Organizace postgraduálního vzdělávání

Aktualizace 31. 1. 2023

Obsah

Zařazení do oboru

Po ukončení studia na lékařské fakultě může absolvent požádat o zařazení do specializačního oboru na jedné z lékařských fakult. Řídí se přitom zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 95/2004 Sb."). Jeho novela účinná od 1. 7. 2017 (ve znění zákona č. 67/2017 Sb.) specifikuje náležitosti specializačního vzdělávání, zavádí 43 specializačních oborů pro lékaře a 3 specializační obory pro zubní lékaře. Specializační vzdělávání probíhá jako celodenní průprava na akreditovaném zařízení pod odborným dohledem školitele.

Nahoru

Orgány specializačního vzdělávání

Specializační oborová rada (SOR)

Statut Specializační oborové rady pro specializační vzdělávání

Článek 1

(1) Specializační oborová rada pro specializační vzdělávání (dále jen Specializační oborová rada, SOR) je koordinující orgán pro příslušný specializační obor, jehož cílem je zabezpečovat úzkou spolupráci mezi Koordinační radou a garanty specializačních oborů na jednotlivých lékařských fakultách.
(2) Děkani LF jmenují garanty odpovědné za specializační vzdělávání v příslušném oboru na své fakultě. Garant specializačního oboru je špičkový odborník oboru, který se podílí na specializačním vzdělávání, je členem akreditační komise MZ nebo v úzkém kontaktu s předsedou této komise.
(3) Garanti pro konkrétní specializační obor ze všech lékařských fakult tvoří pro daný obor Specializační oborovou radu.
(4) Garanti pro specializační obor odborně zajišťují specializační vzdělávání na svých pracovištích a připravují podklady pro činnost Koordinační rady.
(5) Specializační oborové rady v souladu s možnostmi jednotlivých lékařských fakult, stanoví každoročně místa a termíny atestačních zkoušek v souladu s principy rotace a kapacitou jednotlivých fakult pro následující kalendářní rok, a pokud tak stanoví náplň specializačního oboru, určí plán teoretické výuky oboru pro následující kalendářní rok. O těchto skutečnostech informují Koordinační radu vždy do 31. října.

(6) Sídlem Specializační oborové rady je vždy pracoviště předsedajícího SOR.

Článek 2
Úkoly Specializační oborové rady

(1) Specializační oborová rada každoročně připraví do 31. října pro KOR plán teoretické výuky (tj. specializační a předatestační kurzy, a povinné základní kurzy, případně předatestační testy) na následující kalendářní rok. Na základě poptávky (odhadované a zařazené počty lékařů v jednotlivých specializačních oborech), kapacity pracovišť lékařských fakult univerzity a udělené akreditace pro teoretickou část vzdělávacího programu stanoví počty těchto kurzů, termíny a místo konání. Garant specializačního oboru na fakultě, která bude jakoukoliv vzdělávací akci v následujícím roce pořádat, bude o této skutečnosti ve výše stanoveném termínu informovat administrativně-organizační pracoviště pro specializační vzdělávání své fakulty.
(2) Specializační oborová rada připraví do 31. října přehled termínů a místa konání atestačních zkoušek na následující kalendářní rok v dostatečné kapacitě dle odhadovaných počtů uchazečů. Při stanovení termínů a místa konání atestačních zkoušek (včetně termínu a místa konání praktické zkoušky) postupuje SOR podle principu vyvážené rotace na jednotlivých lékařských fakultách a v souladu s udělenou akreditací nemocničního zařízení, kde je konána praktická část zkoušky. Pro většinu oborů se stanoví alespoň dva termíny/místa konání atestační zkoušky, vždy v jarním a podzimním období. U velkých oborů, ve kterých atestuje v průměru 30 uchazečů a více, se vypisují nejméně tři termíny/místa konání atestačních zkoušek. Garant specializačního oboru na fakultě, která bude v následujícím roce pořádat atestační zkoušku, bude o této skutečnosti ve výše stanoveném termínu informovat administrativně-organizační pracoviště pro specializační vzdělávání své fakulty.
(3) Za realizaci celé atestační zkoušky (včetně posouzení atestační přihlášky, event. atestační práce) odpovídá Koordinační radě garant specializačního oboru lékařské fakulty, která zkoušku zajišťuje. Při realizaci této činnosti se řídí rovněž příslušnými ustanoveními VPS a Přílohy č. I a dále vyhláškou č. 188/2009 Sb.
(4) Garant specializačního oboru lékařské fakulty, která zkoušku zajišťuje, ve spolupráci s předsedou SOR navrhuje v souladu s příslušným ustanovením veřejnoprávní smlouvy složení atestační komise pro příslušné termíny tak, aby v komisi byl vždy zástupce jiné LF, zástupce odborné lékařské společnosti a České lékařské komory. Členové atestačních komisí mají příslušnou specializovanou způsobilost a jmenovací dekret ministra zdravotnictví.
(5) Specializační oborová rada zajistí přenos aktuálních informací v oblasti specializačního vzdělávání prostřednictvím svých členů na svých pracovištích.
(6) Specializační oborová rada stanovuje jednotné požadavky na praktickou část atestační zkoušky, povinné testy a atestační práce, pokud tyto požadavky nejsou přímo specifikovány ve vzdělávacím programu. Specializační oborová rada však není oprávněna měnit požadavky, které jsou výslovně stanoveny platnými předpisy nebo vzdělávacím programem.
(7) Specializační oborová rada připravuje na základě platných vzdělávacích programů podklady pro tisk logbooků dle požadavků a termínů stanovených Koordinační radou.

