně přenosných chorob, zejména:
● používejte kondom při pohlavním styku do pochvy i konečníku
● používejte lubrikant (na vodní či silikonové bázi, nikoliv olejové)
● vyvarujte se ejakulace semene do úst při orálním sexu
● chraňte sebe i partnera před kontaktem s krvácejícími dásněmi, vředy či trhlinami v ústech, genitálu či konečníku
● vyvarujte se krvavým sexuálním praktikám, při nichž dochází k poranění kůže a sliznic
● nevěnujte se sexuálním aktivitám pod vlivem alkoholu a drog
● snažte se vybudovat trvalý partnerský vztah a nestřídat sexuální partnery
Pravidelné užívání protivirových léků a dosažení stavu, kdy virus není prokazatelný v krvi, vede k významnému snížení nakažlivosti.
Nechráněný pohlavní styk (bez kondomu) může osoba nakažená virem HIV provozovat výhradně za podmínky, že je nejméně šest měsíců na účinné protivirové léčbě s opakovaně doloženou nedetekovatelnou přítomností viru v krvi.
Dodržování výše uvedených zásad bezpečnějšího sexu (včetně pravidelného užívání kondomu) je však výhodné pro všechny HIV pozitivní osoby i pro jejich partnery. Omezí riziko přenosu HIV či jiné sexuálně přenosné choroby na druhou osobu i riziko nakažení sama sebe (např. virem HIV odolným k lékům nebo virem hepatitidy).
● sdílení jehel a stříkaček u toxikomanů pokud jste injekční uživatel/ka drog, nebudete sdílet jehly, stříkačky a roztok drogy s jinou osobou, - nesmíte s nikým sdílet injekční jehly, stříkačky, roztok drogy ani další vybavení používané k přípravě a nitrožilnímu užití drog
● obecné varování před možností přenosu HIV vykonáváním určitých činností c) nevykonávat činnosti, při nichž byste vzhledem ke svému nosičství ohrožoval zdraví jiných fyzických osob, c) nevykonávat činnosti, při nichž by vzhledem ke svému nosičství ohrožovaly zdraví jiných fyzických osob,
● vyloučení dárcovství krve a orgánů, není omezení ve výkonu povolání (až na výjimky) Jako nosič HIV se nemůžete stát dárcem krve, tkání či orgánů. Při běžném společenském kontaktu nehrozí přenos HIV, a proto Váš status nebrání ve výkonu většiny činností ani povolání. Určitá omezení jsou zakotvena v právních předpisech upravujících výkon služby v ozbrojených složkách. - nesmíte být dárcem krve, spermatu, mateřského mléka, orgánů a tkání
Zákonná povinnost informovat o své HIV pozitivitě
- ošetřujícího lékaře
d) informovat lékaře před vyšetřovacím nebo léčebným výkonem a při přijetí k poskytovateli lůžkové péče o svém nosičství; pokud má nosič poruchu vědomí, učiní tak ihned, jakmile mu to jeho zdravotní stav umožňuje, d) informovat lékaře před vyšetřovacím nebo léčebným výkonem a při přijetí do ústavní péče o svém nosičství; pokud má nosič poruchu vědomí, učiní tak ihned, jakmile mu to jeho zdravotní stav umožňuje,
- lékaře vystavujícího potvrzení pro potřeby sociální péče e) sdělit své nosičství poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, který vypracovává posudek před uzavřením smlouvy o poskytnutí pobytové služby v zařízení sociálních služeb podle zvláštního právního předpisu, e) sdělit své nosičství poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, který vypracovává posudek před uzavřením smlouvy o poskytnutí pobytové služby v zařízení sociálních služeb podle zvláštního právního předpisu,
- praktického lékaře o změnách osobních údajů a údajů o zaměstnání f) oznamovat registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého a přechodného pobytu), údaje o zaměstnání a změny v těchto údajích. f) oznamovat registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého a přechodného pobytu), údaje o zaměstnání a změny v těchto údajích.
Varování před šířením infekce z nedbalosti, které je trestným činem Mějte prosím rovněž na paměti, že ten, kdo byť z nedbalosti způsobí nebo zvýší nebezpečí rozšíření nakažlivé nemoci u lidí (včetně HIV), může naplnit skutkovou podstatu trestného činu (§ 152, § 153 a zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník). Pokud byste svým chováním úmyslně či z nedbalosti způsobil/a šíření nakažlivé nemoci nebo zvýšil/a nebezpečí rozšíření, mohou orgány činné v trestním řízení postupovat podle ustanovení Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb., kde se mimo jiné uvádí:
Pokud byste svým chováním úmyslně či z nedbalosti způsobil/a šíření nakažlivé nemoci nebo zvýšil/a nebezpečí rozšíření, mohou orgány činné v trestním řízení postupovat podle ustanovení Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb., kde se mimo jiné uvádí:
§ 152 Šíření nakažlivé lidské nemoci
(1) Kdo úmyslně způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci u lidí, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.
§ 153 Šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti
(1) Kdo z nedbalosti způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci u lidí, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
c) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt
§ 155 Ohrožení pohlavní nemocí
Kdo jiného vydá, byť i z nedbalosti, nebezpečí nákazy pohlavní nemocí, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
Zásady podpory vlastního zdraví a ochrany druhých osob před nákazou Ve vlastním zájmu, abyste současně nezhoršil/a průběh onemocnění sám/sama u sebe, nebo nenakazil/a někoho dalšího, měl/a byste dodržovat níže uvedené zásady:
časné vyhodnocení chorobných projevů při jakýchkoliv zdravotních obtížích, i když zdánlivě bezvýznamných, jako jsou např. opakovaná onemocnění dýchacích cest, především déle trvající kašel, dále při hubnutí, při zduření mízních uzlin, jakékoliv vyrážce apod. se ihned obraťte odborníka v problematice HIV/AIDS,
vyvarování se styku s osobami, které mají infekční nemoc protože jste ohrožen/a následky jakékoliv infekce, měl/a byste se sám/a aktivně chránit před úzkým stykem s lidmi s infekcí,
důsledné dodržování osobní hygieny a desinfekce krví kontaminovaných předmětů měl/a byste dodržovat pravidla osobní hygieny, mít vlastní kartáček na zuby, holicí strojek, ručník atd., které nesmíte nikomu půjčovat. V případě, že dojde k potřísnění předmětů Vaší krví, např. při poranění, musíte zajistit dezinfekci těchto předmětů (virucidním dezinfekčním prostředkem), - nesmíte s nikým sdílet zkrvavené předměty, jako jsou nástroje pro tetování či piercing, manikúru, pedikúru, holení a čištění zubů
- v případě potřísnění předmětů Vaší krví (například při poranění, krvácení z nosu či menstruaci) musíte zajistit jejich bezpečnou likvidaci, vyvaření či dezinfekci
informace partnera o své HIV pozitivitě (osobně nebo prostřednictvím lékaře) a zajistit testování na HIV měl/a byste přesvědčit svého sexuálního partnera, partnerku (partnery), aby se rovněž podrobili vyšetření na přítomnost HIV. Umožní jim to nejen chránit sebe, ale i druhé, dáte jim i šanci na včasné zahájení léčby, která průběh onemocnění podstatně zpomalí. Nechcete-li informovat o své HIV pozitivitě svého partnera sám/sama, můžete požádat lékaře svého HIV centra, aby to učinil za Vás, Měl/a byste vyzvat svého sexuálního partnera – partnerku – partnery, aby se podrobili vyšetření na přítomnost viru HIV. Zabráníte tak případnému dalšímu šíření nákazy a umožníte infikovaným osobám včasné zahájení léčby. Nechcete-li o své HIV pozitivitě informovat své sexuální partnery, sdělte lékaři HIV centra kontakt a my je oslovíme sami, aniž bychom sdělovali jakékoliv informace o Vás jako zdroji této informace.
doporučení správné výživy a životosprávy, varování před konzumací nedostatečně tepelně zpracovaného masa měl/a byste dodržovat zásady správné výživy, zejména pokud jde o biologicky hodnotnou stravu. Doporučuje se vyloučit ze stravy syrové nebo špatně tepelně opracované maso (zdroj různých mikroorganismů, které mohou vést k vážným komplikacím u lidí infikovaných HIV). Je třeba dodržovat správnou životosprávu a vyvarovat se kouření.
Upozornění na pomoc nevládních organizací Při řešení Vašich případných problémů Vám mohou poskytnout poradenství nevládní organizace pracující v oblasti problematiky HIV/AIDS.
Potvrzení bezpečnosti společenských a pracovních aktivit K přenosu viru HIV nedochází běžným kontaktem v domácnosti, na pracovišti či ve školním kolektivu. Můžete sdílet s dalšími osobami bez omezení kuchyň, koupelnu, toaletu, hromadná stravovací i ubytovací zařízení, bazén a podobně. Samotná infekce HIV není důvodem k žádnému omezení v pracovním procesu – můžete vykonávat jakékoliv povolání, pokud mu nebrání jiné zdravotní obtíže.
Potvrzení práva na neomezené poskytování zdravotní péče a povinnou mlčenlivost zdravotníků Máte právo na poskytnutí potřebné zdravotní péče všech lékařských oborů včetně stomatologie za běžných podmínek a v plném rozsahu. Zdravotničtí pracovníci jsou povinni zachovávat o Vašem zdravotním stavu zákonem předepsanou mlčenlivost. Informace o HIV pozitivitě se nesděluje zaměstnavateli, škole ani pracovníkům sociálních či pobytových služeb.
Potvrzení o chápání smyslu poučení, jména zúčastněných, podpis(y), datum Prohlašuji, že jsem byl/a s tímto poučením seznámen/a, poučení jsem porozuměl(a).
Datum:
Jméno a příjmení:
Podpis:
Byl/a jsem dnes poučen o své infekci HIV, možnostech jejího šíření a jak tomuto šíření předcházet a byly mi poskytnuty další výše uvedené informace. Poučení jsem porozuměl/a, měl/a jsem možnost se na vše zeptat.
Jméno a příjmení:
Podpis:
Poučení provedl:
Podpis:
Dne:
Informace o kontaktu na všechna HIV centra V případě potřeby se můžete obrátit i na lékaře ostatních HIV center uvedených níže:
- výčet 8 HIV center a jejich kontaktních údajů