Článek 3
Organizační zabezpečení činnosti Specializační oborové rady

(1) Činnost SOR organizačně zajišťuje a metodicky řídí zvolený předseda SOR.
(2) Zápisy z jednání SOR jsou pravidelně předávány na vědomí předsedovi KOR.

Článek 4
Financování činnosti Specializační oborové rady

(1) Náklady na činnost SOR jsou hrazeny z prostředků univerzity/lékařské fakulty poskytnuté v rámci dotace ministerstva.
(2) Členům SOR náleží náhrada cestovného v prokázané výši uhrazené vysílající organizací. Za použití vlastního vozidla lze proplatit náhradu jízdného ve výši jízdného veřejného dopravního prostředku.
(3) Univerzita / příslušná lékařská fakulta může svému zástupci v SOR poskytnout odměnu za vykonanou práci.

Článek 5
Změny statutu Specializační oborové rady

(1) Statut SOR je možné měnit pouze na základě většinového hlasování členů KOR. O změnách budou neprodleně informováni statutární zástupci jednotlivých fakult a univerzit.

Jednací řád Specializační oborové rady

Článek 1

(1) Specializační oborovou radu tvoří děkanem jmenovaní zástupci jednotlivých lékařských fakult, kteří odpovídají za specializační vzdělávání na příslušné vlastní fakultě.
(2) Specializační oborová rada si volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, přičemž toto předsednictví je předmětem rotace mezi fakultami. Zvolený předseda vykonává svou funkci po dobu 1 roku, pokud se specializační oborová rada neusnese na období delším. Předseda SOR může být do funkce volen opakovaně. Nejpozději do 10 dnů od volby informuje nově zvolený předseda SOR o změně ve vedení SOR předsedu KOR a administrativně-organizační pracoviště pro specializační vzdělávání své fakulty.
(3) Specializační oborová rada je usnášeníschopná, pokud je přítomen nadpoloviční počet členů rady.
(4) Předseda Specializační oborové rady svolává jednání nejméně jedenkrát za pololetí, v případě potřeby svolává mimořádné zasedání. Místo jednání stanoví předseda na základě dohody s ostatními členy. Termín, místo konání a návrh programu jednání zasílá elektronicky pozvánkou nejméně 10 dní před termínem jednání.
(5) Účast členů na jednáních SOR je povinná. V případě překážky v účasti na zasedání SOR je možno se souhlasem děkana příslušné fakulty pověřit zástupce za daného člena SOR.
(6) Jednání SOR řídí její předseda, v nepřítomnosti předsedy řídí zasedání její místopředseda, popřípadě jiný člen, kterého předseda pověřil. O jednání SOR jsou prováděny zápisy, které předseda předkládá předsedovi KOR.
(7) V případě hlasování rozhoduje nadpoloviční většina hlasů členů SOR přítomných na zasedání. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy nebo předsedajícího.
(8) V případě nutnosti je přípustné rozhodování na základě elektronické korespondence. Výsledek hlasování zjišťuje předseda SOR a dává na vědomí ostatním členům zasláním kopií jednotlivých hlasovacích dopisů.