Odkazy

 • Informace pro člověka infikovaného HIV a pro rodiče nebo zákonného zástupce dítěte infikovaného HIV v Metodickém návodu ve Věstníku MZ ČR, částka 10/2016 (úplný text [ve formátu .pdf])
 • Informace pro člověka infikovaného lidským virem imunodeficience(HIV) - aktualizace 3. 6. 2019 (úplný text [ve formátu .pdf])


Doporučený postup

Doporučený postup, jehož hlavní autorkou je as. Snopková, a komentář k němu byl zveřejněn na těchto stránkách 25. června 2019.

Odkazy

 • Snopková S, Rozsypal H, Aster V, Sedláček D, Dlouhý P, Kapla J, Jilich D, Veselý D, Jerhotová Z, Olbrechtová L, Zjevíková A, Zlámal M. Doporučený postup péče o dospělé infikované HIV a postexpoziční profylaxe infekce HIV (vydaný 25. 6. 2019). Available from: https://infektologie.cz/DPHIV19.htm.
 • Snopková S. Komentář k novému Doporučenému postupu péče o dospělé infikované HIV. Datum vydání: 25. 6. 2019. (úplný text)


Preexpoziční profylaxe

Preexpoziční profylaxe se teoreticky řešila v roce 2018. Základní dokument - pracovní postup - od prim. Dlouhého s přílohou - poučení klienta o PrEP - byl zveřejněn 8. dubna 2018. Nepochybně se jedná o výbušné téma, proto bylo zveřejnění doplněno vysvětlivkami o užitečnosti postupu a postojem výboru SIL ČLS JEP.

Odkazy


Národní program řešení problematiky HIV/AIDS na období 2018–2022

      Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v ČR na období 2018–2022 (dále NP HIV/AIDS) je komplexní dokument Ministerstva zdravotnictví, který slouží k podpoře a koordinaci aktivit a projektů přispívajících k ochraně před šířením infekce HIV a jejími společenskými dopady. Je členěn do pěti sekcí, přičemž je nově zařazena podrobnější analýza výchozí situace. Uvádí základní cíle a směry řešení v problematice HIV/AIDS.

      Nový NP HIV/AIDS byl schválen vládou České republiky v listopadu 2017 a od roku 1993 je v pořadí již šestý.

      Národní program ukládá ministrům, předsedovi Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, hejtmanům a primátorovi hl. m. Prahy určité úkoly v rámci jejich působnosti. Musí pravidelně informovat o objemu vyčleněných finančních prostředků Ministerstvo zdravotnictví.

Cíle

      Hlavním cílem je snížení počtu nových případů infekce HIV v populaci ČR vzhledem k údajům za rok 2016 do roku 2022 o 25 %. Vychází a konkretizuje požadavek UNAIDS obsažených v dokumentu Urychlené dosažení stanovených cílů (Fast-Track Targets).

      Tohoto hlavního cíle má být dosaženo prostřednictvím dílčích cílů:

 1. Zvýšit procento diagnostikovaných osob žijících s HIV (alespoň 90 % všech infikovaných osob by mělo vědět o své HIV pozitivitě).
 2. Zvýšit procento osob na ART léčbě (alespoň 90 % diagnostikovaných by mělo být léčeno).
 3. Zvýšit procento osob s nedetekovatelnou virovou náloží (alespoň 90 % léčených by mělo dosáhnout nedetekovatelné virové nálože).
 4. Zvýšit podporu preventivních aktivit na školách (100 % dětí, které ukončily povinnou školní docházku, by mělo být informováno o prevenci přenosu infekce HIV a STI).
 5. Zvýšit míru užívání kondomů v populaci MSM.
 6. Snížit míru stigmatizace MSM a diagnostikovaných HIV pozitivních osob a jejich blízkých.