Složení specializační oborové rady (SOR)

Tabulka 1: Složení specializační oborové rady (SOR) v roce 2021

Specializační oborová rada (SOR)
Předseda (v roce 2021) Prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc. (za 3. LF UK)
Místopředseda Prof. MUDr. Petr Husa, CSc. (za LF MU Brno)
Členové Prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D. (za 1. LF UK)
Doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc. (za 2. LF UK)
Doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D. (za LF Hradec Králové UK)
Doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc. (za LF OU Ostrava)
Doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. (za LF Plzeň UK)

Propojení a srovnání akreditační komise a specializační oborové rady

Srovnání akreditační komise (AK) a specializační oborové rady (SOR)

Tabulka 2: Srovnání akreditační komise (AK) a specializační oborové rady (SOR)

  Akreditační komise (AK) Specializační oborová rada (SOR)
Členy, u SOR garanta navrhuje odborná společnost, fakulty, ČLK/ČSK, MPSV, ČSSZ (podle § 15, odst. 2, z.95/2004) přednosta specializovaného pracoviště
Členy (resp. garanta) jmenuje ministr zdravotnictví děkan fakulty
Funkční období 5 let, max. 2 období není určeno
Úkoly (poslání) zřizuje MZ jako svůj poradní orgán k
(a) posuzování oprávnění k realizaci vzdělávacího programu specializačního vzdělávání
(b) posuzování kvality a rozsahu daného vzdělávacího programu
vytvářejí lék. fakulty z garantů jmenovaných děkany
(a) připravuje plán specializačních, předatestačních a povinných základních kurzů (počty, termíny, místo)
(b) připravuje přehled termínů, místa konání a kapacitu atestačních zkoušek
(c) garanti ručí za realizaci atestačních zkoušek na fakultách
(d) zajišťuje přenos informací v oblasti specializačního vzdělávání

Vztah - propojení AK a SOR

Vztah - propojení AK a SOR

Zajištění propojenosti obou orgánů:
čl.1, od. 2: ... garant ... je členem AK MZ nebo v úzkém kontaktu s předsedou této komise.

Nahoru

Odborná praxe a vzdělávací program

Specializační vzdělávání probíhá jako celodenní průprava v akreditovaných zařízeních pod odborným dohledem školitele v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době nebo jako rozvolněná příprava, jejíž rozsah nesmí být nižší než polovina stanovené týdenní pracovní doby. Jde-li o osobu na rodičovské dovolené nebo osobu pečující o dítě do zahájení školní docházky nesmí být rozsah pracovní doby nižší než jedna pětina stanovené týdenní pracovní doby. V tomto případě celková délka, úroveň a kvalita nesmí být nižší než u celodenní průpravy.

Skladba odborné praxe a požadované vzdělávací aktivity k atestaci

Tabulka 3: Skladba odborné praxe (podle posledního vzdělávacího programu)

Základní kmen 30 měs.  interní pediatrický 30 měs.    
Vlastní specializovaný výcvik 18 měs.  infekční lékařství na pracovišti s akreditací I.-III. typu 14 měs.    
infekční lékařství na pracovišti s akreditací II.-III. typu (z toho JIP 1 měs.) 3 měs.    
infekční lékařství na pracovišti s akreditací III. typu (HIV, VNN, cestovní medicína) 1 měs.    
Povinná odborná doplňková praxe 4 měs.  lékařská mikrobiologie 1 měs.    
pediatrie I.-II. typu (včetně JIP) vnitřní lékařství s neselektovaným příjmem (včetně JIP) 3 měs.    
Doporučená odborná praxe   hygiena a epidemiologie
neurologie
dermatovenerologie
alergologie a klinická imunologie
 

Tabulka 4: Teoretická část vzdělávacího programu

Povinné kurzy   Základy infekčního lékařství 39 hod.    
Lékařská první pomoc 20 hod.    
Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace 12 hod.    
Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí 4 hod.    
Radiační ochrana 4 hod.    
Základy vnitřního lékařství Základy pediatrie 40 hod.    
Doporučená účast na vzdělávacích aktivitách   účast na konferencích či kongresech celostátního charakteru nebo regionálních seminářích 1× ročně    
další odborné akce pořádané a garantované SIL JEP nebo IPVZ nebo ČLK nebo LF nebo akreditovanými zařízeními apod. 20 hod.    
kurz Antibiotická politika a činnost antibiotického střediska 3 dny    

Povinný předatestační kurz „Novinky v infekčním lékařství“

Témata

Údaje o kurzu v roce 2024

Termín: 5. 2. – 9. 2. 2024
Místo konání: Hradec Králové, Klinika infekčních nemocí LF UK a FN Hradec Králové, Sokolská 581
Garant kurzu: MUDr. Petr Prášil, Ph.D.
Přihláška (na stránce LF OU)
Program (pdf)

Certifikát

Školenec absolvuje v rámci základního kmene předepsanou praxi, včetně povinných stáží, výkonů a kurzů. Podmínky pro splnění základního kmene jsou uvedeny v příslušném vzdělávacím programu specializačního oboru a jsou nezbytným předpokladem pro další přípravu školence. Vzdělávání v základním kmeni bude dle novely ukončeno zkouškou a po jejím úspěšném složení obdrží lékař certifikát o absolvování základního kmene.