Prostředky

      K dosažení uvedených cílů je nezbytné využívat následující prostředky:

 • podporování bezpečnějšího sexu (užívání kondomu)
 • prevenci přenosu infekce HIV krevní cestou – transfuzními přípravky, krevními deriváty, dárcovstvím buněk, tkání, orgánů, při injekčním užívání drog a výkonech porušujících integritu kůže
 • prevenci přenosu infekce HIV z matky na plod/novorozence zajištěním profylaktických opatření u všech HIV pozitivních gravidních žen a jejich novorozenců, včetně těch, které nemají zdravotní pojištění
 • podporu celospolečenských akcí a aktivit, které vedou ke zviditelnění problému a propagaci preventivních metod při současném respektování lidských práv a důstojnosti osob, které jsou infekcí HIV ohroženy, nebo již jsou infikovány
 • zajištění podmínek pro včasnou terénní, klinickou i laboratorní diagnostiku HIV pozitivních osob, zajištění dostatečně široké sítě HIV testovacích míst, podporu bezplatného anonymního testování pro populační skupiny ve zvýšeném riziku infekce HIV včetně sebetestování
 • zajištění podmínek pro včasnou terénní, klinickou a laboratorní diagnostiku STI, které zvyšují riziko přenosu infekce HIV
 • včasnou adekvátní léčbu snižující virovou nálož pro všechny HIV infikované osoby, zajištění dostatečné podpory HIV center - personální i ekonomické
 • zapojení HIV pozitivních do preventivních aktivit ve smyslu dodržování zásad zdravého životního stylu a zejména zásad bezpečnějšího sexu, ale i dodržování léčebného režimu, zajištění pomoci a podpory prostřednictvím komunitních a sociálních služeb pro HIV pozitivní osoby a jejich rodiny; rozvoj provozu a činnosti NNO, které poskytují sociální a zdravotně sociální péči těmto osobám
 • využití epidemiologické a behaviorální surveillance k bližšímu poznání šíření HIV/AIDS ve společnosti a k cíleným intervencím
 • podporu projektů primární i sekundární prevence HIV/AIDS pro státní i nevládní neziskový sektor
 • destigmatizaci cílových skupin ve zvýšeném riziku, zejména MSM, osob poskytujících komerční sexuální služby a injekčních uživatelů drog, monitorováním případů diskriminace a porušení práv a svobod HIV pozitivních osob, podporou systémových opatření ke zlepšení postavení těchto osob ve společnosti
 • podporu primární prevence u dětí ve spolupráci s MŠMT.

Cílové skupiny

      Hlavní intervence vyplývající z realizace Národního programu HIV/AIDS jsou zaměřeny zejména na populační skupiny s vyšším rizikem infekce HIV:

 1. vyšší riziko přenosu
  • muži mající sex s muži (MSM)
  • cizinci dlouhodobě žijící v ČR (rezidenti)
  • injekční uživatelé drog (IVDU)
  • osoby poskytující placené sexuální služby (komerční sexuální pracovníci)
  • osoby ve výkonu vazby a trestu odnětí svobody (vězni)
 2. potenciální zdroje
  • HIV pozitivní
 3. vulnerabilní skupiny
  • dárci krve, tkání, buněk a orgánů
  • gravidní ženy
  • dospívající a mladiství
  • sexuálně aktivní populace s rizikovým chováním.

Aktivity

      Jsou jmenovány jednotlivé aktivity vedoucí k dosažení cílů Národního programu HIV/AIDS, odpovědné a spolupracující organizace, termín plnění a kritéria hodnocení. Aktivity vedoucí k dosažení cílů nového NP HIV/AIDS zahrnují činnost na úseku prevence přenosu HIV/AIDS, zajištění zdravotní péče osobám žijícím s HIV/AIDS nebo v ohrožení nákazou HIV/AIDS, aktivity v oblasti destigmatizace a sociálních služeb, aktivity na úseku mezinárodní spolupráce a část věnovanou monitorování, hlášení a výzkumu a pak koordinaci a financování. Nový NP HIV/AIDS obsahuje nově aktivity týkající se preexpoziční profylaxe, sebetestování, ověření nových depistážních postupů a aktivního přístupu k destigmatizaci. V rámci monitoringu pak nově zahrnuje sledování léčebné kaskády a stanovení míry stigmatizace.

Odkaz

 • Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v ČR na období 2018-2022, MZd, Praha, říjen 2017 (úplný text)

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 17. 12. 2019