Nahoru

Atestační zkouška

Základní informace o atestační zkoušce

Specializační vzdělávání je ukončeno atestační zkouškou před oborovou atestační komisí podle zkušebního řádu stanoveného prováděcím právním předpisem. Ministerstvo zdravotnictví vždy do 31. prosince zveřejní na svých internetových stránkách termíny atestačních zkoušek pro následující kalendářní rok.

Termíny atestační zkoušky

Termíny atestačních zkoušek

Základní informace o atestační zkoušce

Specializační vzdělávání je ukončeno atestační zkouškou před oborovou atestační komisí podle zkušebního řádu stanoveného prováděcím právním předpisem. Ministerstvo zdravotnictví vždy do 31. prosince zveřejní na svých internetových stránkách termíny atestačních zkoušek pro následující kalendářní rok.

Termíny atestační zkoušky

Termíny atestačních zkoušek

Složení atestační komise

Komise je poradním orgánem MZ ČR, jejíž členy jmenuje ministr na návrh univerzit, profesních komor, odborných společností a akreditovaných a vzdělávacích zařízení. Návrh na složení atestační komise ze schváleného seznamu MZ ČR pro stanovený termín podle uvedených zásad projedná předseda SOR s ostatními členy SOR a předloží ke schválení KOR.

Přihlášení ke zkoušce

Přihláška

Další postup po doručení přihlášky:

Posuzování přihlášky:

Atestační práce

Atestační otázky

Průběh atestační zkoušky

Hodnocení atestační zkoušky

Neúčast na atestační zkoušce a její opakování

Neúčast uchazeče na atestační zkoušce a její odložení:

Opakování atestační zkoušky:

Platby za atestační zkoušku

Nezbytné poplatky spojené se specializačním vzděláváním hradí školenec na LF, kde je evidován od zařazení do oboru.

      V souladu s novelou nařízení vlády č.184/2009 Sb., o stanovení výše úhrad za zkoušky, ve znění Nařízení vlády č. 225/2011 Sb., je úhrada za atestační zkoušku stanovena takto:

Způsob úhrady:

Dokumentace atestační zkoušky

LF organizující atestaci

Nahoru

Organizace atestací

Organizace specializačního vzdělávání

Organizace specializačního vzdělávání na lékařských fakultách

Organizace specializačního vzdělávání na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ)

Harmonogram předatestační přípravy a atestačních zkoušek

Tabulka 5: Rotace atestací

Rok Specializační oborová rada (SOR) Organizace kurzu
předseda místopředseda,
organizátor kurzu
místo konání atestace
v jarním termínu v podzimním termínu
2023 LF v Plzni UK LF OU LF v Plzni UK 3. LF UK LF OU
2024 2. LF UK LF v Hradci Králové UK 2. LF UK LF MU LF v Hradci Králové UK
2025 LF v Hradci Králové UK 1. LF UK LF v Hradci Králové UK 1. LF UK 1. LF UK
2026 LF MU 3. LF UK LF MU 2. LF UK 3. LF UK
2027 1. LF UK LF v Plzni UK 1. LF UK LF OU LF v Plzni UK
2028 3. LF UK LF MU 3. LF UK LF v Plzni UK LF MU
2029 LF OU 2. LF UK LF OU LF v Hradci Králové UK 2. LF UK
2030 LF v Plzni UK LF OU LF v Plzni UK 3. LF UK LF OU
2031 2. LF UK LF v Hradci Králové UK 2. LF UK LF MU LF v Hradci Králové UK

Údaje o atestačních zkouškách v roce 2022

Atestace - jaro 2022:

  • Termín: 15.-16. 5. 2024
  • Místo: 2. LF UK, Praha, Fakultní nemocnice Bulovka
  • Složení atestační komise: Doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc., ...

Atestace - podzim 2024:

  • Termín:
  • Místo: LF MU, Brno
  • Složení atestační komise:

Nahoru

Legislativa

Nahoru

Závěr

Stránka se zatím připravuje a její definitivní podoba se hledá. Své poznámky a návrhy na doplnění nebo opravy posílejte administrátorovi, aby pokyny byly stále aktuální a spolehlivě sloužily atestantům. Zatím děkuji za cenné připomínky a aktualizace, zejména od prof. MUDr. Michala Holuba, Ph.D. a prof. MUDr. Jiřího Beneše, CSc.

Nahoru

Odkazy

Nahoru


Úvodní strana

© SIL ČLS JEP, 2008-2024